Rozpúšťadlo pre vysokokoncentrované emulgovatelné koncentráty pesticídne účinných látok s vysokou kryštalizačnou schopnosťou

Číslo patentu: 261088

Dátum: 12.01.1989

Autori: Truchlik Štefan, Frajšták Pavol

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

čäâttcmsšäiłEtdsttÁ POPIS VYNAlE Zll 261088 REPUBLHíAW 5) Autor vynálezu TRUCHLIK ŠTEFAN ing. CSc., FRAIŠTÁK PAVOL ing., BRATISLAVA54 Rozpůšťadlo pre vysokokoncentrované emulgovateľné knncentráty pesticídne účinných látok s vysokou kryštalizačnou schopnosťouRiešenie sa týka použitia 4-metyl-1,3-dio~ xolan-Z-ónu ako rozpúšťadla pre v-ysokokoncentrované emulgovateľné koncentráty pesticídne účinných látok s vysokou kryštalizačnou schopnosťou, nakoľko je veľmi dobre miešateľný a s niektorými, zvlášť nižšími alkorholmi, ketónmi a éterml. Preto pre tinálnu ťipravu pesticídnych látok môže byt použitý v zmesi s týmito rozpúšťadlami, všeobecne s rozpúštadlami, s ktorými sa mieše. Koncentrované emulgovateľné koncentráty sa používajú na prípravu nízkokoncentrovaných vodných emulzií, na prípravu úsporných postrekov, a možno ich použit i v nezriedenom stave k priamej aplikácii.vynález sa týka použitia 4-mety 1-1,3-dioxolan-Z-önu ako razpúšťadla pre vysokokoncentrovanê emulgovateľné koncentráty pesticídne účinných látok s vysokou kryštalizačnou sch wpnosťou. Tieto sa dajú použiť priamo alebo s vodou k príprave emulzných postrekových kvapalín.Mnohé pesticídne látky sa dajú len veľmi obtiažne upravovať na emulgovatelné koncentráty s vyšším obsahom účinných látok. Ako príklady možno uviesť prípravkyPríčinou tohto javu je skutočnosť, že mnohé účinné látky, zvlášť ak majú V molekule jeden, alebo viac atömov dusíka, majú veľkú kryštalizačnú schopnosť, malú rozpustnosť v aromatických a alifatických uhlovodíkoch, cykloparaťinických rozpúšťadlách,niektorých ketónoch, éteroch a ich zmesiach.Veľká kryštalizačná schopnosť, nízka rozpustnosť zlúčenín v bežne používaných rozpúšťadlách pre výrobu emulgovateľných koncentrátov pesticídnych látok spôsobujú,že mnohé emulzné koncentráty vyššie uvádzaných zlúčenín začínajú kryštalizovat pri teplotách »okolo 0 °C. V mnohých prípadoch účinné látky vykryštalizovávajú z emulzných pcstrekových kvapalín vodných emulzií), zvlášť ak postrekové kvapaliny obsahujú niekoľko percent účinných látok, čo znemožñilje použitie emulgovatelných k-oncentrátov na pripravu a použitie úspo-rných postrekov, alebo na prípravu postrekových kvapalín na leteckú aplikáciu.Teraz sa zistilo, že uvedené nedostatky je možné odstrániť použitím propylénkarbonátu ako rozpúšťadla pre vysokokoncentrované emulgovetelné koncenträty pesticídne účinných látok s vysokou kryštalizačnou schopnosťou.Propylénkarbonát umožňuje výrobu vysokokoncentrovaných emulgovatelných koncentrátov takých pesticídne účinných zlúčenin, ako súV pripade propylěnkarbonátu jedná sa o zlúčeninu, ktorá má veľmi nízku teplotu topenia -55 °C, Vysokú teplotu varu 240 °C,malú miešatelnosť s vodou a zlúčeniny s vysokou kryštalizačnou schopnosťou sa s ňou veľmi dobre rozpúšťajü.Okrem toho, propylénkarbonát sám je velmi dobre miešateľný aj s niektorými,zvlášť nižšími alkohnolmi, ketónmi, étermi a preto pre finálnu úpravu pesticidnych látok môže byť použitý v zmesi s týmito rozpúšťadlami, všeobecne s rozpúšťadlami, ktorými sa mieša.Vzhladom k vlastnostiam propylénkarbonátu ako rozpúšťadla, možno s jeho pomocou pripraviť 40 až 70 (Vo-né emulgovateľné koncentráty aj tak ťažko upravitelných latok, ako je trimortamid, fosmet, linuron atď. , K príprave vysokokoncentrovaných emulgvovateľných koncentrátov pesticídov, na báze propylenkarbonátu, sa okrem účinných,látok používajú tenzidy, a to ako neionogén ne, tak aj aniónaktívne. Príkladom môže byt použitie tenzidov na báze etoxylovaných alkyl-, aryljfenolo-v, etoxylovaných vyšších alhokoholov, etoxylovaných mastných kyselín,vyšších amínov atď., vápenatej solí alkylbenzénsulťónových kyselín. Okrem toho môžu emulgovatelně koncentráty pesticídne účinných látok obsahovat aj ďalšie zmesi tenzidov a rozpúšťadiel.Vysokokoncentrované emulgovateľné koncentráty sa vyrábajú jednoduchým spôsobom, zmiešaním účinných látok a tenzidov s propylenkarbonátom.Bežné je použitie koncentrovaných emulgovatelných koncentrátov na prípravu nízkokoncentrovaných vodných emulzií o koncentrácii aktívnej látky pod 0.5 , na pripravu úsporných postrekov, vo forme vodných emulzií s obsahom aktívnych látok 2 až 4 0/1 a možno ich použiť aj v nezriedenom stave k priamej aplikácii ULV-preparáty.Nasledujúce príklady objasňujú, ale neobmedzujú predmet v-ynálezu.forme filtračného koláče s obsahom toluénu, są pridá 160 g etoxylovaný ricínový olej), 55 g Fenylsulfonátu Ca 70 o/o-ný roz tok väpenatej soli dodecylbenzénsulfónovejkyseliny a do jedného litra sa doplní pr 0 ~ pylénkarbonátom. Po zamlešaní a rozpustení zložiek získa sa koncentrát systémového fungícídu trimorfamidu s obsahom účinnej látky 425 g/l.metylditiofosfátu fosmetul, s obsahom 2.5 perc. metanolu sa pridá 49 g Slovasolu E 1, PREDMETPoužitie 4-metyl-1,3-dioxolan-2 ~ónu ako rozpúšťadla pre vysokokoncentrované emulgovateľné koncentráty pesticídne účinných36 g Fenylsulfonátu Ca a zmes sa doplní do jedného litra propylénkarbonátom, čím sa získa emulgovateľný koncentrát Organofo-sforového insekticidu fosmettl s obsahom účinnej látky 500 g/l.-3,4-dích 1 órfeny 1 moöoviny línuronu sa pridá 32 g Fenylsulfonátu Ca, 61 g Slo-vasolu EL a doplní sa do jedného Iistra propylénkarbonátom. Po zamlešaní a rozpustení všetkých zložiek sa získa emulgovateľný koncentrát herbicidu s obsahom 600 g/l linuronu.

MPK / Značky

MPK: A01N 25/02

Značky: emulgovatelné, kryštalizačnou, vysokokoncentrované, látok, pesticídne, vysokou, schopnosťou, účinných, rozpúšťadlo, koncentráty

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-261088-rozpustadlo-pre-vysokokoncentrovane-emulgovatelne-koncentraty-pesticidne-ucinnych-latok-s-vysokou-krystalizacnou-schopnostou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rozpúšťadlo pre vysokokoncentrované emulgovatelné koncentráty pesticídne účinných látok s vysokou kryštalizačnou schopnosťou</a>

Podobne patenty