Čelný unášač

Číslo patentu: 260355

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kollárik Dušan, Zsigó Zoltán

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

75 Autor vyłnálezu ZSIGO ZOLTÁN ing., BAJČ,KOLLÄRIK DUŠAN ing., NOVÉ ZÁMKYRiešenie sa týka čelného unášača, u ktorého sa rieši problém rovnomerného rozloženia axiâlnej dotláčace sily na jednotlivé unášacie hroty.Podstata riešenia spočíva v tom, že spoločná tangentavmieste dotyku guľôčky a vyrovnávacej plochy unúšacieho hrotu zviera s osou unášacieho hrotu uhol o menší než 90 °.Predmetom vynálezu je čelný unášač pre upinanie najmä hriadeľovitých obrobkov, u ktorého sa rieši problém rovnomerného rozloženia axiálnej dotláčacej sily na jednotlivé unášacie hroty.Doteraz známe riešenia čelných unúšačov unášacie hroty sú v základnom telese na pevno a tým neumožňujú prispôsobovanie sa unášacich hrotov k nerovnostiam upinanej plochy, alebo riešenie spočíva vo využití pružných prvkov, ktoré sa zaraďujú medzi unášací hrot a základné teleso. Nevýhodou riešeni využívajúcich pružné prvky je, že hoci zabezpečujú axiálne dotlačenie unášacich hrotov na upinanú plochu bez zavislosti na geometricke kvalite tohoto povrchu, nezaručujú rovnomerné rozloženie axiálnej dotláčacej sily na jednotlivé unášacie hroty.Uvedené nevýhody sú zmierneně riešením podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že spoločná tangenta v mieste dotyku guľôčky a vyrovnavacej plochy unášacieho hrotu zviera s osou unášacieho hrotu uhol u 9 m.Riešením čelného unášača podľa vynálezu sa odstraňuje nerovnomerné zaťaženie unášacích hrotov.Na pripojenom výkrese sú príklady prevedenia vynálezu, kde na obr. 1 je čelný unášač v osovom reze a na obr. 2 a obr. 3 sú príklady vytvorenia vyrovnávajücej plochy unášacieho hrotu pre styk s gulôčkami.Čelný unášač 10 pozostáva zo základného telesa 11, známym spôsobom odpruženého strediaceho hrotu 12, unášacích hrotov 13 a gulôček 14. Základné teleso 11 je napríklad zabezpečené známym spôsobom proti otočeniu prostredníctvom kuželovej stopky 15 upevnené vo vretene 1 B obrábaoieho stroja. Gulôčky 14 sú uložené v kruhovej drážke 17 a sú v styku s vyrovnávacou plochou 18 unäšacieho hrotu 13. Na obr. 1 tvorí vyrovnávaciu plochu 18 unášacieho hrotu 13 kužeľová plocha 19, na obr. 2 jednostranné klinové plocha 2 D a na obr. 3 obojstranná klinová plocha 21, pričom spoločná tangenta 22 v mieste dotyku T gulôčky 14 a vyrovnavacej plochy 18 zviera s osou unášacieho hrotu 23 uhol a 90 °. Gulôčky 14 sú usporiadené v kruhovej drážke 17 v jednom rade,čomu je kruhová .drážka 17 prispôsobená svojou šírkou.Čelný unášač, pozostávajúci zo základného telesa, odpruženého strediaceho hrotu,v základnom telese symetricky usporiadaných axiálne posuvných unášacich hrotov,ktoré sú vo svojich vedeniach zaistené proti otáčanlu a vyrovnávacich guľôček, ulože 1 list výkresovných v kruhovej drážke medzi unášacími hrotmi, vyznačujúci sa tým. že spoločná tangenta 22 v mieste dotyku T gulôčky 14 a vyrovnávacej plochy 18 Lmášacieho hrotu 13 zviera s osou mášacieho hrotu (23) uhol o menší než 90 °.

MPK / Značky

MPK: B23B 33/00

Značky: čelný, unášač

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-260355-celny-unasac.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Čelný unášač</a>

Podobne patenty