Nesymetrický induktor so spínanými kondenzátormi

Číslo patentu: 260351

Dátum: 15.12.1998

Autor: Mikula Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

eIAo PRO VVNMEZV A osm (45) Vydané 15 05 89(75) Autor vyndlazu MIKULA JÁN prosí. ing. DrSc., BRNO(54) Nesymetrický indukior so spínanými. kondanzaturmiÚčelom nesymetrického induktoru je zmenšenie počtu prvkov neuzemneného induktoru so spíuanými kondenzátormi. Uvedeného účelu sa dosiahne nesymetrickým usporiadaním induktoru, ktorý vykazuje vlastnosti induktoru len na výstupnej bráne. Takáto úprava podstatne zjednodušuje vstupnú časť induktoru a Lunožňuje zmenšiť počet použitých prvkov približne na polovinu. Predpokladom je, aby induktor bol na vstupe A budený zo zdroja napätia. Výstup induktoru C sa tiež chová ako zdroj 11 apätia, čo umožňuje kaskádne pripojenie daišieho nesymetrického induktoru, Vlastnosti induktoru sa dosahujú tým, že kondenzátor 1, ktorý sa nabija na rozdiel vstupného a výstupného napätia po prepnuti medzi vstup 5 a výstup 6 jednotkového zosilňovača odovzdáva náboj do integračného kondenzátoru (3). Na stejnú hodnotu napätia sa nabíja kondenzátor 2 na výstupe zosilňovače 6, ktorý po prepnutí medzi jeho vstup a výstup zosilňovače predáva náboj do záťaže pripojenej k svorke B). Takýto priebeh náboje odpovedá iuduktoru. Nesymetrický induktor môže byt využitý pri konštrukcii filtrov so spínanými kondenzátormi druhého i vyšších radov.vynález sa týka neuzemneného induktoru so spínanými kondenzätormi, u ktorého sa rieši sniženie počtu aktívnych prvkov, kondenzátorov a spínačov konštrukciou nesymetrického typu induktoru.Známe typy neuzemnených induktorov so spínanými kondenzátormi obsahujú dva až tri operačné zosilňovače a vysoký počet kondenzátorov a spínačov, čo zväčšuje rozmery, príkon a tým aj oteplenie. Tyto typy induktorov nevyužívajú všetky možnosti viacnásobnej funkcie operačných zosllňovačov v jednotlivých fázach spínania a pridržiavajú sa vlastností klasických induktorov tým, že vykazujú vlastnosti induktorov nu vstupnej i výstupnej bráne. Pre rad aplikácií je postačujüce, aby vlastnosti induktoru sa realizovali len na výstupnej bráne s pripojenou záťažou, čo umožňuje ich úspornejšiu konštrukciu.Uvedený nedostatok rieši zapojenie nesymetriclteho induktoru so spínanýml kondenzátormi podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že nesymetrický induktor má prvý kondenzátor pomocou prvého a druhého spínače pripojený medzi vstup obvodu a výstup zosilňovača s prenosom jedna jednotkového zosilňovača). Druhý kondenzán tor je jedným vývodom pripojený k výstupu zosilňovače a druhým vývodom pomocou tretieho spinača k vstupu zosilňovače. Vstup zosilňovače je pomocou štvrtého spínača pripojený k svorke pre pripojenie záťaže a k rozpojenej svorke druhého spínače. Výstup zosilňovača je piatym spínačom pripojený k výstupnej svorke a k rozpojenej svorke prvého spínača. Tretí kondenzátor je pripojený jedným vývodom k spoločnej svorke a druhým vývodom k rozpojenej svorke štvrtého spínača. Rozpojená svorka tretieho spínača je pripojená k spoločnej svorke.spínače sa periodicky prepínajú z jednej polohy do druhej a späť. Prepínaním kondenzátorov V spojení s viacnásobným využitím zosilňovače sa dosiahne na výstupe taký priebeh naboja, ktorý odpovedá induktoru. Takýto induktor v porovnaní s používanýmitypmi má zmenšený počet použitých operačných zosilňovačov, kondenzatorov i spínačov až na polovinn.Na pripojenom výkrese je nesymetrický induktor so spínanými kondenzätormi.V prvej fázy spínania, ktora je na obrázku zakreslená, je kondenzátor 1 pomocou spínačov 7 a 8 pripojený medzi vstup obvodu A a výstup zosilňovače B. Kondenzátor 2 je spinačom 9 pripojený medzi vstup 5 a výstup 6 zosilňovače a kondenzátor 3 je rozpojený. Výstup zosilňovače 6 je spínačom 11 pripojený k výstupnej svorke C a vstup zosilňovače 5 spínačom 10 k svorke B pre pripojenie záťaže. Po rozepnutí spinačov do druhej fázy sa kondenzátor 1 pripojí medzi vstup a výstup zosilňovače 4, kondenzátor 3 k jeho vstupu 5 a kondenzátor 2 k jeho výstupu 6. spínače 7, B, 9, 1 U, 11 sa periodicky prepínajú.Uvedeným prepínaním kondenzátorov sa dosiahne, že kondenzátor 1 sa nabije na rozdiel vstupného a výstupného napätia a po prepnutí medzi vstup a výstup zosilňovača odovzdáva náboj do integračneho kondenzátora 3. Kondenzátor 2 sa nabije na výstupe zosilňovače E na hodnotu vstupného napätia a po jeho prepnutí medzi vstup 5 a výstup ii zosilňovače sa tento vybije do záťaže pripojenej k výstupu C. Výstup na svorke C má charakter zdroja napätia a slúži k oddeleniu ďalšieho stupňa, čo umožňuje kaskádne pripojenie nasledujúceho nesyinetrického induktoru.Nesymetrický induktor so spinanými kondenzátormi, vyznačujüci sa tým, že prvý kondenzátor 1 je pomocou prvého spínača 7 a druhého spínača 8 pripojený medzi vstup obvodu A a výstup 6 jednotkového zosilňovača 4, ďalej druhý kondenzátor 2 je jedným vývodom pripojený k výstupu 6 jednotkového zosilňovače 4 a druhým vývodom pomocou tretieho spínača 9 k vstupu 5 jednotkoveho zosilňovača 4, vstup 5 jednotkového zosilňovača 4 je pomocou štvrtého spinača10 pripojený k svorke B pre pripojenie záťaže a k rozpojenej svorke druhého spínača 8, výstup 6 jednotkového zosilňovača 4 je piatym spinačom 11 jiripojený k výstupnej svorke C a rozpojenej svorke prvého spínača 7, treti kondenzátor 3 je pripojený jedným vývodom k spoločnej svorke D a druhým vývodom k rozpoje. nej svorke štvrtého spínače 10 a rozpo jená svorka tretieho spínača 9 je pripojená k spoločnej svorke D.

MPK / Značky

MPK: H03H 11/12

Značky: induktor, spínanými, kondenzátormi, nesymetricky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-260351-nesymetricky-induktor-so-spinanymi-kondenzatormi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nesymetrický induktor so spínanými kondenzátormi</a>

Podobne patenty