Zapojenie odpovedacieho zariadenia

Číslo patentu: 260349

Dátum: 15.12.1998

Autor: Mišura Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Riešenie sa týka zapojenia odpovedacíeho zariadenia pre automatizovaný systém 1 n« formácie a zvorlávanía osôb po telefónnej linke. Na prvé vedenie je pripojený spínač,ktorý je vedením pripojený na modulátor,z ktorého je tretím vedením napájaný blok základnej frekvencie, blok dellča a blok kombínačnej logiky, ktorý je šiestym vedením spojený s 1 nedulátorom. Modulátor je súčasne piatym vedením prepojený s blokom deliča, ktorý je štvrtým vedením prepojený s blokom základnej frekvencie.Vynälez sa týka zapojenia o-dpovedacieho zariadenia pre automatizovaný systém informácie a zvolávania osôb po telefónnej linke.U doposial známych systémov komunikácie V telefónnych sieťach s impulznou voľbou, ako odpovedacie zariadenie sa používa koncová číselnica, ktorú je ale možne využívat iba v malom dosahu a nie je ju možné využít v telefónnej sietí, využívajúcej číslicový prenos informácie.Pri automatizovanom systéme informácie a zvolavanie osôb nie je možné zaistiť spätnú informáciu o dosiahnutí požadovanej osoby.Hore uvedené nevýhody odstraňuje zapojenie odpovedacieho zariadenia podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že prvé vedenie je cez spínač pripojené druhým vedením na m-odulátor, z ktorého je tretím vedením napájaný blok základnej frekvencie, blok deliča a blok kombinačnej logiky. Blok kombinačnej logiky je šiestym vedením spojený s modulátorom a piatym vedením je spojený s blokom deliča, ktorý je štvrtým vedením pripojený na blok základnej frekvencie.Výhodou zapojenia podla vynalezu je výrazné zvýšenie spoľahlivosti spätného potvrdenia prijatia signálu vo-lanou osobou v systéme informáciea zvolávanie osôb. Zeriadenie je v neaktívnom stave odpojené od telefónnej linky a nemá žiadnu spotrebu.Zapojenie podľa vynálezu je príkladne znázornená na prlpojenom výkrese, kde naprvé vedenie 1 je pripojený spínač 2, ktorý je vedením 3 pripojený na modulátor 4, z ktorého je tretím vedením 5 napájaný blok základnej frekvencie B, blok deliča 8 a blok kombinačnej logiky 10, ktorý je šiestym vedením 11 spojený s modulátoroín 4, ktorý je súčasne piatym vedením 9 prepojený s blokom deliča B, ktorý je štvrtým vedením 7 prepojený s blokom základnej frekvencie B. Funkcia zapojenia spočíva v tom, že po pripojení modulátora 4 spínačom 2 na prvé vedenie 1 je cez tretie vedenie 5 pripojené napájanie na ostatne bloky zapojenia, kde z bloku základnej frekvencie 6 sú štvrtým vedením 7 privedené impulzy do bloku deliča B, na ktorého výstupy sú piatym vedením 9 privedené na vstupy bloku kombinačnej logiky 10, kde je vytvorená modulačná zmes,ktoré je šiestym vedením 11 privedená na vstup modulátora 4, v ktorom je modulovana hodnota prúdu telefónnou linkou vedením 1 s požadovaným priebehom. Odpovedač je napájaný z telefónnej linky iba počas vysielania signálu pri zdvihnutom mikrofóne. Okrem času generovanie odpovedacieho signálu nevyplýva na činnost koncového zariadenia, na ktorom je namontované. Odpovedacle zariadenie je možné po užit na všetky druhy telefónnych sietí, včet ne pobočkovýclí systémov. Zariadenie umožňuje podstatne zvýšiť rýchlosť a spoľahlivosť systému informácie a zvolâvania osôb,bez vplyvu na funkčnosť telefónnej siete.Zapojenie odpovedacielío zariadenia vyznačujúce sa tým, že prvé vedenie 1 je cez spínač (2 druhým vedením 3 pripojené na modulátor 4, z ktorého je tretím vedením 5 napájaný blok základnej frekvencie 6, blok deliča 8 a blok koní 1 list výkresovbinočííej logiky 10, ktorý je šiestym vodeníní 11 spojený s níodulátiíroin 4 a súčasne piatym vedením 9 je prepojený s blokonrdeliča 8, ktorý je štvrtým vedenim 7 prepojený s blokom základnej frekvencie (6).

MPK / Značky

MPK: H04M 3/42

Značky: zapojenie, odpovedacieho, zariadenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-260349-zapojenie-odpovedacieho-zariadenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie odpovedacieho zariadenia</a>

Podobne patenty