Sposob izolácie lichenanu

Číslo patentu: 260347

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kuniak Ľudovít, Augustín Jozef, Zemek Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Riešenie sa týka spôsobu izolácie a puriľikácie lichenanu z islandského machu Cetraria islandicai Nového účinku sa dosahuje tuk, že v prvom stupni sa Cetraria islandica extrahuje Stacionárne v dvadsať násobku vodného roztoku obsahujúceho 0,4 až 0,6 0/0 hmot. hydroxidu sodného a 0,025 až 0,05 0/0 hmot. sírnika sodného po dobu 12 hodín pri teplote 20 až 25 °C, načo sa po odťiltrovani nerozpilstného podielu tento opät oxtrahuje po dobu 1 hodiny pri tep 1 o~ to 45 až 50 °C novým extrakčným roztokom o polovičnej koncentrácii použitých zložiek zásady a v druhom stupni sa lichenan extrahuje z premytého nerozpustného podielu pät násobkom vodného roztoku 0,1 až 0,2 hmot. kyseliny octovei a/alebo kyseliny citrónovej a/alebo kyseliny vinnej po dobu 30 minút pri teplote 95 až 100 °C, načo sa v treťom stupni z ochladeného filtrátu vyzráže lichenan rovnakým objemom etanolu o koncentrácii 96 0/0 hmotnostných. Riešenie môže nájsť uplatnenie najmä v biotechnológii pri príprave chromolytických substrátov na stanovenie lichenázovej enzýmovej aktivity a afinantov obecného typu a v hu~ mánnej medicíne pri príprave preparátov s antitumorovou aktivitou.Vynáloz sa týka spôsobu izolácie a purifikácie lichenanu z islandského machu Cetraria islandica).Lichenan patri ku vzácnym rastlinným polysacharidom obsahujúci väzby Mi-ul a.fl 1-3 V pomere 2,5 1 I. Tvaroška, K. Ogawa, Y. Deslandes, R. H. Marchessault Can. j. Chem. 61, 1608 19831, Vyskytuje sa hlavne v islandskom machu a obilnýclí otrubách, z ktorých sa izoluje spravidla extrakciou horúcou vodou. Podla spôsobu extrakcie získava sa lichenan o rôznom výťažku a veľmi rozdielnej čistoty. S. Peat, W. j. Whelan a J. G. Roberts I. Chem. Soc. 3 91 b 1957, Morris j. Blol. Chem. 1,42, 881 1942), lA. S. Perlin a S. Suzuki Can. j. Chem. 40, 50 1957).Nevýhodou doposial znamych spôsobov izolácie a purifikácie lichenanu je pomerne veľká prácnosť a nevyhovujúca Čistota konečného preparátu. Čistota lichenanu nadobúda osobitný význam najmä v posledných rokoch, lted sa ukázalo, že lichenan okrem doposial známych farmaceutických účinkov vykazuje autitumorovú aktivitu. Takeda T.,Funutsa M., Shibata S., Fukuoka F. Chem. Pharm. Bull. 20, 2445 1972 Nishlkawa j., Ohki K., ľakahoshi K., Kurono G., Fukuoka F. ChenL-Pharm. Bull. 22, 2.692 1974 Konopa I., Privett O. S., jenkin H. M., Goldin A. Curr. Chemother. Proc. Int. Congr. Chemother 2, 1095 1977.Uvádzané nedostatky známych spôsobov eliminuje nový postup, ktorý poskytuje lichenan velmi vysokej čistoty použitím relatívne jednoduchých izolačných metód.Podstata vynalezu spočíva v tom, že v prvom stupni sa Cetraria islandica extrahuje Stacionárne v dvadsat násobku vodného noztoku obsahujúceho 0,4 až 0,6 hmot. hýdroxidu sodného a 0,025 až 0,05 hmot. sírniku sodného po dobu 12 až 20 hodin pri teplote 20 až 25 °C, načo sa po odfiltro-vaní a premytí nerozpustného podielu tento opäť extrahuje po dobu 1 hodiny pri 45 až 50 °C novým extrakčným roztokom o polovičnej koncentrácii použitých zložiek zásady a v druhom stupni sa lichenan extrahuje z premytého nerozpixstného podielu päť násobkom vodného roztoku 0,1 až 0,2 hmot. kyseliny octovej alebo kyseliny citrónovej alebo kyseliny vinnej po dobu 30 minút pri teplote 95 až 100 °C, načo sa v treťom stupni z ochladeného filtrátu vyzráža lichenan rovnakým objemom etanolu o koncentrácii 96 hmot.Zistili sme, že najúčinnejší spôsob eliminácie nežiadúcich sprievodných látok, najmä trieslovín je extrakcia vodným roztokom ltydroxidu sodného a sirnika sodného o uvedenej koncentrácii. Pri vyšších koncentráciách hydroxidu sodného sa extrahujo čiastočne už aj llchcíian, čo by znižovalo výiažok hlavného produktu.Prídavok sírnika sodného sa ukázal ako účinný prostriedok vytvorenia redukčného prostredia, čo eliminuje oxidačné odbúranielichenćintl počas alkalických extrakčných stupňov, zabezpečujúcich účinnú extrakciu nežiadúcich sprievodných látok vo východzej surovine.Ďalej sme rovnako zistili, že použitým alkalickým extrakčným roztokom bunečné steny napúčajú, čím difúzne procesy extrakcie lichenanu do vodného roztoku sa podstatne urýchlujú. Vlastná účinná extrakcia lichenanu pri bode varu roztoku je preto ukončená už pri 30 minútach, oproti známym postupom, kde extrakcia lichenanu za horúca do vody sa prevádza až 24 hodín.Ďalším dôležitým poznatkom mivrlíoviínćho postupu je, že ak extrakcia llcheíiaittt z prcčistenej suroviny sa robí v kysloin prostredí, získaný lichenan má pomerne vysokú belost nad 80 9/0 Mg 0. Doposiaľ známe postupy poskytovali produkty krémové až hnedé, ktoré bolo nutné purifikovat v ďalších stupňoch.Nie zanedbateľným je tiež poznatok,o účelne pri zražaiíi lichenanu liat roztok lichenanu do etanolu a nie naopak. Získa sa tak zrazenina licheíiamx, ktorá je velmi dobre iiltrovateľná, apo hodinovej sedimentácii možno číry supernatant oddeliť od produktu bez filtrácie.Hlavné výhody navrhovaného spíĺusolm sú predovšetkým v tom, že postup je technologicky i časovo nenáročný a získaný výsledný produkt sa vyznačuje vysokou chemickou čistotou a belostou.100 g islandského machu Cetraria islandica sa zaleje s 2 litrami vodného roztoku s obsahom 0,4 9/0 hmot. hydroxidu sodného a 0,025 0/0 hmot. sirnika sodněho a nechá sa Stacionárne extrah-ovat za občasného pre~~ miešania 20 hodin pri teplote 20 (3. Potom sa extrakčný roztok oddeli filtráciou a nerozpustný podiel sa na filtri premýva vodou tak dlho, až filtrát je číry. Nato sa nerozpustný podiel znova v reaktore zaleje 2 litrami nového extrakčnéh-o roztoku o jioltvvičnej koncentrácii hydroxidu sodnêno a sirnika sodného ako v prvom stupni a extrahuje sa za miešania pri 50 °C i 2 °C po dobu l. hncliny. Potom sa extrakčný roztok opät odclelí iiltráciou a nerozpustný podiel machu sa premýva vodou až je filtrát číry a negatívny na alkálie. Po premyti sa nerozpustný podiel zaleje 1,5 litrom vriacej destilovánej vody okyselenej s 2 ml kyseliny octovej a zahrieva sa na bod varu po dobu 30 minút, po ktorej dobe sa reakčná zmes prefiltruje na sklennom filtri S, a nerozpustný podiel sa na filtri premyje s 0.5 litra horúcej vody. Získa sa celkove 2 litre illrätíí,ktorý sa ochladí na 20 C a naleje sa za micšania do 2 litrov etanolu o koncentrácii JG pero. hmot. Vyzražaný lichenan sa odfíltrtíje, premyje etanolom, nakoniec acetónoní a vysuší na vzduchu. Získa sa biely práškovýlichonan o vysokej chemickej čistote o výťežku 22 g, ktorý po totáinej hydrolýze dával jedinú chromatografickú škrvnu glukózy. Belrvsť produktu bola 82 9/0 MgO.Postup ako V príklade 1 s tým rozdielom,že V prvom extrakčnom stupni sr-i použije roztok o koncentrácii 0,6 9/0 hmot. hydroxidu sodneho a 0,05 9/0 hmot. sirniku sodneho po dobu 16 hodín V druhom hlavnom extrakč~ nom stupni sa miesto kyseliny octovej použilo 4 g kyseliny vlnnej. získalo sa 20 g lichenanu obdobne chemickej čistoty ako v príklade 1 s belosť~ou 83 0/0 M 30.Postup ako V príklade 2 s týin rozdielom,že V hlavnom extrakčnom stupni sa použila voda okyselená 4 g kyseliny citrónovej. Vý~ ťažok lichenanu bol 21 g a belost B 2 °/o Mgí) o obdobnej chemickej čistote ako V priklade 2.Vynález môže nájsť uplatnenie najma v biotechnológii pri príprave chromoiytických substrátov na stanovenie lichenázovej enzýmovej aktivity a afinantov obecného typu a v. humánnej medicína pri príprave prepa~ rátov s antitumorovo-u aktivitou.Spúsob izolácie lichenanu z islaudského machu Cetraria islandica vyznačený tým, že V prvom stupni sa Cetraria isiendiita extraho roztoku obsahujúceho 051 etž (1009/1) hmot. hydroxldu sodného a 0,025 až 0,05 0/0 hmot. sírnika sodného po dobu 12 až 20 hodin pri teplote 20 až 25 °C, načo sa po odfiltrovani nerozpustného podielu tento opäť extrahuje po dobu 1 hodiny pri teplote 45 až 50 °C novým etxrakčným roztokom opolovičnej koncentrácii použitých zložiek zásady a V druhom stupni sa lichenan extrahuje z premytého nerozpustného podielu päť-násobkoim vodného roztoku 0,1 až 0,2 pero. hmot. kyseliny octovej alebo kyseliny citrónovej alebo kyseliny vinnej po dobu 30 minút pri teplote 95 až 100 °C, načo sa v treťom stupni z ochladeného fiitrátu vyzráža lichenan rovnakým objemom etanoltt o koncentrácii 96 0/0 hmotnostných.

MPK / Značky

MPK: C13K 13/00, C07H 3/00

Značky: spôsob, izolácie, lichenanu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-260347-sposob-izolacie-lichenanu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sposob izolácie lichenanu</a>

Podobne patenty