Ohrievač úžitkovej vody s núteným vnútorným obehom

Číslo patentu: 260346

Dátum: 15.12.1998

Autori: Harant Miroslav, Podstanický Alexander

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) 4 Autor vynáiezu PODSTANICKY ALEXANDER ing., HARANT MIROSLAV mg. csc., ZILlNA54 Ohrievač úžitkovej vody s núteným vnútorným ohehomOhrievač úžitkovej vody s núteným vnú~ torným obehom rieši otázku zmiernenia rýchleho a výrazneho zníženia teploty odoberanej vody pri jej zvýšenom odbere tým,že druhý termostat, ktorý sa nachádza v spodnej časti zásobníka, je umiestnený pred ústím prívoadneho potrubia chladnej vody a zapojený v ovládacom okruhu obehového čerpadla. zmiernenie rýchleho a výrazného poklesu teploty odoberanej vody pri jej vysokom odbere sa dosahuje tým, že núteným vnútorným obehom sa odstráni teplotová stratitikácia, čo umožní zvýšenie operatívnosti akumulačnej činnosti.Vynález sa týka ohrievače úžitkovej vody s núteným vnútorným obehom.Súčasné riešenie regulácie prívodu tepelnej energie do vykurovacieho telesa ohrievača úžitkovej vody sleduje ciel zabezpečiť v nočnom režime vyhriatie celého obsahu zásobníka a v dennom režime len možnosť čiastočného prikurevania. Prívod tepelnej energie v dennom režime riadi prvý termostet,umiestnený v hornej časti zásobníka. Priestor zásobníka pod týmto termostatom je pritom naplnený chladnou vodou a tým vylúčený z akuiníilačného procesu. V nočnom režime prívod tepelnej energie riadi druhý termostat, umiestnený v spodnej časti zásobníka, ktorý vypína po vyhriati jeho celého obsahu.Popísané riešenie je Lirčené pre prevádzku, ktorá predpokladá, že po vyčerpaní obsahu teplej vody, určeného úrovňou prvého termostatu, pre ďalšiu nerovnomernost denného odberu postačí zmenšený akumulačný priestor. Nevýhodou uvedeného riešenia je,že pri nesplnení tohoto predpokladu dôjde k rýchlemu poklesu teploty odeberanej vody.Here uvedený nedostatok odstraňuje ohrievač úžitkovej vody s núteným vnútorným ebehom, ktorého podstata spočíva v tom, že druhý termostat, ktorý sa nachádza v spodnej časti zásobníka, je Luniostnený pred ústím prírodného potrubia chladnej vody a zapojený v ovládačom okruhu obehového čerpadla.Umiestnenim druhého termostatu pred ústle prívodného potrubia chladnej vody a jehu zapojenie de ovládacieho okruhu obehového čerpadla sa vylúči teplotovñ stratifikácia V zásobníku ia tým aj v prípade zvýšeného odberu výrazný pokles teploty odoberanej vody.Na pripojenoiu výkrese je seheinaticky znázornený ohrievač úžitkovej vody s núteným vnútorným obehom.Ohrievač úžitkovej vody s nútenýmvnú 4torným obeho-m obsahuje dva samostatné regulačná okruhy. Prvý regulačný okruh je vytvorený prvým termostatom S, ktorý je umiestnený v hornej časti zásobníka a je spojený s regulačným orgánom 1 prívodu tepelnej energie do vyhrievaeieho telesa 2. Druhý regulačný okruh je vytvorený druhým termostatom 5, ktorý je umiestnený v spodnej časti zásobníka pred ústim prívodného potrubia 6 chladnej vody a je spojený s pohonom obehového čerpadla 4.Úlohou núteného vnútorného obehu vyvolaného obehovým čerpadlem 4 je zabezpečiť rovnomerné prehriatie obsahu zásobníka. Preto obehové čerpadlo 4 je V činnosti do tých čias, pokial v okolí druhého termostatu 5 teplota vody nedosiahne regulovanej hodnoty. Aby nedošlo k prehriatiu vody odoberanej z hornej časti zásobníka,prívod energie do vykurovacieho telesa 2 je ovládaný prvým termestatom 3, umiestneným v hornej časti zásobníka. Pri odbere vody zo zásobníka prúdenie chladnej vody okolo druhého termostatu 5 vyvolá zapnutie pohonu obehového čerpadla 4. Keď je zásobník vyhriaty, prvý termostat 3 je vypnutý, a preto prívod tepelnej energie do vyhrievacieho telesa 2 je zastavený. V dôsledku prečerpávania chladnej vody zo spodnej časti zásobníka do hornej časti a späť,jej teplota v zásobníku bude klesať. Ked hladina ochladenej vody vystúpi do úrovne prvého termostatu 3, regulačný orgán 1 etvorí prívod tepelnej energie do ohrievanieho telesa 2 a akumulačný proces bude pokračevať. Teplota ochladene vody, ktorá vyvolá zapnutie prvého termostaiu 3 v prípade jírezniešavaiíia prltekajíicej chladnej vody s teplým obsahom zásobníka bude vyššia v porovnaní s teplotou hromadiacej sa chladnej vody v spodnej časti zásobníka bez premiešavanla. Preto ani pri vyššom odbere nedôjde k rýchlemu a výraznému poklesu teploty odoberanej vody.Ohrievač úžitkovej vody s núteným vnútorným obehom, kde regulačný orgán privedu energie do vyhrievaeieho telesa je spojený s prvým termostatom, umiestneným v hernej časti ohrievače, opatrený ďalej druhým terinostatom, umiestneným v spodnejčasti ohrievače. vyznačujúcí sa tým, že druhý termostat 5 je umiestnený pred llřšĺĺlll prívodného potrubia (6) chladnej vody a zapojený v ovládacom okruhu obehového čerpadla 41.

MPK / Značky

MPK: F24D 17/00, F24D 19/10

Značky: núteným, ohrievač, užitkovej, obehom, vnútorným

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-260346-ohrievac-uzitkovej-vody-s-nutenym-vnutornym-obehom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ohrievač úžitkovej vody s núteným vnútorným obehom</a>

Podobne patenty