Sposob pre utesnenie prechodu rotujúcich strojných častí do prašného alebo fluidného prostredia a zaradenie k jeho prevádeniu

Číslo patentu: 260343

Dátum: 15.12.1998

Autori: Balúch Jozef, Zatloukalová Viera, Martinovič Karol

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

W 5 Autor vynllozu MARTINOVIČ KAROL, BALÚCH JOZEF RNDr.,ZATLOUKALOVÁ VIERA, BRATISLAVA(54) Spôsob pre utesttenie prechodu rntuiúcich strojných častí do prašnáho alebo fluidućhn prostredia a zariadenie k jeho previdenluZ vonkajšie strany utesñovanej oblasti sa privádza plynné médium pod tlakom minimálne 0,5 kPa rovnakých alebo podobných fyzikálne-chemických vlastností ako má fluidizačné médium, a bo do komôrky, ktorá je upevnená na vonkajšej strane fluidného zariadenia. Cez komôrku prechádza aspoň jeden hriadel miešadla a je opatrená otvorom pre prívod plynného média a čístlaclm otvorom.vynález sa týka spôsobu pre utesnenie rotujúcich strojných časti prechádzajúcich stenami fluidných alebo iných zariadení s prašným prostredím a zariadenia k jeho prevádeniu.Pri doteraz známych spôsoboch napríklad fluidného sušenia sa s výhodou využívajú najmä tie zariadenia, u ktorých sa častice látky uvádzajú do pohybu pomoco-u kombinovaneho pôsobenia prúdu plynu (vzduchu a miešadiel. Miešadlá prechádzajú stenami fluidného priestoru a nad fluidnou priehradkou sa otáčajú rôznou rýchlosťou často kontinualne menenou do 1500 ot.min.Mikročastice pri vírivom pohybe vnikajú do technologickej vôľe medzi hriadeľom a stenou zariadenia. To má za následok zvýšenie trenia a v dôsledku toho vznikajúce teplo môže miestne pôsobiť na stálosť sušených materiálov napríklad námelových alkaloidov, vitamínov, potravinárskych produktov a pod. Doteraz známe spôsoby utesnenia hriadelí najmä pri vyšších rýchlostiach otáčania v prašnom prostredí sú pre daný proces itevyhovujüce, Uvedené nedostatky sú odstránené spôsobom utesnenia prechodu rotujúcich strojných častí do prašného alebo fluidného prostredia, ktorého podstatou je, že z vonkajšej strany do utesñovacej oblasti sa privádza piynné médium rovnakých alebo podobných fyzikálne-chemických vlastnosti, ako má fluidizačnê médium, pričom tlak plynného média je minimálne 0,5 kPa. .Podstatou prípravku pre utesnenie prechodu rotujücich strojných častí podľa vynálezn je, že pozostáva z komôrky, ktorá je opatrená otvorom pre prívod plynného média a čistiacim otvorom. Komôrka je upevnená na vonkajšej strane íluidného zariadenia tak, že coz ňu prechádza aspoň jeden hriadeľ miešadla, pričom z vonkajšej strany je pri hriadeli miešadla utesnená upcháv 4kou. Upchávka môže byt statická alebo rotačná. Výhodou riešenia podľa vynálezu je,že sa zníži alebo úplne odstráni prášnosť prostredia v okolí fluidizačných a iných zariadení ako aj zníži nalepovanie materiálu na steny technologického zariadenia.Na priloženom výkrese je schematický znázornený rez prípravkom podľa výnalezu upevneným v okolí hriadeľa miešadla fluidizačneho zariadenia.Prípravok pre utesnenie prechodu rotujúcich strojných častí podľa vynálezu pozostava z komôrky 1, ktorá je upevnená na vonkajšej strane iluidneho zariadenia 2 tak, že cez ňu prechádza aspoň jeden hriadeľ 3 miešadla. Komôrka 1 je opatrená otvorom 5 pre prívod plynného média a čistiacim otvor-om 7. Po obvode hriadela 3 miešadla a stenou fluidizačného zariadenia 2 sú technologické otvory S, cez ktoré unikajú prachové častice náplne 9 fluidného reaktora ž do okolia - ak sa nepoužije prípravok.Priestor medzi obvodom hriadeľa 3 a stenou komôrky 1 je utesnený upchavkou 4,ktorá môže byt statická alebo rotačná. Komôrka 1 môže byt na stenu fluidizačného zariadenia upevnené trvale alebo snímateľne. Steny komôrky 1 sú o stenu fluidizačného zariadenia 2 utesnene tesnenim B. Otvorom 5 sa privádza do komôrky 1 plynné médium podobných alebo zhodných fyzikálno-chemických vlastností ako má fluidizačné médium pod tlakom minimálne 0,5 kPa. Toto médium prúdi z komôrky 1 cez technologické otvory G po obvode hriadela do pracovneho prostredia. Otvor 7 slúži na čistenie komôrky 1. ~Prípravok podľa vynálezu sa môže použiť všade tam, kde je potrebné utesniť prechody rotujúcich strojných častí, ktoré sa pohybujú napriklad vo fluidnotn prostredi tnhých častíc.1. Spôsob utesnenia prechodu rotujúcich strojných častí do prašného alebo fluidného prostredia, vyznačujúci sa tým, že z vonkajšej strany do iltesňovanej oblasti sa privádza plynné médium rovnakých alebo podobných fyzikálne-chemických vlastností ako má fluidizačné médium, pričom tlak plynného média je minimalne 0,5 kp.2. Zariadenie pre prevádenie spôsobu podľa bodu 1, vyznačujúci sa tým, že pozostá va z komôrky 1, ktora je opatrena otvorom 5 pre prívod plynného média a čistiacim otvorom 7 a je upevnené na vonkajšej strane fluidného zariadenia tak, že cez ňu prechádza aspoň jeden hriadel miešadla. pričom z vonkajšej strany je pri hľĺr. dell miešadla utesnená upchávkou (4).3. Prípravok podľa bodu 2, vyznačujúci sa tým, že upchávka 4 je statická alebo rotačná.

MPK / Značky

MPK: F16J 15/44

Značky: prašného, zaradenie, částí, přechodu, utesnenie, fluidného, strojných, prevádeniu, prostredia, spôsob, rotujúcich

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-260343-sposob-pre-utesnenie-prechodu-rotujucich-strojnych-casti-do-prasneho-alebo-fluidneho-prostredia-a-zaradenie-k-jeho-prevadeniu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sposob pre utesnenie prechodu rotujúcich strojných častí do prašného alebo fluidného prostredia a zaradenie k jeho prevádeniu</a>

Podobne patenty