Nehorlavý antistatický gumotextilný dopravný pás

Číslo patentu: 260339

Dátum: 15.12.1998

Autor: Mosorjak Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

URAD PRO VVNALEZV 45 Vydané 15 04 39 A OBJEVY(751 Autor vynalezu MOSORIAK ŠTEFAN, LADCE54 Nehorľavý nutistatinký gumotextililý dopravný pásNehorľavý antistatíclçý gumotextilný dopravný pás vytvorený z textilnej kostry impregnovanej roztokom RFL rezorcin-formoldehydová živice s použitím luatexovej zložky v lcombinácii butadiénstyrenom s vinyl. pyrldínom), nanosovej zmesi nu textil a kry cích vrstiev z chlóroprénového kaučuku, sa týka oboru gumárenskej výroby. Podstatou riešenia je, že nánosová zmes obsahuje plnidlá oxid krelníčitý S 102 a kaolin, retardéry horenia oxid ontimonitý Sb 205, hydratovaný oxid hliniiý Al 0 l-I 3, chlórparafío a prostriedok znižujúol trenie nízikomolekulárny polyetylén, pričom zmes na kryciu vrstvu čiastočne plnená elekirovodivými sadzami obsahuje retvardéry horenia oxid zmtimonitý Slbzos, .hydratovaný oxid hlinitý A 1 OH 3 a chlórparaťĺn ako aj prostriedok znižujúci trenie nízkomolekulárny .polyetylén, Riešenie je možné využívat výlučne v gumárenskom ,priemysle pri výrobe gumotextilných dopravných pásov.Vynález sa týka spôsobu výroby nehorlavvého .antistatického gumotextilného dopravného pásu určeného predovšetkým pre hlbínné bane.Doteraz vyrábané dopravné pásy pozostávajúce z textilnej .polyamidovej kostry pogumovanej zmesou z chlóroprenového kaučuku s pridavkom rkaolinu, oxidu »antimonitého Sbzos, PVC a tekutého chlórparafínu a» krycieh vrstiev z SBR alebo chlöroprenového kaučuku s .prídavkem oxidu antimonlteho Sb 203 a PVC nevyhovujú požiadavkám kladeným na dopravné pásy s použitím hlavne v. baníctva pri ťažbe uhlia pod zemou. Pri nekontrolovatelnom zahriatí jíäsu - trením valca pri zablokovaní a zahriatí valčelçov,dochádzalo k jeho vznieteniu .a k vzniku požiaru. V banictve pri ťažbe uhlia pod zemou, aby sa zabránilo vzniku a šíreniu ohňa dopravným pásom, sú potrebné nehorlavé antistatické dopravné pásy.Pre zvýšenie požiarnej bezpečnosti boli u banských dopravných pásov sprísnené homologačné skúšky. U frikčnej skúšky bola pozmenená metodika skúšanie, kde hrúbka steny treeieho valca bola zmenená z pôvodných 12 mm na 6 -mm a bola zavedená skúška horenia nad plynovým horákom v skúšobnej banskej požiarnej chodbe.Doterajšie nelíorlavé dopravné pasy nevyhovujú pozmenenej metodike skúšania. Pri frikčnej skúške dochádza k žhvaveniu jíúsu a pri skúške horenia nad .plynovým horakom .k jeho úplnému zhoreniu. Krycie vrstvy dopravných pásov. z chlórprenového líčllłčllku nespĺňajú požiadavky odvádzania statickcj elektriny, čím vzniká nebezpečie výhuchu metáuu.Všeobecne je známe, že základné súčasti na udržanie horenia sú palivo, kyslík in teplo. Aby sa zamedzilo horeniu polymérov,treba narušiť .tento trojuholník. zamedzenie vzniku horľavých plynných produktov, ako aj zväčšenie nedokonalosti ich spaľovania a tým »aj zníženie množstva uvolneného .tepla a zamedzenie vývinu tepla možno pritomnosťou prostriedkov znižujúcich horenie a prostriedkov. znižujúcieh trenie.Uvedené nedostatky sú odstránené spôsobom výroby nehorlavých antistatických gumotextilných dopravných pásov podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že nánosová zmes obsahuje uplnidlá oxid kremičitý S 102.a kaolín, retardéry horeniaw oxid antimonitý Sbzos, hydratovaný oxid hlinitý Al(OH 5,chlôrparafin a prostriedok znižujúci trenie nízkomole-kulárny polyetylén, pričom zmes na kryciu vrstvu čiastočne plnená elektrovodivými sadzami obsahuje retardéry horeni-.a oxid antimonitý Sbzoa, hydratovaný oxid hlinitý AlOH 5 a chlórparafín a prostriedok znižujúci trenie nízkomolekulárny polyetylén. Kostra pásu je tvorená z textilu polyamidověho, ,pelyesterovéhą vistkózového,bavlneného alebo ich kombinácii, impregnovaného roztokom RFL - rezorcin-formal 4dehydová živíca s použitím latexovej zložky v kombinácii butadiénstyrénu s vinylpyridinom.Pre zabezpečenie požadovaného elektrického povrchového odporu pásu, krycie vrstvy obsahujú elektrovodivé Sadze, najvhodnejšie Sadze Chezacarb EC. Zníženie koefiCieiítu trenia medzi jpásoní a hnacíní bubnom v prípade zablokovania a. tým k zníženiu hríatia -pásusa zabezpečí .pridaním do gurnových zmesí nízkomolekulárny polyetylén.Pre zlepšenie spracovatelských zmesi sa môže do gumovýeh zmesí pridat časť prirodného, polybutadieiíového, polyizoprénonového alebo SBR kaučuku do 30 dsk. V krycej vrstve pre lepšie ťahove .a dynamické vlastnosti je vhodné »použit chlóroprénový kauču-k modifikovaný sírou, pripadne menkaptaxiom. Gumotextílný dopravný pás vyrobený spôsobom podľa vynálezu zaručuje nehorliaavost a aintistatíckosi plne vyhovuje novej metodike banských požiarnych skúšok.Retardačný účinok chlórparafinu a Subiłoä spočíva v synergickom účinku medzi halogénovými a antimonovými zlúčeninami, ktoré zmenšia alebo udusia. plameň. Retardačný účinok AlOH)3 spočíva v jeho rozklade už pri 200 C na A 120 a vodnú paru. Endotermický účinok stratu vodnej pary schladi polyméi o uvolutlné votliić jíílíry zaunzdznujii hUľPHÍll. Zníženie vývinu ieąplcx lreuím zabezpečuje nizkomolckulárny j)(J 15 VGÍVĺČll,kL 0 rý už pri teplote 80 C sa roztaví a ako unazivo zabraňuje ďalšiemu vývinu tepla.vynález je možné využívat výlučne v ,íçllmârenskem priemysle pri výrol e dopravných pásov.Príklad použitia Na bežných gumarensltýeh strojoch sapripraví nňnosová zmes na textil v nasledovnom zloženíChemikálie kg Chloroprénový kaučuk0 a 10 Oxid antimonitý Sb 20 s 5 a 15Nánosovou zmesou sa qioguinuje textil a konfokčne sa zhotoví kostra dopravného pása, na ktorú sa nenesú krycie vrstvy podľa nasledovného zloženiaZmes pre krycie vrstvy Chemikálie kgNeopren GW) 70 až 100 Polybutaldiénolvý kaučuk SKD 0 až 30 MgO 3 až 6(Fenyl-B-nafltibavmín 1 až 3 Sadze HAF 20 až 50 Sadze Chezacarb EC 2 až 5 A 1 OH 5 20 až 50 Chlórparafin pevnýMBTS Altax-benztiazyl disulfid 0 až 2 Textilná kostra opatrená kryoinii vrstva mi sa vulkanizuje v lise pri teplote 140 až160 °C pri vulkanizačnom tlaku min. 0,5 MP 5.Nellorlavlý antistatlcký guniotextilný do~ pravný pás vytvorený z textilnej kostry imlprelçnovanoi roztokom z rozorcín-lornlaldehydovej živice s použitím latexovoj zložky v lçoiuliioácii butadiénstyrénu s vinylpyridom, nánosovej zmesi na textil a krycich vrstiev z chlóroprénového kaučuku obsahujúce bežné gumívrt-inské plnidlá, villzkanizačvné prostriedky a obvyklé gumárenské pri sady, vyznačený tým. že nánosovä zmes akrycie vrstvy obsahujú l 8 Ěč 1 ldÉlyhDľ 8 nĺä 1 oxid antimonilý S 0203 5 až 15 hmotooslliýcll dielov, hydratovianý oxid hlinitý AlOl~lg 20 už 50 hmotnostných dielov, (Ihlóľlílaľčllĺĺn 5 až 40 hulotnostnýcli dielov a prostriedok znižujüci trenie nízkoinoleltuláruy polyetylén 2 až 6 hll 10 Íľl 0 S~Íl 1 ýCl 1 tlielov, pričom zmes na krycie vrstvy obsahuje elektrina/d divé sadze 2 až ti hmot-mastných Liielov na 100 dielov kaulčunku.

MPK / Značky

MPK: B29D 29/06

Značky: nehořlavý, dopravný, gumotextilný, antistaticky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-260339-nehorlavy-antistaticky-gumotextilny-dopravny-pas.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nehorlavý antistatický gumotextilný dopravný pás</a>

Podobne patenty