Sposob prípravy substituovaných 3-heteroaryl-2,3-dibrómpropánových kyselín

Číslo patentu: 260336

Dátum: 15.12.1998

Autori: Berkeš Dušan, Végh Daniel, Kováč Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Autor vynalezu BERKEŠ DUŠAN ing. TRNAVA, VÉGH DANIEL ing. CSc.,KOVÄČ AROSLAV prof. ing. DrSC., BRATISLAVA54 Spôsob prípravy suhsłíluovaííých S-ííeteroaryl-Zgł-dibrámprupánuvýchNový spôsob wprípnavy substituovaných 3-heteroaryl-Z,S-díbrönupropánových kyselín vzorca I, kde X ~ H, halogén, CH 5, N 02. CN,karb-oxymetyl, karboxyetyl Z í 0, S a RH, CHS, spočíva v tom, že sa na B-hetemarylpropénové kyseliny v tuhovm stave pôsobí parami brómu bez použitia rozpúšťadla v rozmedzí teplôt 10 až 100 °C.I |H Br BI C 90vynález rieši spôsob prípravy substituovąných S-heteroaryl-2,3 «dibrómpr~opánovýchX je vodík, halogén ako chlór, bróm, jód,metyl, nitro, kyano, karboxymetyl, karboxy~ etyl Z je kyslík, síra a R je vodík alebo Inetyl, bromáciou. jPríprava 3-heteroaryl-2,3-dibrömpropánových kyselín vzorca I je doteraz riešená viacerými postupmi a t-o- bromáciou V organických rozpúštadlách typu CS 2, cbluorofvorm,tetrachlórmetán, kyselina octovä, cli-oxán Saikachi H., Taniguachi Y., Yaykugaku Zasschi, 87, 704 1967 Chem. Abstr. 68, 21762 1968, Saikachi l-I., Tanaka A. Yakugaku Zasshi, 83, 9 1963, Chem. Abstr. 59, 3857 1963, Zheng Kegin a kol. Yaoxue Xuebao 349 1982 Chem. Abstr. 97, 144 707 1982,Gibson H. B., Kahnweiler C. F. j, Amer. Chem. Baltimore 314 1888, Végh D., Ko kdeX, Z a R sú ako u zlúčeniny obecného vzorca l, reagujú v pevnom skupenstve s parami brómu v rozmedzí teplôt 10 až 100 stupňov C, t. j. reakcia prebieha bez použitia rozpúšťadia.Výhodou spôsobu prípravy zlúčenín vzorca I .podľa vynálezu, okrem iného, sú vyššie výťažky v porovnaní so známymi spôsobmi,jednoduchá manipulácia, nizka energetická náročnosť, nepoužitie rozpúštadiel. Východzí produkt priam-o prechádza na finálny produkt beze zmeny skupenstva a je dostatočne čistý pre dalšie použitie.Substituované B-heteroaryI-Z,B-dibrómpropánové kyseliny sú kľúčovými medziproduktami pre pripravu heterocyklických vinylhalogenidov Végh D., Kováč ji, Dandärová M. Tetrahedron Letters 969 198 D, heterocyklických acetylénov a propínových kyselín Saikachi H., Taniguchi Y. Yakugaku Zasshiváč I., Hasová B. Collection Czech, Chem. Commun. 41, 614 1976, pričom výťažky sú od 40 do 80 . Nevýhodou týchto metód je použitie toxických a koruozívnych rozpúšťadiel CS 2, C 014, dioxán, kyselina octová),možnost priebehu vedľajších reakcii halogenizácie na tererocyklickom jadre, dekarboxylácia východzích diskových derivátov arácle rozpüštadla od produktu, zvýšený počet operácií pre získanie produktu atď.Tieto nedostatky v podstatnej miere odstraňuje spôsob prípravy substituovaných 3-heteroary 1 ~ 2,S-dibrómpropánových kyselín obecného vzorca I podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že 3 «heteroaryl-2-propênové kyseliny vzorca II87, 704 1967 aminokyselín a iných biologicky aktívnych furánových a tiofenových derivátov.Predmet vynálezu ilustrujú, ale neobmedzujú nasledujúce príklady.Do oddelených priestorov skleneněho reaktora sa umiestni 17,6 g 0,1 mólu kyseliny 3-5-nitro-2-furylpropénoveL 10 ml kone. H 2 SO 4, a 20 mg brômu. Reaktor sa uzatvorí a nechá sa stát pri teplote 25 °C p-očas 24 h-odin. Po odvetraní nadbytočného brômu sa získa 32 g 93 0/0 kryštalickej kyseliny 3 ~ 5-11 itro-2-furyl-2,3-dibrómpropánovej. Po kryštalizácii z benzénu t. t. 146 až 147 °C.V analogických podmienkach ako V príklade 1 sa pri 20 °C a 12 h. státia pripraví z 19,9 g (0,1 mólu kyseliny 3 ~ 5-nitro-2-tienyllprdpénovej 34 g 95 9/0 kyseliny 3-S-nitro-Z-tlenyl-2,3-dibrómpropánovej. Po kryštalizácii z benzénu t. t. 160-161 C. Analýza zastúpenia brómu-nltro-Z-ľurylpropénovej sa umiesini V exikátore vybavenoín rniskovu s 20 m 1 kone. 142304 a miskou s 20 g brómu. Exikátor sa uzatvorí a odloží pri teplote miestnosti na 6 h. clo tmy. Po odstránení brómu za zníženého tlaku sa získaný produkt kryštalizuje zo zmesi CH 2 Cl 2-toluén. Získa sa 18,2 g 53 percent bezfarebnej kryštalickej kyseliny 2-1 nety 1-3-(ő-nitroez-furyl-2,3-dibrómpr~opánovej (t. t. 178-182 °C. Pre CaH 7 Br 2 NO 5 (342,95) vypočítaná/zistené 28,02/27,85 0/0 C, 2,06/2,14 0/) H, 4,08/3,95 N, 46,60/46,85 Br.Spôsob prípravy substltuovaných S-hetero~aryl-2,3-dibrómpropánových kyselín obec ného vzorca IZ je kyslík, síra a R je vodík alebo metyl,bromáciou, vyznačujúci sa tým, že na kyseliny 3 ~heteroarylJ-propénové obecného Vzorca IIvzorca I, v tuhom stave pôsobí parami brómu v rozmedzí teplôt 10 až 100 °C.

MPK / Značky

MPK: C07D 307/40, C07D 333/22

Značky: 3-heteroaryl-2,3-dibrómpropánových, přípravy, spôsob, substituovaných, kyselin

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-260336-sposob-pripravy-substituovanych-3-heteroaryl-23-dibrompropanovych-kyselin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sposob prípravy substituovaných 3-heteroaryl-2,3-dibrómpropánových kyselín</a>

Podobne patenty