Plastifikovaná omietková zmes

Číslo patentu: 260331

Dátum: 15.12.1998

Autor: Štepita Rastislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD mo VYNÁLEZY 45 Wdamâ 15 04 39(75) Autor vynaiam ŠTEPFĽA RASTISLAV ing., KOŠICEIl Plnstlľłkovnná nmletkovl zmesRiešenie sa týká omietkovej zmesi, ktorá obsahuje plnivo v množstve od 1,5 do 90 fo hmotnostných, Cementové alebo Cementovépenné, prípadne syntetické disperzné alebo polymércementové spojivo v množstve od 5 do 40 hmotnostných a/alebo narpeňovadlo v množstve od 0,1 do 9 hmotnostných a/.alebo fungicidnu prísadu v množstve od 0,02 do 8 hmotnostných, a/alebo pigmenty V množstve od 0,05 do 15 hnmtnostných, vyznačujúoa sa tým, že obsahuje mletý bentonit alebo jeho kombináciu s iným ílovým minerálom v množstve od 0,01 do 45 0/0 hmotnostných, karboxymetylceiulózu v množstve od 0,01 do 10 hmotnost-ných a vodou nerozpuetně vlákno v množstve od 0,01 do 20 hmotnostný/ch. Výnazného tixotropného účinku sa dosahuje vplyvom ílového materiálu bentonit ktoirý svojou zložkou mont 1 n~o~ri 110 uit substituje ión vápnika alebo horčíka iónom sodíka, vneseného do zmesi m 0 iekulou elektrolytu karboxymetylcelulózy. Nesubstituovaná ílová zložka bentonitu sa uplatňuje ako ťičinný plastifikát-oir. Táto zložka môže byl mialiraątiená iným ílovým minerálom. Objemovťi stálosť omietky zabezpečuje rozptýlené, vodou nerozpustné vlákno.vynález sa týka plastiflkovanej omietkovej zmesi pre povrchovú úpravu stavebného diela.Doposiaľ známe omietkové zmesi vyrábané na báze hydraulických, syntetických disperzných alebo poiymércementových spojív,používajú pre úpravu reologických vlastností, hlavne viskozlty, tlxotrópie a pltasticlty,vodorozpustné deriváty celulózy. Napríklad A 0 č. 201182 a čs. patent č. 132149 uplatňujú karboxymetylcelulózu pri príprave stieraných tenkovrstvových povrchových úprav pa-nelových prvkov. Švajčiarsky patent č. 612 659 a rakúsky č. 329 432 navrhujú vi priprave suchých a ľahčených zmesí metylcelulózu. Patent NSR č. 22 15 147 pre ľahčenú maltu používa hydroxyetylcelulóztt.Niektoré deriváty celulózy sú tažkorozpustné vo vode, preto sa musia predmáčat alebo si vyžadujú náročné mletie pre dosiahnutie vysokého merného povrchu. jediný derivát tohoto druhu vyrábaný v ČSSR je karhoxymetylcelulóza - Lovosa, ktorá sa napríklad nehodí pre plastiflkáciu suchých omietkových zmesí.Uvedené nedostatky odstraňuje omietkavá zmes podľa vynälezu, ktorej podstata spočíva v jej zložení a to z plniva v množstve od 1,5 do 90 0/0 hmotnostných, z Cementoveho alebo cementovápenného, prípadne syntetickeho disperzného alebo polymércementového spojiva v množstve od 5 do 40 percent hmotnostných a/alebo fungicidnej prísady v množstve od 0,02 do B hmotnostných a/alebo pigmentov V množstve od 0,05 do 15 hmotnostných, vyznačujúca sa tým, že obsahuje mletý bentonlt alebo jeho kombináciu s iným ílovým mineràlom v množstve od 0,01 do 45 hmotnostných,karboxymetylcelulózu v množstve od 0,01 do 10 hmotnostných a vodou nerozpustné vlákno v množstve od 0,01 do 20 hmotnostných. Využíva sa pri tom sorpčnej schopnosti, charakterizovanej vysokou hodnotou výmeny katiónov, vnútorným kryštallckým bobtnaním v styku s vodou a vysokou plastičnosťou ílového- minerálu bentonit, ktorého význačnou zložkou je montmorlllonit. Tejte jeho výmennej aktivity lónov absorbovať na svojom povrchu molekuly elektrolytu. so schopnosťou substituovat ión vápnika alebo horčíka za ión sodíka, možno využít pri spolupôsobení so sodnou soľou karboxymetylcelulózy, Pri optimálnej koncentrácii týchto komponent v omietkových zmesiach, slúžia-nich pre povrchové úpravy stavebných konštrukcií, sa dosahuje synergického reologického efektu, charakterizovaného výrazným zlepšením tixotrópie. Nesubstituovaná ílová zložka bentonitu sa uplatňuje ako účinný plastifíkátor omietkovej zmesi. ľúto časť bentonitu možno tiež nahradit iným typom ílového minerálu. Vnútorné kryštalické bobtnanie montmorillonitn v styku s vodou zaisťuje dostatočnú vodo tesnosť omietky bez potreby prídavku iných hydrofóbnych prísad.Pre zabezpečenie objeinovej stálosti vytvrdnutej povrchovej úpravy sa podľa vynálezu využíva rozptýleného, vodou nerozpustného vlákna. intenzitu rozptylu vlákna v maltovej zmesi jiriaznivo ovplyvňuje napoiiovadlo, ktoré súčasne zvyšuje obsah vzduchu a podieľa sa tak na zlepšení plastifitlçačného účinku zmesi. Zároveň zlepšuje tepelnoizolačný efekt omietky a tixotrópiu, vyjadrenú zvýšenou hrúbkou nanesenej vrstvy malty na kolmej stene.l. Drobné kamenivo frakcie do 2 lillll G 5Cement SPC 325 15 Bentonit mletý 7 Sklenené vlákno dĺžky 6 min 0,4 Alkylsullát sodný SYNTAPON 0,5 Karboxymetylcelulóza 1,5 Voda 10,0omietka vyrobená podľa prikladu 1 dosahuje po 28 dňoch v laboratúrnoln uložení tieto hodnoty- Pevnosť V tlaku 0,3 MPa ~ Pevnosť v ťahu za ohybu 0,8 MPa- Koeficient tepelnej vodivosti 0,75 W.1111.K 1 Tixotrópia vyjadrená hrúbkou líanesenej vrstvy omietkoviny na kolmej stene dosahuje 3 až 3,5 cm, oproti 1 až 1,5 cm u zmesi bez prísad. Omietková zmes je dobre čerpateľná strojnou omietačkou P-13 a zariadením GIPSOMAT 6-78.1 10 9,0 Karboxymetylcelulóza 2,5 syntetické vlákno dĺžky 6 mm 4,0 Alkylsillfát sodný SYNTAPON 0,1 Voda 61,4Omietka uvedeného zloženia dosiahla tieto rozhodujúce fyzikálne-mechanické perametre3. Drobné kamenivo frakcie do 4 nini 70 Anorganický pigment kysličitíkatitaničitélío (L 9 Bentonit mletý 1,5 Vodná disperzia vlnylacetát butylakrylát 50 Vo-ná 13 Sklenené vlákno dĺžky 10 mm 1 Karboxymetylcelulóza 1,5V jarudvýrobnom hodnotení štátnou skúšobííou 227 získa výrobok prvý stupeň akosti ~a zaradenie, ako výnobok výbornej akosti s tý» mito hlavnými parametramik br-tónou 0,8 MPa k jrłrobetórru 0,6 MPa Mrazuvzdornosť na betóne 25 cyklov na póronbetóne 25 cyklovna pórobetóne (l,8 l.n 1 Z Difúzía 0,67 l Odolnosť proti náhlým teplotný/m .zmenám Z 5 cyklov Oter za moąkra 60 min.Uvedenú omíetkovinu možno výhodne vy~ užiť pre fasádne úpravy stavebných vykurovaných objektov, pri ktorých je požadovaná dobrá prlepustnost vodných pár.Plasttfikovanä omíetklová zmes pre povrchovú úxpravu stavebného diela pozostávajúca z plxnlva v množstve od 1,5 do 90 °/o hmotnostných, z cementovéh-o alebo cementovápennéluo, mípadne syntetického disperzného alebo polymércexttetttového spojlva v množstve od 5 do 40 0/0 hmotnostný/ch a/alebo xtapeňovadla v množstve od 0,01 do 9 9/0 hmotnostlných a/alebo fungicřclnej prísady V množstve od 0,02 do 8 hmotnostných a//alebno pigmentov v množstve od 0,05 do 15 percent lunotnostných, vyznačujúca sa tým,že obsahuje mletý bentonit alebo jeho kombináciu s iným ílwovým Inínerálom v množstve od 0.01 do 45 hmotnostný/ch, karboxylnetylceltllózou v- množstve od 0,01 do 10 hmotnostných a vodou DeľIDZpUStné vlákno v množstve od 0,01 do 20 hmotnostných.

MPK / Značky

MPK: C04B 28/04

Značky: omietková, plastifikovaná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-260331-plastifikovana-omietkova-zmes.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Plastifikovaná omietková zmes</a>

Podobne patenty