Záves komor a potrubí parných kotlov

Číslo patentu: 260309

Dátum: 15.12.1998

Autori: Varga Ján, Németh Vincent, Šály František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

um rno VYNÁLEZY i 45 Vydané 15 04 B 9(751 Autor vynalazu NÉMETH VINCENT, TLMAČE, ŠÁLY FRANTIŠEK, TEKOVSKÄ BREZNICA, VARGA JÁN, DOLNÁ SEČPodstatou riešenia je, že záves je tvorený z bzandáží membránových stien, ktoré sú . z jednej strany uchytené nia Celokovová ste- 8 nu a z druhej str-any na vonkajšie závesné trubky, pričom komory sú uchytené cez pru- 5 žinoyé závesy a ich hmotnosť prenášajú von- u kajšie závesné trubky.Riešenia je možné využiť pri projektovaní parných kotlov.Vynález sa týka zavesenia komôr a potrubí parných kotlov. s využitím ban-dáží membránových stien kotla a vonkajších zavesných trubiek.Doteraz známe riešenia spočívajú no zavesení komôr a potrubí na zvláštných nosníkoch medzi membranovou stenou a vonkajšími závesnými t-rúbkami cez pružné uio-ženie, alebo na zavesení komôr a potrubí na zvláštnych nosnI-koch medzi membránovou stenou a nosnou konštrukciou cez konštantné závesy.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje záves komôr a potrubí parných kotlov podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že je vytvorený z bandáží membránových stien, ktoré sú z jednej strany uchytené na stenu a z druhej strany na vonkajšie závesné trúbky,ako prevádzacie trúbky medzi prvým a druhým stupňom prehrievlača.Výhody podľa vynálzeu spočívajú v tom,že záves je jednoduchý, pričom využíva- handáži membránových stien, ktoré sú na druhej strane uchytené na vonkajších závesných trúbkach, pričom pritaženia od komôr a potrubí neprenášajú membránové steny,ale vonkajšie závesné trubky. Ďalšou výhodou vynáiezu je, že izolácia komôr, potrubí a samotných membránových stien je preve 4dená tak, že bandáže membránových stien sú mimo dosahu teplôt a sú dimenzované spolu s pružinovými závesmi na teplotu okolia, čo zaisťuje jednoduchosť kotla, jeho závesov, šetrí legovaný materiál a pri olpravách a kontrolách umožňuje dobrý -prístu.Na pripojen-om výkrese je znázornený spôsob zavesenia komôr a potrubí podľa vynaiezu v náryse.Na trúbkach membranových stien 1 sú uložené priehradové bandáže 3, »alebo plné profile-ve bandáže 4. Priehradové bandáže 3 sú uložené priamo na vonkajšie závesné trúbky 2.Piroťilové biandáže 4 sú uložené na vonkajšie závesné trúbky 2 pomocou závesného vnosnika 7.Ko-mory 5 prehrievača, medziprehrievača, ohrievače vody a výpvarnike sú na priehradové bandáže 3 .a profilové bandáže 4 cez závesný nosník 7 uložené pomocou pružinových závesov. B, pričom izolácia 8 na trúbkach membránových stien 1 a komorách 5 je prevedená tak, že priehradová bandáž 3, profiliová bandáž 4 a pružinové závesy li pre zavesenie komôr 5 sú voliné,stále kvontroiovatelné a majú teplotu okolia.vynález je možné výhodne využít pri pr-ojektiovanl parných kotlov.záves komôr a potrubí parných kotlov vlyznačujúci sa tým, že je tvorený z nlosníkov bandaži 3, 4, ktoré sú z jednej strany uchytené na membránovú stenu 1 a z dru hej strany na vonkajšie závesné trúbky 2,pričom závesy (6) komôr 5 sú uložené volne v priestore kotla mimo izolácie 8.

MPK / Značky

MPK: F22B 37/24

Značky: potrubí, závěs, komor, kotlov, parných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-260309-zaves-komor-a-potrubi-parnych-kotlov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Záves komor a potrubí parných kotlov</a>

Podobne patenty