Zariadenie na zachytenie priestorových dilatácií oplechovania kotlov

Číslo patentu: 260253

Dátum: 15.12.1998

Autor: Arvaj Daniel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

54 Zariadenie na zachytenie priestorových tlilatácií kotlovZariadenie pre zachytenie priestorových diliatácií parných kotlov s menrbránovýmí plynosteiunými stenami pozostáva z vyľnnutých plechov a tvarove upraveného rohového dilxatačiného plechu, pričom na nosnej konštrukcii z tenkostenných profilov je upevnené ohnuté oplechovanie kotla samoreznými skrutkami a do ohnuvtých drážok oplechovuania je umiestnené tvarove ohinutý rohový kus. Riešenie je možné výhodne využiť pri oplechzovaní rôznych tepelných zariadení, kde vzniká priestorová »d 11 atácia.Vvnález sa týka zariadenia pre zachytenie priestorových dilatácií olplechovania parných kotlov s membranovými plynotesnými stenami, a t-0 v rohoch spalovacej komory,a ďalej priprechode oplechovania zo stien kotla na prehrievačové a príhrievačové ko.mory.Oplechovarnie parných kotl-ov s mem-bránovými plynotesnými stenami sa montuje z pozinkovaného bombírovaného plechu, ktorý sa montuje na kostru z ľahčených profilov samoreznými skrutkami, alebo snamonosnými trapézovými plechmi, ktoré sa montujú .na bandážovanie kotla.V rohoch spaľovacej komory alebo lpriprechode oplechovanla zo stien kotla na krabice okolo komôr, kde dochádza vplyvom tepelnej rozťažnosti materiálu kotla k rozdielunemu posuvu oplechovania, sa prekrytie prevádza z plechu ohnutého do tvaru L,.ktorý je vedený medzi o-plechovaním .a prítla-čnými plechovými lištami. Lišty sa montujú na kostru samoreznými skrutkamí a počas wdilatovania stien kotla zasúvajú alefbo eodsúvajú plechový uholník v smere dilatácie. V druhom smere uholník volne dilavtuje medzi oplec-hovaním a vodiacími lištami. Pri nedostatočnom priliehaní vodiacich líšt.na oplechovani-e po rôznych opravách, detormácii počas prevádzky dochádza k zate.kaniu dažďovej vody do izolácie pri vonkajšom prevedení kotla. Tým dochádza k zne.hodnoteniu vlákynitej izolácie a z toho dôvodu vznikajú vysoké povrchové teploty na »oplechovvaní a velké tepelné straty, čim klesá aj účinnost kotla.Uvedené nedostatky rieši zariadenie pre zachytenie priestorových dilatácií oplecho 4vanie parných kotlov s membránovými plynotesnými stenami podľa vynálezu, ktorého podstata je, že na nosnej kostre z tenk-o.stenných profilov je upevnené ohnuté opie.chovanie kotla samoreznými skrutkami, pričom do ohnutých drážok oplechovamia je umiestnený tvarove ohnutý rohový kus.Pokrok dosiahnutý riešením podľa vynálezu spočíva vo vodotesnostiUdlluatačného spoja, dlhšej prevádzkovej schopnosti zariadenia a tým zabráni neprípustným povrchovým teplotám a velkým tepelným stratám.Na priloženom výkrese sú nakreslené pri.klady prevedenia oplechovuania kotla so zariadením na zachytenie priestorových dilatácií oplechovania parných k-otlov.Na obr. 1 je vyriešená tesná rohová dilatácia spalovacei komory v horizontálnomNa obr. 2 je znázornený prechod opieichovatnla zo steny kotla do krabice okolo komôr prehrievača pary, medziprehrievača pary a ohrievače vody.Na nosnej kostre z tenkostenných profilov 1 je namontované ohnuté oplechovanie 2 kotla samorezlnými skrutkaml 3.Do ohnutý-ch drážok oplechovania je namontovaný tvarove ohnutý rohový kus 4-umožňujúci priestorová dilatáciu a zabezpečujúci vodotesnrost. Rohový kus 4 môže byt nesený rohovou väzbou alebo upevnený na membránovü stenu lištou s rozpernou noživčkou 5.vynález možno výhodne použit pri opiechovaní kotlov s mem-bránovými stenami a pri oplechovaui rôznych tepelných zariadení, kde vzniká priestorová dilatáciauZariadenie pre zachytenie priestorových diiatacii oplechovania kotlov s membránovými plynotesnými stenami pozostávajúce z vyhnutých plechov oplechovania kotlov a tvarove upraveného rohového dtlvatačxného tplechu, vyznačuje sa tým, že na nosnej.kostre z tenkostenných profilov 1 je upevnené ohnuté oplechovarnie 2 kotla samoreznými ~skrutkami (3, pričom do ohnutých drážok osplechovania je umiestnený tvarovo ohnutý rohový kus 4.

MPK / Značky

MPK: F22B 37/36

Značky: zachytenie, priestorových, dilatácií, kotlov, zariadenie, oplechovania

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-260253-zariadenie-na-zachytenie-priestorovych-dilatacii-oplechovania-kotlov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na zachytenie priestorových dilatácií oplechovania kotlov</a>

Podobne patenty