Prostriedok s komplexným účinkom na podu

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(511 Int. 01.4 c na K 17/nu 22 Prihlásené 03 01 57 C 05 D 3/02 21 PV 23 «s 7.v) 40 Zverejnené 15 03 B 8 ÚRAD mo vvNAuEzv 145) Vydané 15 03 89 A 0 mm(75) NOVÄK LADISLAV ing. csc., MIARTANOVÁ DARINA mg., PRIEVIDZA, Autor vynálezu MATEIEŘĚOVÄ VIERA RNDr., BRATISLAVA, FURMANDVÁ MÁRIA ing.,DRÄŽOVA TATIANA, PRIEVIDZA, FEDORIK RADOVAN ing. CSO.,TRENČÍN54 Prnstriedok s komplexným účinkom na pôduPredmetom riešenia je prostriedok s kom~ plexným účinkom na pôdu, najmä kyslú, na báze hydrátu vápenatěhu a kalov z čistič~ ky odpadnývch vôd z výroby celulózy. Prostriednk je .použiteľný pri úprave pôdneho fondu z kyslej oblasti do slabo alkalickeí pričom (lopĺňa deflcítný vápnik a dalšími komponentami ovplyvňuje sorpčné vlast~ inosti.vynález rieši prostriedok s komplexným účinkom na pôdu, pričom dopĺňa deficitný Vápnik a dalšími komponentami ovplyvňuje sorpčné vlastnosti. - . je známe, že pôdne pH sa postupom času meni, pričom spravidla prechádza do kyslej oblasti, čo sa negatívne prejavuje na raste rastlín.Táto kyslosť je dôsledkom rôznych čini teľov, ak-o je obsah rozkladajúci-ch sa organických látok, poveternostných vplyv-ov spolu s exhailátmi, najmä kyslými daždami. Kyslost ovplyvňuje aj prítomnost niektorých ďalších látok, ktoré sa v »priebehu času postupne menia.Taktiež je známe, že aj rastliny v priebehu rastu spotrebovávajú okrem základných biogenných prvkov ako je N, P a K -aj značné množstvo ďalších prvkov, resp. niektoré ,prvky prechádzajú na rozpusané soli ia tieto sú z ornicuovej vrstvy vyplavované.Typickým prvkem, ktorý ovplyvňuje pH pôdy a tvorí určitú zásobu -biogenných prvkov je .aslpoň z časti rozpustný Vápnik vo forme svojich zlúčením s alkalickým charakterom ako je práškové vápno, jeho hydrát, karbonáty vápnika, eventuálne V zmesi s inými karbonátmi.Na zmenu pH -pôdneho fondu z kyslejoblasti do slabo alkalickej, ako aj na vytvorenie pôdnej zásoby Ca, realizuje sa na príslušných pôdnych fondov ich úpravaypráškovaním CaO, ktorý však v nerovnomernom nuanesení pôsobí aj negatívne spaľovanie rastlín a ich koreñových systémovj.Z uvedených ako aj z iných dôvodov častejšie sa používajú karbonáty, .najmä imletý vápenec, .alebo dolomity, ktoré neutralizujú len prebytočnú kyslosť a nespôsobujú napr. vytesňovanie člpevkového dusíka z pôdy.Avšak aj s týmito materiálmi dostávajú sa do pôdy velmi jemné nerozpustné častice. ktoré spolu s reziduami z priemyselných hnojív znižujú sonpčné vlastnosti pôdy, čim negatívne vplývajú na vodný režim a v dôsledku toho aj na využitie vo vode rozpustných živín.Uvedený nedostatok odstraňuje prostried-ok podla tohoto vvnálezu. ktorý má komplexný účinok na pôdu, najmä kyslú. obsahujúci hvdrát váoenatý. pozostávajúci z 25 až 100 hmot. dielov hydrátu vaoenatêho. z 10 až 30 hmot. dielov kalov z čističkv odpadových vôd. z výrobv celulözv. obsahujúrich eo až 22 hmot. vodv a 1 D až 23 U/n hmot. celulózovrých materiálov a 7 až 20 0/0 hmot. inertnêho anoreanického. vo vode neroznustného materiálu ako sú sprievodné nečistoty. inlnidla »a pod. s výhodou .v komhionácii s 2 až 12 hmot. dielmi anoreanických soročných materiálov.Medzi hlavné výhodv prostriedku ~nodla vvnálezu ie potrebné zaradit skutočnosť. že hvdrát váoenatý sa aplikuje na nôdnv .fond v zmesi. ktorá zmierňuje jeho možné neva,tívne pôsobenie ia nauviac prítomné ďalšie zložky, ktoré sú ekonomicky mimoriadnevýhodne - aj odpady, pozitivne ovplyvňujú spätné zvýšenie sorpčných vlastností pôidneho fondu, sú ekologicky nezávadné a~ napomáhajú aj mikrobiálne oživenie.Kombináciou hydrátu vápenatého s inýHit-materiálmi V podstate homogénne rozdistrihuovanými v celej hmote tohoto iprostriedku dochádza k lepšiemu priestorovému rozloženiu hydrátu vápenatého na aplikovanom povrchu a k jeho, presnejšiemu dávkovaniu.Na prípravu sa môže použit práškově vápno, ktoré v kontakte s kalmi z čistiarní odpadových vôd z výroby celulózy a papieru odoberâ na každý mói hydrátu vápenatého .jednu molekulu vody, pričom kaly predtým tažko manipulovatelné prechádzajú v podstate do lahko manipulovatelného stavu .a prítomné nerozpustné inertné anorganické materiály sú V podstate v rozmeroch, ktoré obdobne ako piesok napomáhajú po aplikácii prieniku vody a vzduchu do pôdy. Pod pojmom anorganické nerozpustné inertné materiály sa rozumeju mechanické nečistoty, ktoré sú sprievodné pri výrobe celulözy a celulózových materiálov z drevitých hmôt, alebo sa dostávajú do odpadnýchFunkčný význam celulózového materiálu z kalov z Čističky odpadových vôd z výroby celulózy a papiera spočíva predovšetkým v tom, že pôsobí ako sorpčný materiál, ktorý pozitívne ovplyvňuje vodný režim a to aj využitie rozpustených živín. a naviac je zdrojom energetického uhlíka pre niektoré v pôde prítomné mikroorganizmy a popritom sčasti mechanicky viaže aj prítomný hydrát.iPriprava ako aj typické zloženie komplexného prostriedku podľa vynálezu popisujú nasledujúce príkladyK 56 kg CaO za miešania v dvojšnekovom podávači sa pridáva kal z čiastičky odpad. vôd v množstv-e 25 kg s obsahom 70 hmot. vody, 22 hmot. celulozových materiál-ov a B °/o hmot. inertněho anorganického vo vode nerozpustného materiálu v podstate je-mný ipiesokj. Vzniknutá zmes sa dalej homogenizuje napr. v kladivkovom mlyne a výsledný produkt má nasledovné zloženieV .priebehu exoter mickej reakcie bola.Pripnavený prostriedok sa aplikuje na hu môznu kyslú pôdu s pH 5,6. Po mechanic kom premiešaní a časovom odstupe 2 me-siacov sa odoberie vzorka a stanoví sa pH,ktorého hodnota je 6,8.Tak ako v postupe podľa príkladu 1 k 56 kg CaO sa pridáva kal v množstve 2 U kg s obsahom 81 hmot. vody, 10 hmot. celulózových materialov a 9 hmot. inertného anorganického materiálu ( V podstate jemný piestok a kaolín). K takto pripravenej zmesi počas homogenizácie v. kladivkovom mlyne sa pridá 5 kg zeolitu a 5 kg perlitu. Po homogenizácii pripravený pro striedok tvorí šedobielu homogénnu práškovú zmes pozostávajúcu zInertný anorg. a sorpč. materiál Celulózový materiál Sorpčný materiálmickej reakcie bola 22 kg, t. j. odparená voda v množstve 2,5 0/0 hmot.Pripravený prostriedok sa mechanicky zaçpraví do povrchovej ílovitej pôdy. Po uplynutí 1 mesiaca pri porovnaní s neupravenou pôdou sa zisťuje, že lepšia priepustnosť na vodu, mechanická pevnosť ako aj hrúbka povrchovej vrstvy je menšia.1. Prostriedok s komplexným účinkom na pôdu, najmä kyslú obsahujúci hydrät vápenatý, vyznačený tým, že pozostáva z 25 až 100 hmot. dielov hýdrátu väpenatého, 1 l 0 až 30 hmot. dielov kalov z Čističky odpadových vôd z výroby celulózy, obsahujúcich 60 až 82 hmot. vody a 10 až 23 hmot. celu lózovývch ~materiálov a 7 až 20 hmot. inertnêho anorganického vo vode nerozpustného materialu ako sú sprievodné nečistoty, plnidlá a pod.~ 2. Prostriedok podľa bodu 1 vyznačený tým, že obsahuje 2 až 12 hmot. dielov anorganických sorpčných materiálov.

MPK / Značky

MPK: C05D 3/02, C09K 17/00

Značky: prostriedok, účinkom, komplexným

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-259582-prostriedok-s-komplexnym-ucinkom-na-podu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prostriedok s komplexným účinkom na podu</a>

Podobne patenty