Výbuchová komora k skúšaniu horlavosti alebo výbušnosti

Číslo patentu: 259385

Dátum: 17.10.1988

Autori: Zeman Svatopluk, Ország Bohumil, Dimun Milan, Bláha Jaromír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO WNÁLY A OBJEVYK 7 l Auĺor vynálezu DIMUN MILAN ing. Csc., PRIEVIDZA, ORSZÁG BOHUMIL Ing., LIEŠTANY, BLÁHA AROMÍR mg., PRAHA, ZEMAN SVATOPLUK ing., MICHALOVCE54 Výbuchová komora k skúšaniu hnrľavnsti alebo výbušnosti1 I Spojenie častí výbuchovej komory sa dosahuje pôsobením statického tlaku hydraulického valca cez aspoň jeden pružný element. Riešenie je využiteľné na pracoviskách,ktoré sa zaoberajú skúšaním hzwrľavosti a výbušnosti sústav plyn - plyn, plyn - kvapalina alebo plyn - tuhá fáza.Vynález rieši ovládanie časti výbuchovej komory, pričom podmienky sú Volené tak,že konštrukčnou obmenou sa v podstatnej miere priaznivo ovplyvní stabilita, hermetičnost a predovšetkým bezpečnosť skúšobného systému pri práci.V súčasnosti zisťovanie technickobezpečnostných parametrov sa realizuje v zariadeniach, v ktorých časti výbuchovej komory sú viazané skrutkovými, bajonetovými a svvorkovými spojmi CSSR pat. č. 99073, č. 113 224, ČSSR A 0 č. 180 528, č. 225 878, ZSSR AO č. 347 646, č, 788 940, fy literatúra Adolf Kuhner AG a i.Používané zariadenia neumožňujú pri zalstení požadovanej bezpečnosti prevádzky rýchle čistenie komory, úpravy, resp. opravy súčastí.Uvedené nedostatky rieši tento vynález,podľa ktorého výbuchovä komora k skúšaniu horľavosti alebo výbušnoisti sústav plyn - plyn, plyn - kvapalina alebo plyn - tuhá fáza s hydraulickým ovládaním dosahuje spojenie svojich časti pôsobením statického tlaku. hydraulického valca cez aspoň jeden pružný element. AMedzi výhody vynálezu patrí časovo nenáročná rozpojlteľnosť spoja predovšetkým jeho stabilita a hermetičnosť V širokom rozmedzí tlakov od vákua až po vysoké tlaky,ktorých použitie je vymedzené statickým tlakom kvapaliny, mechanickými charakteristikami pružného elementu a konštrukčne materiálovým riešením výbuchovej komory. Využitie vynálezu je možné u výbucho 4 vých komôr rôznych tvarov napr. valcových,guľových, konických a pod.Zariadenie podľa vynálezu reprezentuje nasledujúci príklad, ktorý ho neobmedzuje,pretože pôsobenie hydraulického motora na pružný element môže mat podobu ďalšíchkonštrukčných alternatív vzhľadom na druh skúšok.Zariadenie na obrázku k stanoveniu technicko-bezpečnostných parametrov sa skladá z výbuchovej komory tvaru gule 1, ekvatoriálne rozdelenej na dve polgule. Príslušenstvom výbuchovej komory sú obyčajne ohrev, snímač tlaku, indikačné termočlánky, zdroj iniciácie, prívody skúšaných látok, odvody splodín atď. Dolná polguľa je prostredníctvom rámu 2 a oceľovej pružiny 3 spojená s hydraulickým valcom 4,ktorý pritláča oproti tlaku oceľovej pružiny 3 obidve polgule. Tlak v hydraulickom valci 4 sa meria pomocou manometra 5. Po dosiahnutí požadovaného tlaku v hydraulickom valci 4 je tlak blokovaný hydraulickým zámkom 6. Tlak v hydraulickom valci 4 sa dosiahne prepnutím skuplnověho rozvádzača 7 do polohy uzatváranie pri zapnutom elektrickom motore, ktorý ovláda pohon čerpadla 8 pre hydraulický olej. Na výkrese pre úplnost sa dalej nachádza nádržka 9 s olejom a filter 10.Vynález je využiteľný na pracoviskách,ktoré sa zaoberajú skúšaním horľavosti a výbušnosti.Výbuohová komora k skúšaníu horľavosti alebo výbušnosti, sústav plyn - plyn,plyn - kvapalina alebo plyn - tuhá fáza,s hydraulickým ovládaním, vyznačujúca satým, že spojenie častí výbuchovej komory 1 sa dosahuje pôsobením statického tlaku hydraulickéhou valca 4 cez aspoň jeden pružný element ĺ 3.

MPK / Značky

MPK: G01N 25/54

Značky: výbuchová, výbušnosti, hořlavostí, skúšaniu, komora

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-259385-vybuchova-komora-k-skusaniu-horlavosti-alebo-vybusnosti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výbuchová komora k skúšaniu horlavosti alebo výbušnosti</a>

Podobne patenty