Sposob povrchovej úpravy pigmentov pre polyolefíny

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD mo PWÁLEZY - z .r A 08 W em vydane 1.) 03 8975 Äutłzr vynálezu MARCINČIN ANTON ing. CSU., BRATISLAVA, ONDREJMIŠKA KOLOMAN ing. CSC., SVIT, ZEMANOVÁ ELENA ing. CSC., IAMBRIGH MARTIN prof. ing. DrSc., MARCINČIN KONŠTANTIN ing. CSC., HARMANIAKOVÄ PAVLA,BRATISLAVA(34) Spôsob povrchovej úpravy pigmentov pre polyoleíínyRiešenie sa týka zvýšenia farebnej výdatnosti pígmentov pri farbení polyolefínov v hmote. Podstata riešenia spočíva v tom,že sa nevysušený pigment melie vo vodnoalkoholickom prostredí metanolu alebo etanolu alebo propanolu s obsahom alkoholu 20 až 50 hmot. za prítomnosti vo vode nerozpustnývch, avšak vo vodnoałkoholickom prostredí rozpustných dispergátov na báze kopolyméru etylénoxidu a propylénoxidu alebo jeho organických esterov, resp. éterov alebo organických esterov a éterov poiyoxypropylénglylcolu s počtom uhłíkov V alkylreťazci 4 až 18. Molekulová hmotnosť polyoxyalkylénovej zložky je 600 až 6000. Po mletí sa alkohol z vodnej fázy oddestk uje a pigment sa za tepla povrchovo upra~ ví trojzložkovou zmesou pozostávajúca z polyolefínu s mól. hmotnosťou 2000 až 50 000 dialkylftalátu s počtom uhiíkov v alkylreťazci 4 až 8 a nízkomolekulového polyolefínu s molekulovou hmotnosťou 600 až 1500 v pomere 2,3 0,7 2 až 2 21.Vynález sa týka spôsobu povrchovej úpravy pigmentov pre polyolefíny.Zvýšenie farebnej výdatnosti pigmentov pri farbení polyolefínov V hmote riešia niektoré zahraničné a domáce vynalezy spôsobom povrchovej úpravy pigmentovw-NSR pat. 126136, US pat. 3755 244, čs. A 0 č. 245 096 a čs. AO 245 098.Tento postup spočíva v zámene vodného prostredia v povrchových vrstvach pigmentových častíc za vhodnú organickú oligomérnu alebo polymernu látku. Tým sa vytvoria priaznivé podmienky pre sušenie pigmentu, kedy nedochádza k tvorbe tažko dispergovatelných agregátov a pigment si zachováva velkost častíc vytvorenú v priebehu syntézy, resp. získanú v procese mletia. Tieto postupy predpokladajú spravidla mletia pigmentu za prítomnosti vo vode rozpustných dlspergátorov, ktoré pri vhodnej stavbe je možné z vodného prostredia vyzrážat napríklad zmenou pH.Podobných typov dispergátorov je pomerne malý výber a vo vode nevyzrážateľné dispergatory, najmä na báze polyoxyetylên glykolo-v, spôsobujú problém nekontrollova- .telněho podielu vo filtračnom koláči alebo filtráte, pričom pre niektoré pigmenty, najmä antrachinónové, nie je ich prítomnosť v procese farbenia v hmota žiadúca. Podstata spôsobu povrchovej úpravy plgmentov pre polyolefíny podľa vynálezu spočIva V tom, že na nevysušný pigment melie vo vodnoalkoholickom prostredi s obsahom alkoholu C 1 až C 3 v množstve 20 až 50 0/0 hmot. za prítomnosti vo vodnoalkoholickej zmesi rozpustných dispergátoro-v typu kopolyměrov etyiénoxidu a propylénoxidu, alebo ich esterov s alkoholmi, resp. esterov s karboxylovými kyselinami s počtom uhlíkov 4 až 18 v alkylretazci, alebo organických esterov alebo esterov polyoxypropylênglykolu s alkylreťazcom o počte uhlíkov 4 až 18 s molekulovou hmotnosťou polyoxyalkylénovej zložky 600 až B 000, a po oddestiovaní alkoholu z disperzie sa pigment povrchovo upraví trojzložkovou zmesou pozostávajúcou z polyolefínu s molekulovou hmotnosťou 2000 až 50 000, dialkylftalátu s počtom uhlíkov v alkylreťazci 4 až 8 a nízkomolekulového polyolefínu s molekulovou hmotnosťou 600 až 1 500 v pomere 2,3 0,7 2 až 2 2 1. Pigment sa melie vo vodno-alko-holickom prostredí s takým obsahom alkoholovej zložky, aby sa zabezpečila rozpustnost vo vode nerozpustných dispergátorov na báze ko-polymérov etylénoxidu a propylénoxidu, alebo esterov karboxylových kyselín resp. éterov alkouholov a polyoxypropylénglykolu alebo kopolyméru etylénoxidu a propylénoxidu. Rozpustnosť týchto dispergátorov vo vodnoalkoholickom prostredi zabezpečuje ich dobré rozdelenie po povrchu pigmentových častíc. Disperzné prostredie vykazuje podstatne zvýšenúzmáčatelnosť pigmentov, čo pozitívne ovplyvňuje stupeñ mletia pigmentu a jeho dispergáciu pri farbenĺ v hmote.Ako alkoholy sa použijú etanol, n-propnnol, izopropanol a metanoi. Po mletí sa alkohol z vodnej fázy odstráni destiláciou. Disperzia sa potom prenesie do vysokootáčkového homogenizéra a pridá sa k nej roztavená trojzložková zmes polyolefínu, dioktylftalátu alebo dibutylftalátu a polyolefínového oleja v pomere 2,3 0,7 2 až 2 2 1 hmot. dielov. Po homogenizácii sa pigment spolu s organickou fázou odseparuje vo forme jemných sférických pravidelných granuliek a vysuši sa. Po vysušení sa aplikuje pri výrobe farebných koncentrátov, alebo pri priamom farbení polyoietínov v hmote.Výhodou tohoto spôsobu povrchovej úpravy je možnosť mletia pigmentu za pritomnostl takých dispergátorov. ktoré sú velmi vhodné a potrebné aj pre dispergaciu pigmentov v polyolefinoch a pri mletí dochádza .k ich dokonalému kontaktu s časticami pigmentu. Týmto postupom pripravenépigmenty vykazujú zvýšenú farebnú výdatnost oproti povrchovo upraveným pigmentom mletým iba vo vodnom prostredí. Okrem toho po oddestilovani alkoholu nedochádza k prechodu dispergátora po povrchovej úprave do filtrátu, ale celý podiel zostáva v povrchovo upravenom pigmente.Nižšie uvedené príklady ilustrujú predmet vynálezu.50 dielov hmot. pigmentu yellow 95 vo forme filtračného koláča obsahujúceho 20 dielov čistého pigmentu a 30 dielov vody sa zriedi dalšími 40 dielml vody a B 0 dielml n-propanolu. K disperzii sa pridá 8 dielov vo vode nerozpustného kopolyméru etylénoxidu a propylênoxidu - Slovaniku T 610 a zmes sa melie za normálnej teploty v perlovom mlyne 2 hodiny. Disperzia sa potom prenesie do destilačnej nádoby a. za normálneho tlaku sa oddestiluje n-propanol až do teploty pár 99 °C. Z destilačnej apaŕatúry sa disperzia prenesie do homogenizéra a pridá sa k nej 12 dielov roztavenej trojzložkovej zmesi o teplo-te 120 C pozostávajúcej z polyetylénu Bralen SA 200, dioktylttalátu a polypropylenového oleja K 1 000 v pomere 2 1 2. Celá zmes sa potom pri vysokých otáčkach zhomogenizuje za čas 5 min. Vznlknú jemné častice povrchovo upraveného pigmentu, s priemerom okolo 0,1-0,3 mm, ktoré sa oddelia od vodnej fázy. Po ochladení sa pigment odfiltruje a vysuší pri 6 D °C do konštantnej hmotnosti. Pigment sa vyznačuje zvýšenou farbiacou výdatnosťou oproti systému, kedy sa pri mletí použilo vodné prostredie.Podľa postupu ako V príklade 1 sa melíe pigment yellow 147 vo vodno-alkoholickom prostredí s obsahom 35 etylalkoholu a za prítomnosti 8 dielov cllspergátora éteru oktylalkohclu a polyoxypropylénglykolu spostupe sa disperzia spracuje ako v priklade 1 s tým, že V trojzložkovej zmesi sa použije namiesto dioktylftalat. Získa sa veľmi jemná granulovanä disperzia povrchovo upraveného pigmentu so zvýšenou farebnou výdatnosťou oproti mletiu vo vodnom prostredí.Podla postupu ako V príklade 1 sa melie disperzia organického pigmentu red 177 vo vodno-alkoholickom prostredí s obsahom 35 perc. metanolu a 8 dielov kopolyméru ety lénoxidu a propylénoxidu ako dispergátora. 6V ďalšom postupe sa po oddestilovaní alkoholu použije pre povrchovú úpravu trojzložkova zmes polyetylén Liten GO 62 dioktylftalát a polypropylénový olej K 1000 v pomere 1,5 1,5 2. Po homogenizácii vznikne povrchovo upravený neprášivý pigment vo forme jemných granuliek, vhodný pre farbenie polyolefínov v hmote so zvýšenou farebnou výdatnostou.Postupom ako v príklade 1 sa získa povrchovo upravený pigment yellow 95 s tým rozdielom, že ako dispergátor vo Lodno-alkoholickom prostredí sa použije ester kyseliny olejovej a kopolyméru etylénoxidu s propylénoxidom (Slovanik T 610. Získa sa povrchovo upravený pigment so zvýšenou farebnou silou a neprášivou úpravou,vhodný pre prípravu farebných koncentrátov alebo pre priame farbenie polyolefínov a vlákien.Spôsob povrchovej úpravy pigmentov pre polyolefíný vyznačujúci sa tým, že sa nevysušený pigment melie vo vodno-alkoholiekom prostredí s obsahom alkoholu C 1 až C 3 v množstve 20 až 50 0/) hmot. za prítomnosti vo vodno-alkoholickej zmesi rozpustných dispergátorov typu kopolyměrov etylénoxidu a propylénoxidu, alebo ich esterov s alkoholmi, resp. esterov s karboxylovými kyselinami s počtom uhlíkov 4 až 18 V alkylretazci, alebo organických esterov alebo esterov polyoxypropylénglykolu s alkyl retazcom o počte uhlikov 4 až 18 s mo-lekulovou hmotnosťou polyoxýalkylénovej zložky 600 až 6000, a po oddestílovaní alkoholu z disperzie sa pigment povrchovo upraví trojzložkovou zmesou pozostávajúcou. z polyolefínu s molekulovou hmotnosťou 2000 až 50 000, dialkylftalätit s počtom uhlíkov v alkylretazci 4 až 8 a nízkomole kulového polyolefínu s molekulovou hmot-.

MPK / Značky

MPK: C08J 3/20, C08L 23/00

Značky: pigmentov, spôsob, povrchovej, úpravy, polyolefiny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-259384-sposob-povrchovej-upravy-pigmentov-pre-polyolefiny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sposob povrchovej úpravy pigmentov pre polyolefíny</a>

Podobne patenty