Elektromagnetický ventil

Číslo patentu: 259373

Dátum: 17.10.1988

Autori: Idrný Miroslav, Resutík Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Wiš VYNÄLEZU 35937 jĺ 3 si hsimsxému esvsnćemu (ÚŘAD mo vvmmszv 425 Vydané 15 03 B 9 A oenavv(78) Autoý vvnñlezu RESUTÍK JÁN, BRATISLAVA, IDRNÝ MIROSLAV, BUKOVINKARiešenie sa týka elektromagnetického ventilu pre vysokoviskózne média, najmä v spojitosti s horákmi kotlov na tekuté paliva. Elektromagnetický ventil pozostáva z ovládacleho mechanizmu, telesa ventílu, sediel, tesniacich krúžkov, kužeľky a vretena a jeho podstata spočíva V tom, že do spodnej časti telesa ventilu je upravené utesnené sedlo, proti ktorému je uložený dutý piest s dutou skrutkou a v stene dutého piestu je prevedený šikmý kanál, ktorý ma menšiu svetlost ako dutá skrutka, pričom dutá skrutka má na jednom konci upravené sedlo pre dosadnutie užšej časti tesne-j 4 ním zaistenej kužeľky, umiestnenej vo vnútri dutého piestu, ktorej širšia časť je upevnená na jeden koniec vretena.Vynález sa týka elektromagnetického ventilu pre vysokoviskózne média, najmä V spojitosti s horákmi kotlov na tekuté paliva. . Doteraz vyrábané elektromagnetické ventily sú konštruované tak, že pri otváraní a zatváraní armatúry elektromagnetického ventilu mazut, ktorý sa dostáva nad uzatváracie sedlo vplyvom ochladzovanta sa média tuhne a tým elektromagnetický ventil spoľahlivo neotvára, alebo nezaviera a nezaručuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzkovú a bezpečnostnú funkciu.Tieto nevýhody odstraňuje elektromagnetický ventil, pozostávajúci z ovládacieho mechanizmu, telesa ventilu, sediel, tesniacich krúžkov, kužeľky a vretena a jeho podstata spočíva v tom, že do spodnej časti telesa ventilu je upravené utesnené sedlo, proti ktorému je uložený dutý piest s dutou skrutkou a v stene dutého piestu je prevedený šikmý kanál, majúci menšiu svetlost ako dutá skrutka, pričom duta skrutka má na jednom konci upravené sedlo pre uosadnutie užšej časti tesnením zaistenej kužeľky, umiestnene vo vnútri dutého piestu, ktoréhc- širšia časť je upevnené na jeden koniec vretena.Elektromagnetický ventil využíva pracovného tlaku média v potrubí k zavieraniu a otváraniu s využívaním servosystêmu od tlaku pracovného média a s núteným zdvihom piestu uzavieracej armatúry. Tlak pracovného média pôsobí na piest elektromagnetického ventilu, ktorý má vplyv na nútený zdvih pri otvaraní tohto ventilu.Vzorové prevedenie vynálezu je schematicky znázornená na priloženom výkrese vo zvislom reze.Do telesa 1 elektromagnetického ventilu je zaskrutkované sedlo 2 s upraveným tesnením 3. Na sedlo 2 dosadá dutý piest 4 s teflónovým tesnením 5, ktoré je v dutom pieste 4 upevnené dutou skrutkou G cez podložku 7. V stene dutého piestu 4 je v mieste prívodu oleja upravený šikmý kanál 14, ktorého pozdĺžna osa je približne rovnobežná s osou prívodu oleja. Dutá skrutka 6 má na vnútornom konci upravené sedlo, 4na ktoré dosadá kužeľka 8 s teflónovým tesnením 9, ktoré je upevnené v jej zúženej časti. Širšia časť kužeľky 8 je upevnené kolíkom- 11 na jeden koniec vretena ll), ktorého druhý koniec je uložený na kotve elektromagnetu 15. Do hornej časti dutého piestu 4 je vložená dierovaná podložka 12,zaistené krúžkom 13 a jej stredovým vybraním prechádza vreteno 1 D. Dutý piest 4 je najlepšie zhotov-ený z- bronzu, dutá skrutka B, podložka 7 a kúžeľka 8 sú z nerezovej ocele.Pre funkciu otvárania a uzatvárania prietoku média je využité servosystêmu s núteným zdvihom uzavieracieho dutého piestu 4. Vstupný tlak média je vedený šikmýmkanálom 14 do dutého piestu 4 a na tesniacu kužeľku 8. Pôsobením pružiny 15 a hmotnosti jadra 15 je elektromagnetický ventil uzavretý. Využíva sa prídavného tlaku média v potrubí, ktorý sa dostáva do vnútornej časti dutého piestu 4, ktorývpritlačuje na sedlo 2, čím sa sila na uzatvorenie tlaku média ešte zväčší. Pri zapnutí elektrického prúdu sa pôsobením elektromagnetickej sily na jadro 15, ktoré sa čiastočne zdvihne a tým súčasne nastane zdvlhnutle kužeľky 8 pomocného ventilu pevne spojeného s jadrom 15 pomocného ventilu 10. Zdvih kužeľky 8 je omedzený dosadnutím kužeľky B na dierovanú podložku 12. Uvoľnením prietoku média v dutom pieste 4 sa zúži tlak pôsobiaci na dutý piest 4, lebo svetlosť šikmého kanálu 14 je menšia ako svetlost otvoru V dutej skrutke 6, dôjde k vyrovnaniu tlakov pôsobiacich nad 1 pod piest 4 jadra magnetu 15, dokončívcelý zdvih a tým nastane presun dutého piestu 4 smerom hore pomocou vretena 1 D, pôsobením na hornej časti kuželky 8 na dlerovanú podložku» 12. Prestavením dutého piestu 4 do hornej polohy je ventilotvorený..Elektromagnetický ventil podľa vynálezu jemožné využiť k spolahlivej prevadzke horäkov kotlov a ako bezpečnostnú armatúru na prívode v potrubia .V mazutu, do horákov kotlov, resp. spaľovacích pecí na tekuté palivo. .~Elektromagnetický ventil, pozostávajúci z ovládacieho mechanizmu, telesa ventilu, sediel, tesniacich krúžkov, kužeľky a vretena,vyznačujúci sa tým, že do spodnej časti telesa ventilu je upravené sedlo 2, proti ktorému je uložený dutý piest 4 s dutou skrutkou 6 a v stene dutého piestu 4 je prevedený šikmý kanál 14, ktorý má men šiu svetlost ako dutá skrutka 6, pričom táto dutá skrutka 6 má na jednom konci upravené sedlo pre dosadnutie užšej časti tesnením 9 zaistenej kužeľky 8 umiestnenej vo vnútri dutého piestu 4, ktorej širšia časť je upevnená na jeden koniec vretena (101.

MPK / Značky

MPK: F16K 31/02

Značky: elektromagnetický, ventil

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-259373-elektromagneticky-ventil.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektromagnetický ventil</a>

Podobne patenty