Spojka planétového kola harmonickej prevodovky

Číslo patentu: 259371

Dátum: 17.10.1988

Autor: Mathia Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

amo mo VYNÁLEZY 45 Vydané 15 03 39Autor vynálezu MATHIA ŠTEFAN iang., BRATISLAVA(54) spojka planétového koša harmonickej prevodovkyspojka planétového kola je určená na prenos otáčok planétového kola na výstupný hriadel pomocou spojovacích čapov z ktorých každý je zložený z dvoch dielov, ootočne uložených, jeden V prírube spojene s planétovým kolom, druhý v prirube spojenej s hneným hriadeľom. Obidva diely spojovacieho čapu sú vzájomne spojené posuvne v smere kolmom k ich osám otáčania pomocou drážky v jednom a pera v druhom diele. Posuvné uloženie uľahčí montáž a znižuje nároky na presnosť výroby spojky, pričom odstráni vzájomné posuvy, alebo pružné deformácie súčastí počas chodu harmo nickej prevodovky.vynález se. týka spojky planétového kola harmonickej prevodovky.Doposiaľ známe spôsoby prenosu otáčavého pohybu planétového. kola na otáčavý pohyb výstupného hriadeľa- prevodovky sú riešené mechanizmom paralelných kľukových hriadeľovrresp. v konkrétnom prevedení čapmi usadenými v jednej časti a pohybujúcimi sa v kruhových otvoroch druhej časti spájaných dielov. Nedostatkom tohto riešenia je, že i sebemenšia nepresnosť vyhotovenia, alebo vzniknutá vplyvom opotrebenia, enormne zvyšuje namáhanie dielov takéhoto spoja.Známe je i riešenie pomocou vzájomne kolmých drážok a pier, kde obidva diely spojky sú pomocou medzikusu vzájomne posuvne spojené kolmo k ich osám otáčania. Nedostatkom tohto riešenia je, že pri každejotäčke excentra planétového kola perá. a dražky sa vzájomne po sebe posúvajú pod zaťažením dĺžka posuvu 2 e, počet posuvov 2 n, kde n sú otáčky vstupného hriadeľa). Tým vzniká nežiadúce trenie ohrev i opotrebenie vzájomne posuvných časti a nasledne vôla na výstupnej hriadeli.Ďalším spôsobom riešeniaje pružné spojenie planétového kola s výstupným hriadeľom prevodovky. Takéto riešenie, najmä pri použití tenkostenného pružného hrnca je konštrukčne najjednoduchšie, avšak tenkostenné časti sú vystavené vysokému namáhaniu striedavým ohybom, čo- skracuje životnosť prevodovky. Okrem toho konštrukcia vyžaduje použitie valivých ložísk pružne deformovateľných striedavým tlakom vlnového generátora.Takéto ložiská sú drahé, nakoľko ich výroba nemá hromadný charakter, ako výroba bežne používaných valivých ložísk.Nevýhody doposiaľ známych spôsobov prenosu otáčavého pohybu planétového kola na výstupný hriadel odstraňuje spojka planétového kola harmonickej prevodovky podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že sa skladá zo spojovacích čapov z ktorých každý je zložený z dvoch dielov otočne uložených, jeden V prirube spojenej s ozubeným vencom planétového kola a druhý v prirube spojenej s hnaným hriadeľom.Vzájomné spojenie-obidvoch dielov je posuvnév smere kolmom k~ ichosambtáčanla,pomocou drážky v jednom a pera. v druhom dlelespojovacieho ča-pmPosuv pier v dražkvach-však nastane len pri montáži harmonickej prevodovky a niezpočas jej prevádzky, nakoľko excentricitanvačky na vstupnej hriadeli prevodovky, je konštantnal Spojovacie čapy. tu. vykonávajú len otáčavý pohyb,ktorého trenie je minimalne, v dôsledku ich uloženia vo valivých ložiskách.Spojku planétového kola podľa vynálezu je možné použiť v harmonickejprevodovke namiesto pružného ozubeného kola a pružného valivého ložiska generátora vĺn a vysoko presných kľukových mechanizmov, preto, je výroba vyžaduje menej náročnú technológiu.Príklad prevedenia spojky planétového kolaharmonickej prevodovky, podľa vynálezu je zobrazený na výkrese.Na obr. 1 je schematicky znázornená harmonické prevodovka so spojkou planétovélio kola podľa vynálezu, Na obr je-znázornený rez spojovacími čapmi v mieste posuvného spojenia ich dvoch dielov. Na obr. 3 je axonometrické zobrazenie spojovacieho čapu.Konštrukčná riešenie spojky planétového kola harmonickej prevodovky podľa vynálezu je také, že spojovacie čapy 1, z ktorých každý je zložený z dvou dielov otočne uložených ato jeden diel v prirube 2 Spojenej s planétovým kolom a druhý diel v prirube 3 Spojenej s hnaným hriadeľom. Obidva diely sú vzájomne spojené posuvne v smere kolmom k ich osám otáčania pomocou dražky, 4 sv jednom apera iv druhom. dieiespojovaoieho čapu Excentnicita. osi. dielov spo.jovacieho čapu. a ichl otočné uloženie eliminu jít vplyv, excentriaity- pohybu. planétového kolaxanprenášajú na uýjstnpnýyhr-iazieľ len.je ho otáčky, resp. točivýrmument.z dôvodov, že harmonicka prevodovka so spojkou planétového kola podľa vynálezu neobsahuje striedavo pružne deformovávané súčasti, má- použitie všade. tamg. kde sa vyžaduje vysoká prevádzková. spoľahlivosť a trvanlivosť. týchto prevodových zariadenispojka planétového kola harmonickej prevodovky vyznačujúca sa tým, že sa skladá zo spojovacích čapov 1, z ktorých každý je zložený z dvoch dielov otočne uložených,jeden v prirube 2 Spojenej s planétovým kolom a druhý v prirube 3 a spojene shnaným hriadelom, pričom obidva diely sú vzájomne spojené posuvne v- smere kolmom k ich osám otáčania pomocou drážky 4 v jednom a pera 5 v druhom diele spojoieho čapu.

MPK / Značky

MPK: F16H 1/32

Značky: převodovky, spojka, planetového, harmonickej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-259371-spojka-planetoveho-kola-harmonickej-prevodovky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spojka planétového kola harmonickej prevodovky</a>

Podobne patenty