Fixačno-vymývací roztok pre detekčnú techniku striebrom

Číslo patentu: 259362

Dátum: 17.10.1988

Autor: Marcinka Kamil

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

šäĺšľžľĺľřlžiê POPIS VYN ÁlEZüWW PIO WNMIZY (451 Vydané 15 03 8-9 A cumAutor vynalezu MARCINKA KAMIL ing. CSc., BRATISLAVA(54) Fixačno-vymývací roztok pre detekčnú techniku striehromRiešenie sa týka fixačno-vymývacieho roztoku na stanovenie bielkovín detekčnou technikou striebrom. Roztok obsahuje 40 až 50 obj. dielov metylalkoholu, 1 D až 12 obj. dielov kyseliny octovej, 38 až 50 obj. dielov deionizovanej vody a 0,2 až 0,5 obj. dielov glutaraldehydu. Roztok má využitie pri fixovani bielkovín V polyakrylamidových géloch, najmä pri stanovení bielkovín detekčnou technikou striebrom na biochemických pracoviskách, v pivovarníctve a farmaceutickom priemysle.Vynález sa týka fixačno-vymývacieho roztoku na stanovenie bielkovín detekčnou technikou striebrom.Z literatúry sú známe mnohé obmeny tzv. flxačného roztoku. Zakladateľ metódy farbenia striebrom V polyakryiamidovom géle Merril doporučuje vo všetkých jeho prácach zmes 50 metylalkoholu 12 °/o kyseliny octovej vo vode. Rovnakú zmes doporučujú i Schleicher M. a Watterson D. M.(Anal. Biochem. 131, 312, 1983. Zmes metylalkoholu resp. etylaikoholu a kyseliny octovej V rôznych nižších koncentráciäch uvádzajú rôzni iní autori. Niektoré metodiky uvádzajú fixačnê roztoky, ktoré obsahujú iné látky, najmä kyselinu trichióroctovú a kyselinu sulfosalycil-ovú V rôznych koncentráciách. Glutaraldehyd ako fixatívum pri tejto technike prvý použil r. 1980 Oakley a spol. Oakley B. R., Krisch D. R. a Morris N. R. Anal. Biochem. 105, 361, 1980 vo forme 10 vodného roztoku. Iné fixačné látky nepoužili. Glutaraldehyd si našiel odvtedy prvé miesto v metodike farbenia striebrom ako vodný roztok v koncentrácii 10 ,iba V jednom prípade v koncentrácii 1 Porro M., Viti S., Antoni G. a Saletti M. Anal. Blochem. 127, 315, 1982.Väzba glutaraldehydu na bielkov-inu pred aplikáciou strieborných iónov zvyšuje citlivost stanovenia farbením striebrom, ak sa použije strieborný ión vo forme amoniakálneho komplexu. Nevýhodou stanovenia bez použitia glutaraldehydu je jeho nižšia citlivosť. Použitím glutaraldehydu vo forme 10 -ného vodného roztoku sa však pracovný proces značne predlžuje, pretože vymývanie glutaraldehydu z gélu je velmi zdĺhavé a vždy nedokonalê, v dôsledku čoho ostáva po zafarbení pozadie. Práca s glutaraldehydom V koncentrácii 10 9/0 je naviac zdraviu škodlivá.Uvedené nevýhody odstraňuje fixačno-vymývací roztok pre detekčnü techniku striebrom, ktorého podstata spočíva v tom, že obsahuje 40 až 50 objemových dielov metylalkoholu, 10 až 12 objemových dielov kyseliny octovej a 38 až 50 objemových dielov vody a táto zmes obsahuje 0,2 až 0,5 obj. dielov glutaraldehydu.Výhodou fixačno-vymývacieho roztoku podľa vynálezu je, že fixuje bielkoviny v polyakrylamidovom géle, vymyje nízkomolekulové látky z gélu a súčasne zabezpečí, že glutaraldehyd sa veľmi účinne naviaže nabielkovinu l v použitej nízkej koncentrácii. Väzba je dostatočne pevná a to, aby pri pôsobení dalších roztokov ostal glutaraldehyd na bielkovinu naviazaný, zatial čo nenaviazaný sa z gélu odstráni. Táto skutočnosť je jedna z podmienok, ktoré zabezpečujú, že gél ostane po zafarbení striebrom prakticky bez pozadia.Pripraví sa zmes, pozostávajúca z 50 objemových dielov metylalkoholu, 12 objemových dielov koncentrovanej kyseliny octovej a 38 objemových dielov deionizovanej vody. Do tejto zmesi sa pridá 1 objemový diel 25 °/o glutaraldehydu.Postupovalo sa ako v príklade 1 s tým rozdielom, že sa pripravila zmes pozostávajüca zo 40 objemových dielov metylalkoholu, 10 objemových dielov kyseliny octovej a 50 obejmových dielov vody.Postupovalo sa ako v príklade 1 s tým rozdielom, že do zmesi sa pridali 2 objemove diely glutaraldehydu 25 j.Spôsob stanovenia bielkovín detekčnou technikou striebromPo ukončení elektroforézy sa gél preperie fixačno-vymývacím roztokom uvedeným V príkladoch 1, 2, 3. Potom sa gél premýva vodou, dalej sa pôsobí roztokom amoniakálneho strieborného komplexu, gél sa ďalej vymyje 0,001 M hydroxidom sodným a vyvolá sa roztokom kyseliny citrónovej a formaldehydu. Potom sa proces zastaví stop-kúpelom a gél sa nakoniec premyje vodou.Fixačno-v-ymývací roztok podľa vynálezu možno použiť pri fixovaní bielkovín v polyakrylamidových géloch. jeho špeciálne využitie je pri stanovení bielkovín v polyakrylamidovom géle detekčnou technikou striebrom.Fixačno-vymývaci roztok pre detekčnú techniku striebrom, obsahujúci metylalkohol, kyselinu octovú, vodu a glutaraldehyd,vyznačujúci sa tým, že obsahuje 40 až 50 objemových dielov metylalkoholu, 10 až 12objemových dielov kyseliny octovej, 38 až 50 objemových dielov deionizovanej vody a 0,2 až 0,5 objemových dielov glutaraldehydu.Opravy ve vytíštěných popisech vynálezůVs vytištěném popisu vynálezu k autorskému osvědčení č. 259 362bylo chybně vytíštěno číslo přihlášky vynálezu.

MPK / Značky

MPK: G01N 33/487

Značky: techniku, fixačno-vymývací, detekčnú, striebrom, roztok

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-259362-fixacno-vymyvaci-roztok-pre-detekcnu-techniku-striebrom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Fixačno-vymývací roztok pre detekčnú techniku striebrom</a>

Podobne patenty