Súprava na stanovenie bielkovín detekčnou technikou striebrom

Číslo patentu: 259361

Dátum: 17.10.1988

Autor: Marcinka Kamil

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZV ,A 05 m 43 vydane 15 03 8975 . Autor vynálezu MARCINKA KAMIL ing. csc., BRATISLAVAo 54 Súprava na stanovenie bielkovín detekčnou technikou striebromRiešenie sa týka súpravy na stanovenie bielkovín detekčnou technikou striebrom. Podstata tejto súprav-y na stanovenie bielkovín spočíva v tom, že obsahuje oddelene šest zložiek vo forme roztokov, pričom prvá zložka obsahuje vodný roztok glutaraldehvdu, druhá zložka roztok zmesi hydroxidu amónneho a hydroxidu sodného, tretia z 1 ož~ ka roztok dusičnanu strieborného, štvrtá zložka roztok hydroxidu sodného, piata zložka roztok kyseliny citrônovej a šieste zložka vodný roztok formaldehydu. Riešenie má využitie pri stanovení bielkovín v platñových polyakrylamidových géloch a to najmä v biochemických pracoviskách, v- pivovarníctve, farmaceutickom priemysle a pod.vynález sa týka súpravy na stavanie bielkovín detekčnou technikou striebrom.Súprava na farbenie striebrom, ktorú vyrába firma Bio-Rad (USA) pracuje na základe metodiky, ktorú opísal Merril a spol. Meril C. R., Goldman. D., Sedman S. A. a Ebert M. H. Science 211, 1437, 1931. Inú súpravu pod obchodným nazvom GELCODE vyrábajú dve firmy v USA s určitými obmenami, avšak u oboch je postup odvodeąiý z metodiky podľa Sammonsa Ochs D. C., McConkey E. H. a Sammons D. W. Electrophoresis 2, 304, 1981. Ani jednamenovaných súprav nepoužíva strieborné ióny vo forme amoniakálneho komplexu.Nevýhody doteraz vyrábaných súprav spočívajú hlavne vtom, že gél po spracovaní má pomerne intenzívne pozadie. Podla firemných návodov pracovný postup trvá velmi dlho alebo na dosiahnutie optimálneho zafarbenia autor jednej metodiky Meril C. R., Goldman D. a Van Keuren M. L. Electrophoresis 3, 17, 1982 doporučuje po prvom farbení ešte dvakrát odfarbit a farbenie znova zopakovať.Uvedené nevýhody odstraňuje súprava na stanovenie bielkovín detekčnou technikou striebrom podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že súprava obsahujeoddelene zložky vo forme roztokov pre pri- Vpravu pracovných roztokov. Obsahuje metanol, kyselinu octovú, glutaraldehyd a vodu pre prípravu fixačno-vymývacieho roztoku, s výhodou V objemových pomeroch 50 12 38 0,25. Pre prípravu amoniakálneho strieborného komplexu ako farbiaceho roztoku súprava obsahuje vodný roztok hydroxidu sodného a hydroxidu draselného alebo ich zmes a roztok dusičn.anu strieborného. Pre prípravu vymývacieho roztoku obsahuje roztok hydroxidu sodného s výhodou o koncentrácii 0,001 M pred použitím. Pre prípravu vývojky súprava obsahuje roztok kyseliny citrónovej, vodný roztok formaldelíydu a vodu. Pre prípravu zastavovacíeho kúpeľa súprava obsahuje roztok metanolu a roztok kyseliny citrónovej.Výhody súpravy na stanovenie bielkovín podľa vynálezu spočívajú v tom, že aplikovaním jednotlivých roztokov pripravených podľa príkladu 1 a postupom podľa príkladu 2 sa obdrží gél s bielkovinami zafarbenými striebrom so zanedbateľným pozadím a celý pracovný postup trvá 160 minút.Z koncentrovaných roztokov súpravy na stanovenie bielkovín detekčnou technikou striebrom sa pripravia pracovné roztoky. a Fixačno-Vymývací roztok sa pripraví tak,že do 100 objemových dielov zmesi metanol,kyselina octová a voda v objemových pomeroch 50 12 38 sa pridá 1 objemový diel 25 vodného roztoku glutaraldehydu. b Roztok amoniakálneho strieborného komplexu sa pripraví pomalým zmiešavaním 5 objemových dielov roztoku zmesi 8,1 objemových dielov 17,3 hydroxidu amónneho a 81,4 objemových dielov 0,14 M hydroxidu sodného s 1 objemovým dielom 20 roztoku dusičnanu strieborného a zriadením tejto zmesí 60,7 objemovými dielmi deionízovanej vody a nasledujúcim filtrovaním, c Vymývací roztok hydroxidu sodneho sa pripraví ZOO-násobným zriedením roztoku 0,2 M hydroxidu sodného. d) Vývojka sa pripraví zmiešaním 0,1 objemového dielu 20 roztoku kyseliny citrónovej, 400 objemových dielov vody a 0,4 objemových dielov 37 0/0 vodného roztoku formaldehydu. e Stop-kúpel sa pripravil zmíešaním 400 objemových dielov 20 Vo-ného metanolu s 1 objemovým dielom 20 roztoku kyseliny citrónovej.Po skončení elektrotorézy biemovín v platňovom polyakrylamidovom géle, pri použití roztokov uvedených v príklade 1 sa gél vymýva 2 X 30 minút vo fixačno-vymývacom roztoku a preperie 3 krát 15 minút vodou. Na gél sa potom pôsobí 15 minút roztokom amoniakálneho strieborného komplexu. Gél sa dalej vymýva vymývacím roztokom hydroxidu sodného 3 krát 10 minút a sa vyvoláva dovtedy, kým sa objavujú nové zóny bielkovín cca 3 minúty). Vyvolávanie sa zastaví 10 minútovým praním v stop-kúpeli a nakoniec sa gél preperie 1 hodinu vodou. Takto pripravený gél sa použije na vyhodnotenie.Vynález má využitie pri stanovení bielkovín v platňových polyakrylamidových géloch prítomných vo veľmi nízkej koncentrácii. Uplatní sa najmä v biochemických laboratóriách najrôznejšej špecializácie, klinických laboratóriách i v- niektorých priemyslových odvetviach napr. v- pivovarníctve, farmaceutickom priemysle a pod.1. Súprava na stanovenie bielkovín detekčnou technikou striebrom obsahujúca oddelene zložky vo forme roztokov pre prípravu pracovných roztokov, vyznačujúca sa tým, že obsahuje metanol, kyselinu octovú,glutaraldehyd a vodu pre prípravu fixačnevymývacleho roztoku, vodný roztok hydroxidu sodného a hydroxidu amónneho alebo ich zmesi a roztok dusičnanu strieborného pre príprav-u amoniakálneho strieborného komplexu ako farbiaceho roztoku, roztok hydroxidu sodného pre prípravu vymývacieho roztoku, roztok kyseliny citrónovej, vodný roztok formaldehydu a vodu pre prípravu vývojky, roztok metanolu a roztok kyseliny citrónovej pre prípravu zastavovacieho kúpeľa.2. Súprava na stanovenie bielkovín, podľa bodu 1, vyznačujúca sa tým, že fixačnovymývací roztok obsahuje metanol, kyselinu octovú, vodu a glutaraldehyd v objemových pomeroch 50 12 38 0,25.3. Súprava na stanovenie bielkovín, po dľa bodu 1, vyznačujüca sa tým, že farbiaci roztok pred použitím obsahuje amoniakálny strieborný komplex pripravitelný zmiešaním 0,1 M roztoku hydroxldu sodného, 26 9/0 roztoku hydroxidu amónneho, 20 roztoku dusičnanu strieborného a vody v objemovom pomere 10 0,42 1,65 88.4. Súprava na stanovenie bielkovín, podľa bodu 1, vyznačujúca sa tým, že vymývací roztok pred použitím má koncentráciu 0,001 M.5. Súprava na stanovenie bielkovín, podľa bodu 1, vyznačujúca sa tým, že vývojka obsahuje 0,1 objemového dielu Z 0 °/o roztoku kyseliny citrónovej, 0,4 objemových dielov 37 9/0 vodného roztoku formaldehydu a 400 objemových dielov vody.6. Súprava na stanovenie bielkovín, podla bodu 1, vyznačujúca sa tým, že zastavovaci kúpeľ obsahuje 400 objemových dielov 20 metanolu a 1 objemový diel 20 0/0 roztoku kyseliny citrónovej.

MPK / Značky

MPK: G01N 33/487

Značky: súprava, striebrom, technikou, bielkovín, stanovenie, detekčnou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-259361-suprava-na-stanovenie-bielkovin-detekcnou-technikou-striebrom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Súprava na stanovenie bielkovín detekčnou technikou striebrom</a>

Podobne patenty