Zariadenie na temperovanie materiálových vzoriek

Číslo patentu: 259360

Dátum: 17.10.1988

Autor: Vieska Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Autor vynálezu VIESKA IÁN Ing., BRATISLAVA54 zapojenie na temperovanie materiálov/jich vzoriekZapojenie rieši temperovanie materiálových vzoriek v prípadoch, ked je použitie termokomory technicky neuskutočniteľné alebo neekonomické. Uplatní sa napr. v skú« šobných prístrojoch ked sa požadujú vykonávať mechanické skúšky materiálových vzoriek za súčasného pôsobenia teploty. Materiálové vzorka s fixovaným snímačom teploty je uložená v dutom íeromagnetic» kom telese a tak potom v indukčnej clevke. Indukčná Cievka je elektricky pripojená cez spínač na zdroj striedavého elektrického prúdu. Spínač je akčným členom regulačnéu ho obvodu s regulátorom teploty pripojeným na snímač teploty. Striedavým elektrickým prúdom lndukčnej cievky sa indukujú v dutom feromagnetickom telesa vírivé prúdy spôsobujúce jeho ohriatie. Sálaním dutého feromagnetického telesa sa dosahuje poža~ dovaný ohrev materiálovej vzorky. Rozmery indukčnej cievky a dutého feromagnetického telesa sa určujú podľa velkosti materiálovej vzorky..Vynález rieši zapojenia na temperovanie materiálových vzoriek, napr. pre skúšobné stroje a zariadenia u ktorých sa vyžaduje temperovanie skúšaných vzoriek alebo vykonávanie mechanických skúšok materiálových v-zoriek pri súčasnom sledovaní vplyvu pôsobenia teploty.V súčasnosti sa temperovanie materiálových vzoriek vykonáva v termokomorách väčšinou s elektrickým odporovým ohrevom. Ked sa požadujú vykonávať mechanické skúšky na týchto materiálových vzorkách za súčasného pôsobenia teploty, je nutné do termokomory umiestniť celý skúšobný stroj. Termokomory pre tento účel sú preto objemné, investičné, energeticky aj prevádzkovo náročné. Pritom nie vždy je skúšobný stroj schopný odolávat teplotám, ktorým by mal byt v termokomore spolu s materiálovými vzorkami vystavený. Pre ťahové, tlakové a šmykové skúšky materiálových. vzoriek je známy stroj, u ktorého je väčšie množstvo vzoriek v termokomore upnutých na spoločnom výsuvnom ráme, pričom pohon tohto rámu simulujúci napr. pôsobenie teplotnej dilatácie je mimo termokomory. Avšak pri niektorých druhoch mechanických skúšok materiálových vzoriek, u. ktorých je možné vykonavat skúšky súčasne len na jednej materiálovej vzorke, je použitie termokomory neekonomické a môže byt spojené aj s technickými ťažkosťami. Známe sú tiež klimatizované komory pre mechanické testy riešené ako kompaktné testovacie zariadenia s veľkým rozsahom teplotnej regulácie s elektrickým odporovým teplovzdušným ohrevom s presne definovanými množstvami výmeny vzduchu. Sú samostatnou kategöriou testovacích zariadení vhodných a nutných pre náročné skúšky vykonávané za cenu vyšších investičných a prevádzkových nákladov.Vyššie uvedené nedostatky sa odstraňujú Zapojením na temperovanie materiálových vzoriek podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že na zdroj striedavého prúdu. je cez spinač zapojená indukčná Cievka, V ktorej je duté feromagnetické tel.eso pre umiestnenie materiälovej vzorky s fixovaným snímačom teploty. Spinač je akčným členom regulačného obvodu s regulátorom teplotypripojeným na snímač teploty. Materiálové.vzorka je temperovaná sálanim feromagnetického telesa, ktoré je ohrievané virivými prúdmi indukovanými striedavým elektrickým prúdom indukčnej cievky.Zapojením na temperovanie materiálovýchvzoriek podľa vynálezu sa umožní priama premena elektrickej energie na energiu tepelnú výlučne v požadovanom mieste ohrevu, tepelnému pôsobeniu je vystavená jedine skúšaná materiálová vzorka. Výhody tohto zapojenia na temperovanie materiálových vzoriek vyniknú pri mechanických skúškach materiálových vzoriek, ktoré sa majú vykonávat pri súčasnom pôsobení vplyvu teploty. Zapojenie podľa vynálezu je možné použit aj dodatočným zabudovaním do existujúcich zariadení, ak sa ukáže potreba temperovania skúšanej materiálovej vzorky. Možno ho použiť, ak svojím rozsahom teplotnej regulácie vyhovuje podmienkam skúšok príslušných materiálových vzoriek. eho aplikáciou sa oproti doteraz známym spôsobom temperovania materiálových vzoriek znížia priestorové nároky na Skúšobné zariadenia, podstatne klesnú nadobúdacie aj prevádzkové náklady.Na pripojenom výkrese je schematicky znázornený priklad usporiadania zapojenia temperovanie materiálovej vzorky na skúšobnom zariadení na dotvarovanie zmesí asfaltu a betónu podľa tohto vynálezu.Materiálové vzorka (i s fixovaným snímačom 7 teploty položená na stole 9 skúšobného zariadenia je centricky uložená v dutom feromagnetickom telese 5 a tak potom v indukčnej cievke 4. Zhora je materiálová vzorka 6 fixovaná tanierom 8 na ktorý pôsobí mechanizmus zaťažovacej sily skúšobného zariadenia. Indukčná cievka 4 je elektricky pripojená cez spínač 1 na zdroj 3 striedavého elektrického prúdu. Spínač 1 je akčným členom regulačného obvodu s regulátorom 2 teploty a snímačom 7 teploty. striedavým elektrickým prúdom indukčnej cievky 4 sa indukujú v dutom feromagnetickom telese 5 vírivé prúdy spôsobujúce jeho ohriatie. Sálaním dutého ieromagnetického telesa 5 sa dosahuje požadovaný ohrev materiálovej vzorky ii. Rozmery indukčnej cievky 4 a dutého feromagnetického telesa 5 sú odstupňované podľa normovaných rozmerov materiálových vzoriek B,čím sa zvyšuje účinnost zariadenia. Zdroj 3 striedavého elektrického prúdu má menovité napätie 220 V 50 Hz. Požadovaná teplota ohrevu do 80 °C materiálovej vzorky B sa predvolí na regulátore 2 teploty. Po dosiahnutí predvolenej teploty je regulátorom 2 teploty zabezpečované jej udržiavanie na žiadanej hodnote a to spínaním spinača 1 prúdového obvodu indukčnej cievky 4.1. Zapojenie na temperovanie materialových vzoriek, vyznačujúce sa tým, že na zdroj 3 striedavého elektrického prúdu je cez spínač 1 zapojená indukčná cievka 4 V ktorej je duté feromagnetické teleso 5pre umiestnenie materiálovej vzorky 6 s fixovaným snímačom ( 7 teploty.2. Zapojenie podľa bodu 1 vyznačujúce sa tým, že spínač 1 je akčným členom regulačného obvodu s regulátorom 2 teploty a snímačom 7 teploty.

MPK / Značky

MPK: H05B 11/00

Značky: zariadenie, materiálových, vzoriek, temperovanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-259360-zariadenie-na-temperovanie-materialovych-vzoriek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na temperovanie materiálových vzoriek</a>

Podobne patenty