Pneumatická výkonová jednotka pre pretlakovo-podtlakové riadiace systémy

Číslo patentu: 259357

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pokorný Jozef, Pokorný Alexander

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

54 Pneumatické výknnnvů jednotka pre pretlaknvn-pudtlaknvé riadiaceVynález sa týka ovládania pnvenmaiických riadiacich systémov automobilov a ostatných motorových zariadení a mechanizmov.Doteraz známe spôsoby ovládania riadiacich systémov automobilov a ostatných motorových zariadení a mechanizmov. sú založené na kombináciách viacerých pracovných médií V silových mechanizmoch, ktoré nevyhovujú ekologickým požiadavkom a nárokom. VPodstata je v usporiadani zásobníkov pneumatických médií a zdrojov podtlaku a pretlaku usporiadaných na spoločnom hriadeli tak, aby bolo možné pneumatické jednotky agregovať a prebytok novým spôsobom podľa vynálezu preiiltrovaných pneumatických médií regulovať a druhotne využiť k preplňovaniu motora. Usporiadanie systému predstavuje poloautomatizované bezpedálové ovládanie automobilov, zariadení a mechanizmov použiteľné u vozidiel špeciálnych a vozidiel pre telesne postihnutých s možnosťou súbežného ponechania ovládania klasického.Výhody oproti doterajším riešeniam poskytuje pneumatická výkonové jednotka pre pretlakové a podtlakové riadiace systémy podľa vynálezu, ktorá zjednocuje funkcie zariadení podľa AO 220 251 a AO 223 058,pričom využíva prebytok pretlakového vzdu 259357chu k preplňovaniu motora, pričom jeho filtráciu podľa vynálezu obstaráva prstencovitá filtračné vložka umiestnená v telese dúchadlového kolesa. Prstencový zásobník podtlakového média tvorí pre vložený prstencový zásobník pretlakového média antidetonačnú ochranu, čo umožňuje bezpečné zvýšenie prevádzkových tlakov. Pneumatická výkonová jednotka pre pretlakové a podtlakové riadiace systemy podla vynálezu je zariadenie prídavné, ktorého využívanie nevyžaduje rekonštrukciu a jediné konštrukčné zásahy vyžaduje jeho upevnenie.Zariadenie podľa vynálezu je znázornené na priloženom výkrese.Pneumatické výkonové jednotka pre pretlakové a podtlakové systémy pozostáva z prstencového zásobníka podtlaku 1 opatreného odlahčenými výstuhami 3, spätným ventilom 4 a výstupnou trubkou 5, pevne napojeného na prstencový zásobník pretlaku 2 opatrený výstupnou trubkou B. Stredom prstencovitého zásobníka pretlaku 2 prechádza hriadel 25 poháňajúca jeden alebo viac kompresorov 15, s trubkou 16 odvodu stlačeného plynneho média, jedno, dve alebo viac dúchadlových kolies 11, 21 opatrených vnütornými lopatkami 12, 22, vonkajšími lopatkami 14, 24 a medzi ne vloženými filtračnými vložkami 13, 23, opatrená na konci remenicou 26. K čelám pevne spojených prstencových zásobníkov podtlaku 1 a pretlaku 2 sú upínacími elementami 2 U prlchytené víka 7 a 17 opatrené otvormi 8 a 18 a výstupnými kanálmi 9 a 19. Víka môžu byt opatrene náporovými kanálmi 10.Funkcia pneumatickej výkonovej jednotky podľa vynalezu je nasledovná. Plynné médium vstupuje do zariadenia vstupnými otvormi 8, 18, alebo náporovýrn vstupným kanálom 10 do kompresora 15 a z neho trubkaml 16 do prstencovitého zásobníka pretlaku 2 a výstupnou trubkou 6 k pracovným agregátom, alebo cez vnútorné lopatky 12, 22 dúchadlových kolies 11, 21,filtračné vložky 14, 24, na vonkajšie lopat 4ky 13, 23 a prefiltrované vložkami 14, 24 je vháňané do preplňovacích výstupných kanálov 9, 19 a do pracovných agregátov. Pohon celého zariadenia obstaráva spoločná hriadel 25, na ktorej sú nasadená dúchadlové kolesá 11 a 21, kompresor 15 a na konci remenica 26 pohonu. Pri rotujücich filtračných vložkách 14 a 24 vznikajúci podtlak je udržovaný spätným ventilom 4 v prstencovom zásobníku podtlaku 1 opatrenom odľahčovacíml výstuhami 3 a privádzaný výstupnou trubkou 5 do pracovných agregátov. Pohyblivé časti pneumatickej výkonovej jednotky sú uzatvorené krytmi 7 a 17,ktoré sú opatrené otvormi B a 16, Výstupnýml kanálmi 9 a 19 a uchytené upínacími elementami 20.1. Pneumatické výkonová jednotka pre pretlakovo-podtlakově systémy vyznačená tým, že pozostáva z prstencového zásobníka 1 podtlaku, do ktorého je vložený prstencový zásobník 2 pretlaku.2. Pneumatické výkonová jednotka pre pretlakovo-podtlakové systémy podľa bodu 1 vyznačená tým, že v strede prstencovitého zásobníka 2 pretlaku je uložená hriadel 25, pevne spojená s kompresorom 15 a dúchadlovými kolesami 11, 21 a remenicou 26, 3. Pneumatické výkonová jednotka pre pretlakovo-podtlakové systémy podľa bodu 1 vyznačená tým, že prstencový zásobník 1 podtlaku opatrený odľahčenými výstuhami 3 prstencového zásobníka podtlaku má zabudovaný v priestoroch filtračnýchvložiek 14, 24 spätný ventil 4 podtlaku a výstupnú trubku 5 podtlaku na obvodovom plášti.4. Pneumatická výkonová jednotka pre pretlakovo-podtlakové systémy podľa bodu 1 vyznačená tým, že výstupy 16 stlačeného plynného média sú usporiadané tak, aby umožňovali odber stlačeného plynneho média výstupnou trubkou 6 prechádzajúcou obvodovými plášťami prstencového zásobníka 2 pretlaku a prstencového zásobníka 1 podtlaku.5. Pneumatická výkonová jednotka pre pretlakovo-podtlakové systemy podľa bodu 1 vyznačená tým, že v telesách dúchadlových kolies 11, 21 sú uložené prstencevité filtračné vložky 14, 24.

MPK / Značky

MPK: B60K 41/00

Značky: riadiace, výkonová, pretlakovo-podtlakové, jednotka, pneumatická, systémy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-259357-pneumaticka-vykonova-jednotka-pre-pretlakovo-podtlakove-riadiace-systemy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pneumatická výkonová jednotka pre pretlakovo-podtlakové riadiace systémy</a>

Podobne patenty