Tepelnoizolačný stavivový materiál

Číslo patentu: 259356

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kopín Rudolf

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÄD FRO VYNÁLÍ A oamvyVydané 89W 5 Autor vynálezu KOPÍN RUDOLF ing., MiCHALOVCENový tepelnoizolačný materiál, ako tvarovane alebo monoliticky aplikované stavivo, pripravovaný stmelením zrniečok expandovaného perlitu alebo expandovaného vermikulitu alebo pálenej kremeliny, prípadne ich kombinácií chemickou cestou. Pri jeho výrobnom procese dochádza k využitiu chemických väzieb vodného skla s oxidom vápenatým, resp. portlandským cementom. Uplatnenie nachádza pri výstavbe stien tepelnej izolácie do 600 °C pri nižších nákladoch oproti tradičným zrovnateľným stavivám najmä na základe úspory paliva a energie pri jeho výrobe a úspory prácnosti. Popri zrovnateľných mechanicko-fyzikálnych vlastnostiach s tradičnými materiálmi vyniká vysokou kyselinovzdornosťou, čo ho uprednostňuje aj pre použitie pri výstavbe komínov a dymov-odov vôbec.Vynález sa týka tepelnoizolačného stavivového materiálu vyrabaného stmelením zrniečok expandovaného perlitu, resp. expandovaného vermikulitu, prípadne upravenej zrnitej kremeliny alebo ich kombinácie chemickou cestou.Pre výrobu podobných tepelnoizolačných istavebných látok sú doteraz známe výrobné postupy založené na využívaní spojivového materiálu na báze rôznych orranických látok fenolformaldehydové, močovinoformaldehydové a iné živice, škrob, kazeín, bitúmen a pod., na báze maltovín alebo keramického spájania zrniečok predmetného sypkého tepelnoízolačného materialu a na báze vodného skla vytvrdzovaného oxidom uhličitým alebo hexailuórokremičitanom sodným. Nevýhodouorganických spojív je najmä nízka hranica teploty použitia finálneho výrobku a často zdravotne závadné pracovné prostredie zo škodlivých výparov použitých organických spojivových látok. Nevýhodou maltovinových spojív je taktiež najmä nízka teplota použiteľnosti výrobkov a ich malá manipulačná pevnosť pri požadovaných objemových hmotnostiach pod 350 kg . m. Výroba s fosfátov-ým spo jivom má nevýhodu najmä vo vysokých ná»kladoch na suroviny. Výroba keramickou cestou má nevýhodu najmä v palivovoenergeticke náročnosti. Nevýhodou výroby na báze vodného skla vytvrdzovaného oxidom uhličitým je najmä nízka manipulačná pevnosť a vysoká drolivost zhotoveného výrobku. Za použitia vodného skla vytvrdzovaného hexafluórokremičitanom sodným je nevýhodné, že ide o jedovatú surovinovú zložku, ktorá vyžaduje zvláštne opatrenia pre technológiu výroby.Uvedené nevýhody sa môžu efektívne znížiť použitím novej výrobnej zmesi surovín inovovaného tepelnoizolačného staviva podľa vynálezu, ktorého podstatou je výrobná zmes pozostávajúca z expandovaného perlitu o sypnej hmotnosti pod 150 kg . m, respektíve expandovaného vermikulitu alebo upravenej kremeliny, pripadne ich kombinácie, z vodného skla, z oxidu vápenatého,prípadne portlandského cementu a vody podľa potreby spôsobu jej spracovania stroj.ná alebo ručná výroba, tv-arovky alebo mo nolit). Pri tomto výrobnom procese dochádza k využitiu chemických väzieb vodného skla s oxidom, resp. hydroxidom vápenatým,prípadne aj s portlandským cementom na stmelenie zrnitého plníva. Pre výrobu týchto tvarovaných výrobkov sa môžu využívať aj doterajšie technologické zariadenia na výrobu keramoperlitu, iosfätoperlítu, lahčeného šamotu alebo betónových tvaroviek za prlspösobenia začiatočnej časti týchto výrobných liniek. Spevňovanie výlisku tvarovky alebo ubitého materiálu pri monolitnom aplikovaní prebieha za normálnej teploty vo výrobnom prostredí. V prípade potreby sa spevňovanie materiálu môže urýchlovat sušenim.Predmetné tepelnoizolačné stavivo je použiteľné až do teploty 600 °C a má podobné mechanicko-fyzikálne vlastnosti, ako napr. zrovnatelný tradičný výrobok keramoperlit. Predčí všetky tradičné zrovnatelně te pelnoizolačné materiály v kyselinovzdornos ti, čo umožňuje jeho úspešné využívanie aj pre stavbu komínov a dymovodov vôbec. Oproti doterajšim výrobám podobných izolačných materiálov sa využitím predmetu vynálezu znižujú výrobné náklady najmä na spotrebu paliva a energie na pálenie, ktoré úplne odpadá a na prácnosť pri manipulácii s výrobkami pri týchto vypúšťaných úsekoch technológie výroby. Pri monolitnom aplikovaní sa umožňuje dalšie zefektívnenie nákladov na prácnosť oproti doterajšiemu používaniu tvarovkového staviva.Výrobná zmes o zložení 57 hmot. expandovaného perlitu o sypnej hmotnosti 110 kilogramov . m, 34 hmot. vodného skla s 38 O/o-nou koncentráciou, 0,65 hmot. oxidu vápenatého a 8,35 hmot. vody sa pripraví tak, že sa najprv práškový oxid vápenatý rozpusti vo vode, vleje sa do vodného skla za stáleho miešania a takto získaná tmeliaca kvapalina sa postrekuje napremiešavania. Z takto pripravenej surovinovej zmesi sa lisujú tvarovky na vhodnom,napr. hydraulickom lise s koeficientom zlisovania okolo 1,8, ukladajú sa na podložky,na ktorých sa ponechajú volne vysušit a potom sa ukladajú na transportné palety. Proces tvrdnutia materiálu dobieha počas skladovania a zabudovanie. V prípade nutnosti možno na urýchlenie využívat aj nútene sušenie. Získaný výrobok má v suchom stave objemovú hmotnosť 300 až 320 kg . m,pevnosť v tlaku 0,5 až 0,7 MPa a koeficient tepelnej vodivosti pri teplote 25 °C je 0,085 až 0,090 W . m . K, čo je na zrovnatelmoperlitu. Výrobné náklady oproti keramonej úrovni s vlastnosťami tradičného keraperlitu klesajú o cca 20 a na každý kubický meter výrobkov sa môže ušetriť až B 0 Nm 3 zemného plynu, potrebného na výpal.Výrobná zmes o zložení 47 hmot. expandovaněho perlitu o sypnej hmotnosti 120 kilogramov . m, 36 hmot. vodného skla s 38 °/o-nou koncentráciou, 1 hmot. oxidu vápenatého a 16 hmot. vody sa pripraví ako v príklade 1. Pripravené zmes môže slúžiť pre ručnú výrobu zložitejších tvarov- výrobkov alebo na prípravu monolitných tepelnoizolačných vrstiev stavebných konštrukcií, ktoré z tradičného zrovnatelného tepelnoizoiačného materiálu nie je možné realizovať a zároveň odpadá doterajšia zlo 259358žitá a prácna aplikácie. Docieľujú sa podobné technické vlastnosti materiáluako v príklade 1. V prípadoch nepriedušného uzavre tia materlálu je potrebné zabezpečiť ešte predtým jeho vysušenie.Tepelnoizolačný stavivový materiál na báze expandovaného perlitu, alebo expandovaného vermikulitu, alebo zrnltej pálenej kremeliny, prípadne ich kombinácií a vodného skla, vytvrdzovaného oxidom vápenatým alebo portlandským cementom, vyznačujúcí sa tým, že obsahuje65 až 80 hmot. expandovaného perlitu a~ lebo expandovanêho vermíkulitu alebo kremeliny, prípadne ich kombinácií, 18 až 30 hmot. vodného skla, 0,6 až 5 hmot. oxidu vápenatého alebo portlandského cementu

MPK / Značky

MPK: F16L 59/00, E04B 1/78

Značky: stavivový, materiál, tepelnoizolačný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-259356-tepelnoizolacny-stavivovy-material.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tepelnoizolačný stavivový materiál</a>

Podobne patenty