Zapojenie transformácie relatívneho smeru zobrazovania grafickej informácie do absolútneho smeru

Číslo patentu: 259354

Dátum: 17.10.1988

Autor: Zamba Juraj

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

OIAD PIO WNÁLÉZY A gumy (45) Vydané 15 03 89(751 Autor vynálezu ZAMBA IURA ing., LUČENEC54 Zapojenie transformácie relatívnehn smeru zobrazovania grafickej informácie do absolútneho smeruZapojenie patri do odboru spracovania dát v počítačovej grafika technickými prostriedkami. Ďalej sa môže využiť ešte v elektrónovej litografii, robotike a podobných aplikáciách. Zapojenie rieši technický problém rýchlej transformácie zmeny relativneho smeru zobrazovania doprava, do 1 ava, dozadu do jedne zo štyroch absolütnych orientácii smeru v dvojrozmernej súradnicovej sústave. Tento problém sa V doterajších grafických systémoch riešil pomocou programových prostriedkov, čo je pomalé. Podstata zapojenia spočíva v tom, že sú v ňom logicky za sebou prepojené blok vstupnej komblnačnej logiky so vstupnými svorkami signälov relatívnej zmeny smeru,blok hradiel, pamäť absolútneho smeru a blok výstupnej kombinačnej logiky s výstupnými svorkami signálov znamienok absolútneho smeru zobrazenia, pričom pamäť absolútneho smeru a blok hradiel sú spojené prvou spätnou väzbou a blok výstupnej kombínačnej logiky a blok vstupnej kombinačnej logiky sú spojené druhou spätnou väzbou.3 ~ vynález rieši zapojenie. transformácie re latívneho smeru zobrazovania grafickej infcrmácie do absolútneho smeru, ktorého úlohou je vyrábať signály pre znamienka a ritmeticko-logicke jednotky. resp. aritme ticko-logických jednotiek grafického vektorového počítačového systému na základe grafických dát - buniek ~ s lubovolnou hĺbkou vnorenia.V doterajších známych grafických vektorových systémoch je funkcia ovládania smeru kreslenia obrazcov vykonávaná pomocou programových prostriedkov, čo je však pomerne pomalé.Podstata zapojeniatransiormácie relatívneho smeru zobrazovania grafickej informácie do absolútneho smeru podľa vynálezu spočíva v tom, že na vstup bloku vstupnej kombinačnej logiky sú pripojené vstupné svorky signálov relatívnej zmeny smeru a na jej výstup je pripojený vstup bloku hra diel, na ktorého výstup je pripojený vstuppamäti absolútneho smeru, ktorej výstup je pripojený na vstup bloku výstupnej kombinačnej logiky, ktorej výstup je pripojený na výstupné svorky signálov znamienok absolútneho smeru, pričom pamäť absolútneho smeru a blok hradiel, blok vstupnej a výstupnej kombinačnej logiky sú spojené spätnými väzbami.Výhodou zapojenia je predovšetkým jeho rýchlosť. Podľa osadenia súčiastkami dosahuje zmenu smeru za 50 až 100 ns, čo je o 1 až 2 rady kratšia doba ako pri programovom ošetrení takejto zmeny. Ďalšou výhodou zapojenia je jeho jednoduchosť a použitie bežne dostupných súčiastok.Na pripojenom výkrese je znázornená bloková schéma zapojenia podľa vynálezu.Blok 2 vstupnej kombinačnej logiky je napojený na blok 3 hradiel, ďalej nasleduje pamäť 4 absolútneho smeru a blok 5 výstupnej kombinačnej logiky. Vstupné svorky 1 sú pripojené k bloku 2 vstupnej kombinačnej logiky, vstupné svorky IA a IB k pamäti 4 absolútneho smeru, vstupná svor ka 1 G k bloku 5 výstupnej kombinačnej 1 ogiky. Pamäť 4 absolútneho smeru a blok 3 hradiel sú spojené prvou spätnou väzbou 7,blok 2 vstupnej a blok 5 výstupnej kombinačnej logiky sú spojené druhou spätnou väzbou B. jednotlivé bloky sú realizované pomocou 12 integrovaných obvodov TTL SSIFunkcia zapojenia podľa vynálezu je nasledovná signály relativnej zmeny smeru na vstupných svorkách 1 DOL dolava, DOP dopravaj, EXGH inverzia smeru sa V zapojení transformujú na signály absolútneho smeru -l-x, -x, -|-y, -y v zobrazovacej dvojrozmernej súradnicovej sústave. Konkrétne na výstupných svorkách G sú signály znamienok SIGX, SIGY pre aritmeticko-1 ogickú jednotku resp. aritmeticko-logické jednotky grafického procesora. Prostrednlctvom vstupného signálu LPKO je možné zadat znamienka ALU súčasne pre obe osi zobrazovacej súradnicovej sústavy. Vvstupné signály pozostávajú zo spomínaných signálov zmeny smeru DOL, DOP, EXGH na vstupných svorkách 1, signálu LPKO na vstupnej svorke IC, signálu STB strobovací signál ~ vstupná svorka 1 A a signálov SET vstupné svorky IB na počiatočné nastavenie smeru. Blok 2 vstupnej kombinačnej logiky pripravuje signály na vstupných svorkách 1 pre vstup do bloku 3 hradiel, na výstupe ktorého je nový stav pamäti 4 absolútneho smeru. Blok 5 výstupnej kombinačnej logiky upravuje tento nový stav po prepísaní signálom STB do podoby výstupných signálov SIGX, SIGY (výstupné svorky B - znamienok jednotlivých grafických ALU.Zapojenie je možné využiť vo všetkých grafických vektorových systémoch so štruktúrou vnorených dát, kde sú velmi vysoké požiadavky na operačnú rýchlosť a ktoré pracujú s obrysovou aj plošnou reprezentáciou dát, v elektrónovej litografii, robotike a inde.Zapojenie transformácie relatívneho smeru zobrazovania grafickej informácie do absolútneho smeru, vyznačujúce sa tým, že na vstup bloku 2 vstupnej kombinačnej logiky sú pripojené vstupné svorky 1 signálov relativne zmeny smeru a výstup bloku 2 vstupnej kombinačnej logiky je pripojený na vstup bloku 3 hradiel, na ktorého výstup je pripojený vstup pamäti 4 absolútneho smeru, ktorej výstup je pripojenýna vstup bloku 5 výstupnej kombinačnej logiky, ktorej výstup je pripojený na výstupné svorky 6 signálov znamienok absolútneho smeru, pričom pamät 4 absolútneho smeru a blok 3 hradiel sú spojené prvou spätnou väzbou 7, blok 5 výstupnej kombinačnej logiky a blok 2 vstupnej kombinačnej logiky sú spojené druhou spätnou väzbou 81.

MPK / Značky

MPK: H03K 19/00

Značky: informácie, absolútneho, transformácie, relatívneho, zobrazovania, grafickej, směru, zapojenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-259354-zapojenie-transformacie-relativneho-smeru-zobrazovania-grafickej-informacie-do-absolutneho-smeru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie transformácie relatívneho smeru zobrazovania grafickej informácie do absolútneho smeru</a>

Podobne patenty