Číslo patentu: 259352

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kaliský Alexander

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynávlezu KALISKÝ ALEXANDER Ing., LIPTCWSKÝ MIKULÁŠ1 I Účelom riešenia je využitie regenerátora tepla pre generovanie mechanického výko- nu tepelnou dílatäciou regeneračnej výpl- 1 ne a technologičnosť jeho konštrukcie. 1Účel sa dosahuje použitím fólie z tepelne dilatačného materiálu vyznačeného pamäťovým javom ako regeneračnej výplne tepelného regenerâtora, pričom konštrukcia regenerátora umožňuje technologicky výhodne uplatniť spôsob výroby z nekonečného pásu fólie. Regenerátor možno použiť v . konštrukcii lineárnych motorických prvkov A,~-v~ robotov, zvlášť pre použitie bez elektrického príkonu.Vynalez sa týka regenerátora pre použitie zvlášť v lineárnych tepelných motoroch využívajúcich pamäťový jav, ako sú mani pulačné prvky robotov, servopohony zaria-Súčasné známe zariadenia využívajúce pamäťový jav kovových materiálov, napr. zliatiny niklu, s titánom k premene tepelnej energie .na mechanickú používajú k vytvoreniu mechanickej dilatácie ohrev elektrický alebo konvekciou s následným chladením vzduchom, alebo vodou a odvodom vłäčšiny zostatkověho tepla ako odpadu.Podstatou riešenia podľa vynâlezu je blok regenerátora vytvorený z fólie z tepelne dilatačného materiálu, ktorá je prekladané,alebo ukladaná na seba v miestach zväčšenej hrúbky vzniklej pripojením prúžkov na fóliu V roztečiach zhodných s dĺžkou bloku regenerátora. V týchto miestach je naukla dana fólia zopnutá spojovacími prvkami atrvale predpätá na ťahové napätie pôsobením sily v mieste pripojenia prevodníka na jednu z okrajových upínacích segmentov.vynálezu pre motor, alebo manipulačný prvok využívajúci pamäťovú tepelnú dilatáciu sa docieli vysoká technologičnosť konštrukcie pri súčasnej vysokoplošnosti regenerá.tora, čo umožňuje periodickým prechodomtekutlny z ohrievače do chladiča a späť zvýšenú tepelnú účinnosť zariadenia tým,že potreba zníženia teploty tekutiny v chladiči s nárastom mernej plochy regenerátora vykonávajúceho dĺžkové zmeny klesá.Na pripojených výkresoch je na obr. 1 znázornenie detailu fólie regenerátora v mieste zopnutia, na obr. 2 je pozdĺžny rez jedným blokom regenerátora, na obr. 3 je čelný pohľad, obr. 4 znázorňuje priebeh teplôt pozdĺž regenerátora a v priestoroch ohrievača a chladiča.Regenerátor s tepelne dilatačnou výplñou pozostáva z jedného, alebo viac blokov podľa obr. 1, 2, 3, kde zvierka 1 je volne posuvná v puzdre 3 a sťahuje prekladanú fóliu 4 vyznačenú pamäťovým javom v mieste nalepených prúžkov DET A - obr. 1) pomocou spojovacich prvkov 2 skrutiek skrz tóliu 4. zvierka 5 uchytáva opačnú stranu tepelne dilatačnej fólie 4 a jepevne uchytená k puzdru 3, alebo k pohyblive zvierke sériovo pripojeného ďalšieho bloku.Funkcia regenerátora s tepelne dilatačnou výplňou, napr. niklotitánovou fóliou,spočíva v pohlcovaní tepla q 1 dodávaného prüdiacou tekutinou z ohrievača, napr. pomocou presúvača. Po ohriatí tekutiny o ATH obr. 4 táto prúdi cez regenerátor do chladiča, pričom sa regeneračné výplň zohreje oATR. V chladiči je teplota tekutiny rozložená od teploty Tc max pri výstupe z regenerátora až po Tc mm, v najvzdialenejšej časti chladiča. V chladlči sa tekutina ochladzuje o ATC, ktorá hodnota je tým menšia, čím má regenerator vyššiu mernú plošnost výplne. Účinnosť premeny tepla na mechanickú pracu teda bude ATC ATHn 1 ATH je pre daný material a nárast jeho merného tepla pri ohreve konštantou. Účin nosť je závislá na mernej plošnosti regene lim račnej výplne ak hrúbka fólie h - 0 lim lim ~TC » ozn - 1, Použitie regenerátora s tepelne dilatačnou výplňou vyznačujúcou sa pamäťovým javom je výhodné zvlášť v konštrukcii manipulačných lineárnych prvkov robotov,zvlášť pre riešenie autonómnych pohonov bez elektrického napájania. Pri regulovanej teplote vyhrievania napr. plynom a chladenia možno dosiahnut presný lineárny pohyb od dilatácie regeneračnej výplne závislý na nízkovýkonovom presune premiestñovacieho piesta, ovládané-ho napr. tepelne-dilatač.ným prvkom z termočlánku, pri výhodnej účinnosti premeny tepla na mechanickú prácu. Vzhľadom na nepotrebný pretlak tekutinovej náplne možno riešiť tesnenia pružnými elementami v-lnovec, sock-roll. . ..Iné použitie regenerátora s tepelne dilatačnou výplñou je všade tam, kde sa uplatňuje použitie tepelného regenerátora tepelné motory, refrigerátory, tepelné čerpadla a to pre zvýšenie výstupného výkonu,alebo ako servomotor k príkonu.Regenerator tepla pre generovanie mechanického výkonu tepelnou dilatáciou svojej regeneračnej výplne vyznačený tým, že pozostáva z fólie 4 ako tepelne regeneračnej výplne z materiálu s pamäťovým javom, ktorá je v miestach jej zväčšenej hrúbky prlpojenými dištančnými prúžkami na seba naukladaná, alebo prekladané z celistvého pásu a zopnutá v mieste dištanč ných prúžkov, pričom zopnutie spojovacími prvkami 2 tvoria na jednej strane upínacie segmenty 1 volne posuvné v puzdre 3, ktoré má vybranle pre vstup a výstup teplonosnej tekutiny, na opačnej strane zopnutie tvoria upinacie segmenty 5 pevne uchytené k puzdru 3 alebo k posuvným upínacim segmentom ďalšieho bloku regenerátora.

MPK / Značky

MPK: F02G 1/057

Značky: regenerátor

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-259352-regenerator.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Regenerátor</a>

Podobne patenty