Zariadenie pre zabezpečenie odsávania väzobného média u ultrazvukových sond s podvstrekom

Číslo patentu: 259351

Dátum: 17.10.1988

Autor: Žužo Miloš

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

základovej doske, ktorá má otvory na odvod75 Autor vynálezu ŽUŽO MILOŠ 111 g., TRNAVA(54) zariadenie pre zabezpečenie odsávania väznbného média u ultrazvuknvýeh sond s pndvstrekomÚčelom zariadenia je zaistenie odsávanie prebytočného akustíckého média, ktoré by unikalo počas činnosti ultrazvukovej sondy. Uvedeněho účelu sa dosiahne tým, že ultrazvuková sonda s podvstrekom pevne prichytená skrutkovým spojom v hornej časti kväzobného média a ku ktorej je súčasne pevne prichytený vonkajší plášť majúci spodnú vonkajšiu hranu skosenú, vytvárajüc tak fazetu po celom obvode. Dištančné dorazy vytvárajú zvislé kanáliky po celom obvode ultrazvukovej sondy. Prebytočné väzobné médium je odvádzané prostredníctvom prísávaného vzduchu z vonku cez vytvorenú štrbinu medzi fazetou a kontrolovaným povrchom a ďalej zvislými kanálikmi,vytvorenými dištančnými dorazmi, až do otvorov v základovej doske.vynález sa týka zariadenia, pomocou ktorého môžeme spoľahlivo zachytiť vytekajúce väzobné médium u autonómne podvstrekovaných ultrazvukových sond.Dosiaľ známe spôsoby záchytu vytekajúceho väzobného média spočívajú v použití záchytných nádob, do ktorých volne steká prebytočné väzobné médium, alebo sa používajú stieracie manžety, ktorých tesnosť najmä na členitých povrchoch je značne znížená.Podstata zariadenia pre zabezpečenie odsávania väzbového média ultrazvukových sond spočíva v tom, že ultrazvuková sonda s podvstrekom je pevne prichytená skrutkovým spojom v hornej časti so základovou doskou, ktorá má otvory na odvod väzobného média a ku ktorej je súčasne pevne prichytený vonkajší plášť majúci spodnú vonkajšiu hranu skosenú vytvárajúc tak fazetu po celom jeho obvode a dištančné dorazy vytvárajúce zvislé kanáliky po obvode ultrazvukovej sondy.Hlavné výhody popísaného zariadenia sú v tom, že je schopné zabezpečiť odsávanie prebytočného väzobného média z kontrolovaného povrchu a to i pri práci na členitých povrchoch v rôznych polohách i vo zvislej pololie. Súčasne sa toto zariadenie vyznačuje malým nárastom vonkajších rozmerov ultrazvukovej sondy, čo je zvlášť dô ležité najmä pri hlaviciach s väčším počtom vsamostatne podvstrekovaných ultrazvukových sond.Na priloženom výkrese je schematicky zobrazené zariadenie pre zabezpečenie odsávania väzbového média u ultrazvukových sond s podvstrekom.Zariadenie pre zabezpečenie odsávanietvorené ultrazvukovou sondou 1 s podvstrekom pevne prichytenou skrutkovým spojom v hornej časti so základovou doskou 3, ktorá má otvory. na odvod väzobného média a ku ktore je súčasne pevne pripevnený vonkajší plášť 2 majúci spodnú vonkajšiu hranu skosenú o uhol a, vytvárajúc fazetu po celom jeho obvode a dištančnými dorazmi 4 vytvárajúce zvislé kanáliky po obvode ultrazvukovej sondy 1.V prevádzke počas činnosti ultrazvuková sonda 1 s podvstrekom má odsávanie prebytočného väzobného média, ktoré sa dostalo mimo činnú plochu sondy do oblasti»odsávacej štrbiny vytvorenej vonkajším pláš ťom 2 s fazetou po obvode a kontrolovaným povrchom. Zachytávanie tohto prebytočného väzobného média je zabezpečené prisavanim vonkajšieho vzduchu cez vzniknutú medzeru medzi fazetou vonkajšieho plášte 2 a kontrolovaným povrchom, kde v tomto zúženom mieste sa prúd z vonku nasávaného vzduchu zrýchli a ten strháva častice väzobného média cez zvislé kanáliky vytvorené dištančnýml dorazmi 4 medzi vonkajším plášťom 2 a ultrazvukovou sondou 1 s podvstrekom cez otvory V základovej doske 3.Zariadenie pre zabezpečenie odsávanie väzobného média u ultrazvukových sond sa vyznačuje tým, že ultrazvuková sonda 1 s podvstrekom je pevne prichytená skrutkovým spojom v hornej časti so základovou doskou 3, ktora má otvory na odvod väzobného média a ku ktorej je súčasne pev ne pripevnený vonkajší plašt 2 majúci spodnú vonkajšiu hranu skosenú o uhol a vytvárajúc tak fazetu po celom jeho obvode a dištančné dorazy 4 vytvárajúce zvislé kanáliky po obvode ultrazvukovej sondy 1 s podvstrekom.

MPK / Značky

MPK: G01B 21/00, G01N 29/04

Značky: odsávania, ultrazvukových, zariadenie, media, zabezpečenie, väzobného, podvstrekom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-259351-zariadenie-pre-zabezpecenie-odsavania-vazobneho-media-u-ultrazvukovych-sond-s-podvstrekom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie pre zabezpečenie odsávania väzobného média u ultrazvukových sond s podvstrekom</a>

Podobne patenty