Způsob obrácené hromadné konfekce koster klínových řemenů

Číslo patentu: 258902

Dátum: 16.09.1988

Autori: Dočekal Josef, Hovorka Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Způsob chránené hromadné konfekce koster klínových řemenůŘešení se týká způsobu obráoené hromadné konfekce koster klinových řemenú, zejména pak obrácené hromadné konfekce koster provazcových klinových řemenů z konfekčnich polotovarů na bázi směsi chloroprénového kaučuku. Podstata způsobu spočivá V tom,že se před započetím prvni ze sledu vlastních konfekčních operací na konfekční buben navlékne pružná separační vložka ve tvaru válce, tvořená manžetou z pleteniny na bázi polyesterových vláken. Tato separačni vložka, bránicí přilepení Spodní vrstvy hromadné kostry klinových řemenů k povrchu konfekčního bubnu, se potom po skončení konfekce snimá z bubnu s vyrobenou hromadnou kostrou, načež se od ni separuje. sled vlastních konfekčnich operací zůstává zachován. Hlavní výhoda způsobu spočívá v jeho univerzálnosti - použiteľnosti i pro ty elastomerni směsi, které nejsou schopny vstřebávat běžně používané separační prostředky. Další výhodou je potom zlepšení pracovního prostředí a hy~ gieny práce dané tim, že se při konfekci nepoužívají práškové nebo emulzni separační prostředky.Vynález se týká způsobu obrácené hromadné konfekce koster klínových řemenů, zejména pak obrácené hromadné konfekce koster provazcových klínových řemenů z konfekčních polotovarůna bázi směsi chloroprénového kaučuku.Při hromadné konfekci koster klínových řemenů ne dčlených radiálně sklopných nebo segmentových radiálnč rozpinatelných konfekčnich bubnech je jedním 2 rozhodujících problémů, projevujících se přímo V kvalitě vyrobeného polotovaru, separace hotových koster z konfekčnĺho bubnu. Pokud totiž dojde k přilepeni Spodní vrstvy kostry k povrchu konfekčního bubnu má radiální sklopeni, resp. sevření bubnu a následná snaha o oddělení kostry od bubnu za následek porušení struktury kostry vlívem nepřípustného mechanického namáhánĺ. Tato závada se nejčastěji projevuje při obrácené hromadné konfekci koster provazcových klínových ŕemenů,kde dochází k odtržení provazců od jednotlivých vrstev nárazníku, což má za následok vznikZ tohoto důvodu se v současné době před započetím vlastních konfekčních operací na konfekční buben nanáší vrstva separačního prostředků, která pak zabraňuje přilepení první nárazníkové vložky na povrch konfekčního bubnu. Jako separační prostředky se používají různé typy práškových i emulzních separátorů, nejrozšířenějším z nich je práškový stearan zínečnatý.Použití separačních prostředků však s sebou přináší řadu nevýhod. Jedná se předevšímo vlastní manipulaci s těmito prostředky, která negativně ovlivňuje pracovni prostředí v provozu a vzhledem k tomu. že z používaných separačních prostředků nejsou zcela zdravotné nezávadné, také hygienu práce. Další podstatnou nevýhodou je to, že směsi některých elastomerů,především chloroprénového kaučuku, nejsou schopny zmíněné separátory vstřebávat. Důsledkem tohoto faktu pak je při případném použití separátorů, vznik separací mezi kostrou s obalem klínového řemene při vulkanizaci. Z této skutečnosti zřejmě vyplývá, že použití uvedených separačních prostředků nepřipadá pre tyto elastomery vůbec v úvahu.Navíc je dále třeba uvést, že použití práškových nebo emulznich separátorů nezabrání nikdy přilepení spodní vrstvy hromadné kostry k povrchu konfekčního bubnu v plném rozsahu. Před zapcčetím navíjení první nárazníkové vrstvy je totiž třeba její konec fixovat na konfekčním bubnu. K tomuto účelu se většinou část separační vrstvy - obvykle pásek v šíři cca 20 mm po celé délce bubnu - odstraňuje. To sice umožní fixaci konce nárazníkového pásu před navíjením,ale zároveň způsobí to, že zde nárazník zůstane přilepen k povrchu i po skončení konfekce. V důsledku toho může pak při snímání kostry z konfekčního bubnu dojít k jejímu poškození nepřípustným mechanickým namáháním, jak již bylo výše podrobněji rozebráno.Nevýhody spojené s používáním práškových nebo emulzních separačních prostředků odstraňuje způsob hromadné konfekce klínových řemenů podle vynálezu. Při tomto postupu se před započetím první ze sledu vlastních konfekčních operací na konfekční buben navlékne pružná separační vložka ve tvaru válce. Tato separační vložka, bránící přilepení spodní vrstvy hromadné kostry klínových řemenů k povrchu konfekčního bubnu, se potom po skončení konfekce snímá z bubnu spolu s vyrobenou hromadnou kostrou, načež se od ní separuje a je připravena k dalšímu použití v následném výrobním cyklu.sled vlastních konfekčních operací zůstává zachován. Například při obrácené hromadné konfekci koster provazcových klínových řemenů se po nasazení pružné separační vložky na dělený radiálně sklopný nebo segmentový radiálně rozpínatelný konfekční buben postupně ukládá nárazník, spirálovitě navíjí výztužný provazec, ukládá další nárazníková vložka a profilovaný pás hromadného jádra.Podstata vynálezu spočívá v tom, že se použije manžeta 2 pleteniny na bázi polyesterových vláken. Hlavní výhodou způsobu hromadné konfekce podle vynálezuje jeho univerzální použitelnost - i pro ty elastomerní směsi, které nejsou schopny vstřebávat běžně používané separační prostředky, především pro směsi z chloroprénového kaučuku. Další výhodou je potom zlepšení pracovního prostředí a hygieny práce při konfekci klínových řemenů dané tím, že nejsou používánypráškové nebo emulzní separátory. Podstatnou výhodou zpúsobu podle vynálezu je rovněž to,že dochází k úplnému zamezení možnosti poškození hromadné kostry klínových řemenú při jejím snímáni 2 konfekčního bubnu. To se podstatné projevuje ve zvýšení kvality produkce klínovýchřemenů. K bližšímu objasnění podstaty způsobu podle vynálezu slouží následující příklad.Při obrácené hromadné konfekci koster provazcových klínových řemenú z konfekčních polotovarú na bázi směsi z chloroprénového kaučuku byla před započetím sledu vlastních konfekčních operací na konfekční buben nasazena separační vložka, tvořená manžetou z pleteniny na bázi polyesterových kadeřených vláken, charakterizovaná hodnotami počet řádků 126, počet sloupkůByl zachován obvyklý sled vlastních konfekčních operací po nasazení pružné separační vložky na konfekční buben se postupně ukládá nárazník, spirálně se navijí výztužný provazec,ukládá se další nárazníková vložka a profilovaný pás hromadného jadra, který je zaválen přítlačným profilovým válcem.Konfekcí byla získána hromadná kostra klínových řemenů bez jakéhokoliv poškození, při její aplikaci v dalších fázích technologie výroby klínových řemenů nedocházelo k separacím ani k jakýmkoliv dalším vadám v kvalitě výrobku, které by byly způsobeny nedostatky při konfekci.Způsob obrácené hromadné konfekce koster klínových řemenů, především pak obrácené hromadné konfekce koster provazcových klínových řemenů z konfekčních polotovarů na bázi směsi chloroprénového kaučuku, při níž se před započetím první ze sladu vlastních konfekčních operací na konfekčni buben navlékne pružná separační vložka ve tvaru válce, která se pak po skončení konfekce snímá z bubnu spolu s vyrobenou hromadnou kostrou, načež se od ní separuje,vyznačený tím, že jako pružná separační vložka se použije manžeta z pleteniny na bázi polyeste rových vláken.

MPK / Značky

MPK: B29H 7/22

Značky: řemenů, hromadné, klinových, způsob, koster, obrácené, konfekce

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-258902-zpusob-obracene-hromadne-konfekce-koster-klinovych-remenu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob obrácené hromadné konfekce koster klínových řemenů</a>

Podobne patenty