Inhibitor koroze hliníkových slitin

Číslo patentu: 258861

Dátum: 16.09.1988

Autori: Vošta Jan, Hlucháň Vít, Pelikán Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(zn vym 1 0 . , 0 . -~ s 86 0- A .0 ě 2 r u(040) zveĺcjněno 15 (A 51 33 q ąomgvr (ąswydçng 29.0339 V.(79 Q I .0 .ĺ PELIKKN JOSEF šrot. ine. csc.. . 0 u Ý ÁfÉ , VOŠTA JAN does ing.GSc, 04 0 Á1 nh 1 b 1 torkoroze hliníkqvých aiit 1 n.V VŘašani ao týká iňhibitoru koroze7 4 Vynález se týká inhíbítoru koroze hliníkových slitim ve yodném prostředí, zejména pak ve spojení s dalšími kovovými materiály. . AInhíbitory koroze hliníkových slítín jsou známy. Jedná se především o látky oxidečního charakteru, jako json například chromàny molybdeneny,manganisteny a neho látky, ktoré tvoří s povrchem kovu nerozpustné nebo málo rozpustné sloučeniny. Koroze hliníkových slitín ve vodném prostředí je při zvýšené teplotě často provázens vývojom vodíku. V uzavřených systémoch vznikají pak p 1 ynné.po 1 šteře, které zvláště u topných systémů které jsou řízeny eutomatízací,«způsobujf značné provozní potí že. V zařízeních s církulací media dochází k narušení nebo kzastavení oběhu 9 systém přestává plnit svou funkci.-Známé inhíbitory koroze hliníkových slitin nemají v uzavře-.ných systémech zvýšené teploty vody dostetečnou účinnosť.-Častov důsledku jejich snížené koncentrace dochází k nebezpečné hodovéd,Uvedené nedostatky odstraňuje ínhibitor koroze hliníkovýchs 1 ítinve vodném prostředí podle vynálezu. Jeho podstate spočívá . vv tum 5 že je tvořen-vodným roztokem, obsehujícím v 1 litr 30 až80 mg fenyloctsnusodného, 40 až 100 mg křemičitanu sodného a 5 ažl 5 mg 1, 2, 3 ~benzotriezo 1 u.»Základní výhoda inhíbitoru koroze podle vynálezu spočíváv tom, že.dochází k inhíbící za eoučasného působení látek se silnou povrchovou reakcí, kdy při sorbování na povrchu dochází ke vzniku kovalentních vazeb mezi inhibítorem a kovem, vedoucíVynález je blíže osvětlen na několika přikĺadech brovedeni.Vodní obsah otopného církulačního okruhu, který má radiátory z hliikových slítín obsahuje 60 mg fenyloctanú sodného, 60 mg křemičítanu sodného-a 10 mg 1,2,3-Ďenzotriezolu na 1 litr. Při dlouhodobém próvozu takto adítívoveného otopného systémunedošlo ke korozí a cirkulace nebyla přerušena, Přík 1 ad 2 , V Církulečníjtopnýásyàtém s vodnim obsahem 10 000 litrů,teplotou 60 až 85 °C, byl adítivován ínhibitorem o Eoncenťrací 50 mg fenyloctanu S 0 Čnéh 0, 65 mg křemičitanu sodného a 15 mg 1,2,3 ŕbenzotriazo 1 u na 1 litr. V topném cirkulačním systému . neprobihala korozní reakće. Systém byl vybaven radiátory z .Inhíbítor koroze hliníkových šlitín ve vodném prostředí,vyznačený tim, že je tvořen vodnim roztokem,.obsahujícím V 1 1 itru 30 až 80 mg fçnyloctanu sodného, 40 až 100 mg křemičita

MPK / Značky

MPK: C23F 11/08

Značky: inhibitor, koroze, hliníkových, slitin

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-258861-inhibitor-koroze-hlinikovych-slitin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Inhibitor koroze hliníkových slitin</a>

Podobne patenty