Spôsob výroby spevnených dýh a zosadeniek

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

šľícírijŕíššťáiš POPIS VYNÁLEZII zme m, (11 B 1Autor vvnálezu MULLER MIROSLAV ing., HESPODÁRIK ALEXANDER mg., BRATISLAVA,KADLĚIC PAVOL ing., PEZINOK, VARGOVÁ MARTA ing.,KATUSČÁK SVETOZAR ing. csc., BRATISLAVA54 Spôsob výroby spevnených dýh a znsadeniekDyha o vlhkosti 8 až 200 , hrúbky 0,1 až 2 mm sa uloží na spevňujúcu podložku s obsahom PJOÍÍVÝCÍI zložiek, na ktoré sa pôsobí paroplynnouu zmesou o absolútnom tlaku 0,05 .až 1,5 MPa, ktorá čiastočne alebo úplne preniká cez podložku mimo lisovací priestor a .aktivuje jej lepivé Vlastnosti pri teplote lisovxaicieho nástroja 40 až 250 °C za stáleh-a alebo» premenlivého liso-vaciełto tlaku 0,01 až 10 MPca po dobu 0,1 až 10 min.vynález sa týka spôsobu výroby spev-nených dyha. zosadeniek.V súčasnej dobe sú známe spôsoby výnoby dyhových zosadeniek z malých kusov dýh za tepla a tlaku, ktoré sú podlepené a navzájom zosaudené pomocou netkanej textílie. Ďalej je známy spôsob, týkajúci sa priJGVñJüVlíiIlĺü tenkýc-h mokrých dýh na rôzne podkladové materiály, op-atrené miokrým nánosom lepidla. Nevýhodou výroby dyhových zosadenievk za tepla a tlaku je to, že možno používať iba suchú dyhu, nie je možné použit mokrú iepiacu špáru, zvlášť. u tenších dýh, z dôvodu prenikania lepidla na povrch tenkých dýh, je nutné používat tavné lepidlá, ktoré pri ďalšom dyhovaní dielcov nezaručujü dokonalý spoj medzi dyhou a netkanou textíliou. Nevýhodou spôsobu pripevňovania mokrých dýh je, že proces podlepovania prebieha v hermeticky uzavretom priestore. Ďalšou nevýhodou je, že možno použit dyhy iba s minimálnou vlhkosťou čerstvo zoťatéhio stromu, alebo vyššou, ktorej udržanie vo výrobe je komplikovaná a vyžaduje ďalšie dodatkové vlhčiace zariadenie. Technologický postup vlastného podle povania je komplikovany a vyžaduje špeciálne strojné zariadenie.Uvedené nedostatky súčasného stavu technicky odstraňuje spôsob výroby spevnených dýh ia zosadeniek podľa. vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že dyha o vlhkosti 8 až 200 0/0, hrúbky 0,1 až 2 mm sa uloží na spevňujúcu podložku s obsahom piojivých zložiek, na ktoré sa pôsobí paroplynnou zmesou o absolútnom tlaku 0,05 až 1,5 MPa,ktorá čiastočne, .alebo úplne preniká cez podložku mimo lisovací priestor a aktivuje jej lepivé Vlastnosti pri teplote lisovacie-ho nástroja 40 .až 250 °C za stáleho alebo premenlivého lisovacieho tlaku 0,01 .až 10 MPa po dobu 0,1 až 10 minút.Vyšší účinok technického riešenia podľa vynälezu spočíva v tom, že umožňuje spevnenie dýh ako i výrobu zosadeniek od hrúbky 0,1 až 2 mm V celom rozsahu vo výrobe sa. vyskytujúcich dýh od suchých až po mokré, pri použití všetkých typov lepidiel a lepiacich zmesí. Výrobný postup je jednoduchý a možno ho aplikovať na všetkých typoch ako diskontinuälnych, tak i kontinuálnych lisovacích, alebo kaširovacích zariadeniach.Dyha o hrúbke 0,2 mm, vlhkosti 100 0/0,zložená V tvare zosadenky, sa jednostranne opatrí spevňujúcou podląožkou vo forme netkanej textílie o plošnej hmotnosti 40 g/mz s jednostranným nánosom lepiacej zmesi 80 g/mz o sušine 60 0/0, zo strany spevňujúcej podložky sa opatrí kompenzačnou podložkou vo f-orme sita, ktorá umožňuje únik vzniklých paroplynných zmesí. Lisuje sa v pl-ošnom lise pri teplo-te 150 °C lisov-acím tlakom 0,8 MPa po dobu 60 sekúnd.Dyhy o hrúbke 1,1 mm, vlhkosti 80 , sa uložia vedla se-ba s medzeraml 0,2 až 5 cm na spevňujúcu podložku vo forme netkanej textílie o plošnej hmotnosti 50 g/mz, s nános-om le-piocej zmesi 60 g/mz predsušenej na sušinu 90 °/o a opatria sa zo strany spevňujúcej podložky kompenzačnou podložkou,vytvorenou súborom sita, perforovanéhoplechu »a sita. Lisujú sa v plošnom lise pri teplote 100 °C lisovacím tlakom 0,5 MPa pri absolútnom tlaku p-aroplynnýich zmesí 0,05 MPa., ktorý pôsobí zo strany kompenzačnej podložky.Dyha o hrúbke 0,6 mm, vlhkosti 30 0/0,opatrená spevñujúcou p-odložkou vo forme netkanej textílie -o plošnej hmotnosti 30 g//m 2 s jednostraným nánosom lepidlovej zmesi 40 g/m o sušine 85 0/0, llsuje sa v plošno-m lise pri teplote 120 °C lisovacim tlakom 0,6 MPa po dobu 60 sekúnd, pričom lisovací tlak po každých 20 sekúnd od začiatku lisovanie sa uvolni na tlak umožňujúci únik vzniklých paroplynných zmesi.Dyhy ohrúbke 0,3 mm, vlhkosti 10 0/0 s pozdĺžne opracovanými hranami sa uložia vedla seba tak, že medzera medzi hranami je menšia ako 0,1 mm. Dyhy uložené na, pás spevñujücej podložky vo forme netkanej textílie o plošnej hmotnosti 30 g/m s jednostravnným nanosom lepiacej zmesi 50 g/mZ,predsušenej na sušinu 80 sa spolu lisujú pri lisovacej teplote zo strany dyhy 150 °C,zo strany spevňujúcej podložky 40 °C pri premenliviom lisovacom tlaku 0,01 až 0,8 MPa po dobu 20 sekúnd na konti-nuálnom valcovom pásovom lise, pričom premenlivý lisovací tlak umožňuje únik vzniklých paroiply-nných zmesí.Dyhy o hrúbke 0,2 mm, vlhkosti 180 °/o sa volne uložia na pas spevňujücej podložky vo forme netkanej textílie o hmotnosti 50 g/mz s jerdnostranným nánosom lepiacej zmesi 40 g/m predsušenej na sušinu 90 °/o sa spolu llsujú pri llsovacej teplote zo strany dyhy 220 °C, zo strany spevňujúcej podložky 80 C .pri premenlivom lisovacom tlaku 0,01 MPa postupne stúpajúco-m na. tlak 0,2 MPa a opät postupne klesajúcu-m na 0,01 MPa po dobu 40 sekúnd na kontinuálnom valcovom päsovom lise, pričom premenlivý lisovací tlak umožňuje únik vzniklých paroplynných zmesí.Uvedený spôsob je možno s výhodou použiť pri výrobe dylrovacich materiálov, výrobe obkladových a dekoračných prvkov,ako i pri výrobe nábytku.1. Spôsob výroby spevnených dýh a zosadeniek, opatrených spevňujúcou nosnou podložka-iu, vo forme tkaných alebo netkaných textílií z org.anických, neorganických materiálov, alebo ich kombináciou s obsahom pojivových zložiek jednostranne opla-trených dyhou za tepla e tlaku, vytvárajúcich spolu lisovaný súbor, kontinuálnym i diskontinuálnym spôsobom, vyznalčujúci sa tým, že dyha o vlhkoosti s až 200 , hrúbky 0,1 .až 2 milimetre sa uloží na spevňujúcu podložku s obsahom pojivých zložiek, na ktoré sa pôsobí paroplynnvou zmesou o absolútnom tlaku 0,05 až 1,5 MPa pri teplote lísovaciehno nástroja 4 D až 250 °C za stáleho alebo premenlivého lisovacieho tlaku 0,01 až 10 MPa po dobu 0,1 až 10 minút.2. Spôsob výroby spevnených dýh a zosadeniek podľa bodu 1, vyznačujúci sa tým,že lísovací tlak V priebehu lisovania je jedenkrát alebo viackrát uvoľnený.3. Spôsob výroby spevnených dýh a zosadeniek podľa bodu 1, vyznačujúci sa tým,že lisovací tlak v priebehu lisovania je jedenkrát alebo viackrát uvoľnený.3. Spôsob výroby spevnených dýh la zo» sadeniek podľa bodov 1, 2, vyznačujúci sa tým, že teplota lisovacieho nástroje pôsobí zo strany dyhy alebo z oboch strán, pričom teplota zo strany spev-ňujúcej podložky je nižšia alebo sa rovná teplote liso-vaoieho nástroja zo strany dyhy.4. Spôsob výroby spevnených dýh a zosadeniek podľa bodov- 1, 2, 3, vyznačujúci sa. tým, že Ina. lisovaný súbor sa pôsobí absolútnym tlakom plynovl 0,05 MPa až 1 MPa z jednej alebo oboch strán li-sovaného súboru v priebehu celého alebo časti lisovacieho procesu.

MPK / Značky

MPK: B27D 1/00

Značky: spôsob, spevnených, zosadeniek, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-258685-sposob-vyroby-spevnenych-dyh-a-zosadeniek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby spevnených dýh a zosadeniek</a>

Podobne patenty