Zapojenie troposferického rádiového systému

Číslo patentu: 258684

Dátum: 16.09.1988

Autor: Bobovnický Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

MAD mo VVNÁLEZY 45 Vydané 15 12 8875 Autor vynálezu BOBOVNICKÝ PETER ing. CSc., BRATISLAVA(54) Zapojenie tropnsfěriekéhn rádiovéhn systému1 2 Zapojenie troposférického radiového» systému sa týka oboru spojovacej techniky e rieši technický pnoblém potlačenie vplyvu dvyojlúčového a viaclúčového šírenia V tr-oposiére na amplitúdu demodulačného nizko~ irekvenčného signálu. Podstata zapojenia troposféríckého rádiového systému spočíva v tom, že na vysielacej strane modullačný vstup prvého vysielača a mo-dula~črn~ý vstup druhého vysielača sú spojené s výstupom zdroja spoločného modulačného signálu, a na prijímacej strane clemuodulsačný výstup prvého prijímača .a demodulačný výstup dru~ hého prijímača sú spojené so vstupom spoločnej nízkofrekvenčnej časti. v Zapojenie tnoposférického rádiového systému je možné využít pre prenos amplíltú~ dovaov a frekvenčne moduliovaných signállovv cez tropostérický interferenčný trakt v pásme veľmi krátkych vĺn. mVynáalez sa týka zapojenia troposfarického rádiového systému.Pre potlačenie vplyvu dvojúčového .a viaclúčového šírenia ua demoduľačrrý signál, v pásme velmi krátkychpri diaiľvých troposférických spojoch používa špeciálny rádiový systém. Doteraz známe zapojenie tohto systému na strane vysielacej pozostáva z vysielača mnodulovaného frekvenčne sumou informačného a kšorelačného signálu a na strane prijímacej z autokorelačného prijímača s oneskorovacim členom. Nevýhodami doteraz známeho zapojenia sú potreba nastavenia frekvencie k-oreiačnéhio modulačnéhło signálu a oneskorenie oneskoroviaicieho člena vždy podľa freikvenčnej selektivity interferemčného tro-p-osférického traktu šírenia rádiového signálu, velká niekoľko megahertzová šírka pásma vysielaného. frekvenčne rnodulovaného signálu s potlstatným vkladom od frekvencie korelačného moclulačného signálu.Podstata zapojenia troposférického rádioveho systému podľa vynálezu spočíva v- tom,že na» vysielacej strane rnoduliačný vstup prvého vysielača a modulačný vstup druhého vysielača sú spojené s výstupom zdroja spoločného. rnodulačného signálu, .a na prijímacej strane demodulačný výstup prvého prijímača a demodulaičný výstup druheho prijímača sú spojené so vstupom spoločnej nízkofrekvenčnej časti.Hlavné výhody zapojenia troposférického rádiového systému podľa tohto vynálezu sú automatické potlačenie vplyvu dvojlúčového a viaclúčového šírenia na amplitúdu demodulačněłio nízkoľrekvenčnélro signálu,podstatne menšia šírka pásma vysielaného rádiovéh-o signálu, možnost použitia pre aumplltúdovo a frekvenčne modulované nosné signály.Na výkrese je uvedené blokové zapojenie trioposférickeho rádiového systému.Zapojenie troposférického rádiového systému pozostáva nia vysielacej strane z prveho vysielača 1, druhého vysielača 2, zdroja spoločného modulačného signálu 3 a na prijímacej strane z prvého prijímača 4, druhého prijímača 5, spoločnej nizkoírekvenčnej časti B.Na muodulačný vstup prvého vysieliača 1 a na modulačný vstup druhého vysielača 2 sa privádza modulzačný signál z výstupu zdroja spoločného modulačnéhuo signálu 3, 4pričom frekvencia nosného signálu prveho vysielača 1 a frekvencia nosného signálu druhého vysielača 2 sú v pomere jedna ku dvom, alebo v. pomere obrátenom. Prvý pri jímač 4 a druhý prijímač 5 prijímajú rádio»ve signály získané prevažne lnterferenciou dvoch tropostérických lúčov. Dvojlúčiová in.terierencia môže. byt vyvolaná napriklad 1 n terferencioru priameho liúča medzi vysielačom a prijímačom .a lúča odaazeného od zemského povrchu, .alebo interfereiziciiou dvoch lúčov odrazených na nero-vnorodoistiaich v troposfére. Napríklad pri frekvenčnom pomere nosného signálu prvého vysielača I a nosného signálu druhého vysielača jedna ku dvom, prvémaximum signálu na demodulačnom výstupe prvého prijíma ča 4 prebieha súčasne s prvým marximoumsignálu na demoduiačnom výstupe druhého prijímača 5 a druhé maximum. signálu na demodulačnom výstupe prvého prijímača 4 prebieha súčasne s tretím maximom signálu na demodulačnom výstupe druhého prijímača 52, pričom prvé minimum signálu na demvodullačuom výstupe prvého prijímača 4 prebieha súčasne s druhým maximum signálu na demodulačnom výstupe druhého prijímača 5. spojením demodulačneho výstupu prveho prijímača 4 a demodulačného výstupu druhého prijímača 5 na vstupe spoločnej nízlsotrekvenčnej časti 6 dochádza takto k automatickému potlearčeniu vplyvu dvojlúčovelio» šírenia na .amplitúdu demodulačného nízkofrekvenčného signálu. Šírka pásma zapojenia troposférického rádiového systému podba vynálezu v pripade amplitíidovej modulacie prvého vysielačal a druhého vysielača 2 bude rovná štvornásobku najvyššej frekvencie modulačného signálu, čo je podstatne menšia šírka pásma., .ako u doteraz známeho zapojenia. V prírpade frekvenčneja modulácie prvého vysielača l a druhéhio vysielača 2 šírka. pásma po» dla tohto vynálezu bude rovná dvojnásobku šírky pásma bežného frekvenčne modulovaného vysielača v pásme velmi krátkych V 111 a bude menšia, ako u doteraz známeho zapojenia.Zapojenie troposiérického rádiové-Mo systému podľa vynálezu je možné využiť vpásme velmi krátkych vĺn pri dvojlírčovmmo viaclúč-ovom dialkovom aj blízkom šírení aimplitiidovo a trekvieněne modulovvaných signálom v troposiére.Zapojenie troposférického rádiového systému vyznaičujúce sa tým, že na vysielače strane modulačný vstup prvého vysielača 1 ia modulačný vstup druhého vysielača 2 sú spojené s výstupom zdroja spoloč ného modulačného signálu 3 a na prijimacej strane demodulačný výstup prvého prijímača 4 a demodulačný výstup druhého prijímač-a. 5 sú spojené so vstupom spoločnej nízkofrekvenčnej časti 6.

MPK / Značky

MPK: H04B 1/38

Značky: systému, zapojenie, troposferického, radiového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-258684-zapojenie-troposferickeho-radioveho-systemu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie troposferického rádiového systému</a>

Podobne patenty