Zariadenie k uloženiu pohybovej matice v telese posuvného zariadenia

Číslo patentu: 258620

Dátum: 16.09.1988

Autori: Szarvasy Ladislav, Slanina Alexander, Pelegrin Eduárd

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

mo no wunmv (45) Vydané 15 03 89 A cum z(751 Anmr vvnálszu SZARVASY LADISLAV, PELEGRIN EDUÁRD mg., SLANINA ALEXANDER ing., KOŠICE(54) zariadenie k uloženia pohyhovei matice v telesa posuvného zariadenia1 2 Riešenie sa týka zariadenia k uloženiu pohybovej matice v telese posuvného zariadenia tak, aby sa dosiahla radiálna vôľa, čo dovoľuje väčšie tolerancie rovnobežnosti vedenia posuvného zariadenia a pohybov-ej skrutky. To sa dosiahne tým, že matica je uložená s radiálnou vôľou v telese matice a obdĺžniková hlava matice zapadá do dražky v telese matice, pričom je pružne podopretá pružnýml členmi, zaručujúcimi plynulé rozbiehanie a zastavovanie posuvného zariadenia.Predmetom vynálezu je zariadenie k uloženiu pohybovej matice. K pohonu posuvných zariadení, napr. suportov u podávacích zariadení sa používa pohybová skrutka, ktorej rotačný pohyb sa mení pomocou pohybovej matice na pohyb priamočiary. Vo väčšine prípadov je matica pevne uchytená o teleso, ktoré posúva. Toto usporiadanie má tú nevýhodu, že je nutné dodržať veľmi prísne tolerancie rovnobežnosti vedenia telesa a pohybovej skrutky, čo je náročné na výrobu a tým aj veľmi nákladné. Pri nedodržaní prísnych úchyliek rovnobežnosti dochádza k zaklinovaniu suportu v krajných polohách, alebo v lepšom prípade k predčasnému opotrebovaniu matice z titulu enormného namáhania vplyvom radialnych sil. K odsträneniu týchto javov sa používajú zariadenia k uloženiu pohybovej matice v telese, ktoré zaručujú radiálnu vôľu pomocou pákových mechanizmov, kde o výčnelky matice sü pomocou čapov upevnené páky, uchytené druhými koncami otočne o posuvné teleso. Tieto majú tú nevýhodu, že systém pák je zložitý a axiálne nie je dostatočne tuhý.Tieto nevýhody odstraňuje zariadenie podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že matica je v telese uložená s radiálnou vôlou a je opatrená obdĺžnikovou hlavou zapadajúcou do drážky telesa, pričom hlava matice je v drážke telesa podopretá pružnými členmi a axiálne je pridržiavaná priložkou prestaviteľne upevnenou na telese.Toto zariadenie umožní radiálny posuv matice v telese, potrebný k eliminovaniu nepresností rovnobežnosti vedenia posuvného zariadenia a pohybovej skrutky, pričom je zaručená axlálna presnosť a tým aj presnost posuvu. Pružné členy zaradené medzi obdĺžnikovú hlavu matice a drážku telesa zaručujú plynulé rozbiehaníe suportu.Príklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu je na výkrese, kde na obr. 1 je zariadenie k uloženiu pohybovej matice znázoraené V osovom reze a na obr. 2 je znázornený nagnačený rez.Matica 1 je ve telese 2, ktoré je súčasťou posuvného zariadenia, uložená s radiálnou vôľou. Matica 1 je opatrená obdlžnikovou hlavou zapadajúcou do drážky, vytvorenej v telese 2. Vo vzájomne opačných koncoch dlhších strán hlavy matice 1 sú vybrania pre pružné členy 4, opierajúce sa o steny dražky v telese 2.Zariadenie podľa prikladu vyhotovenia funguje nasledovne Pri úchylke rovnobežnosti pohybovej skrutky a vedenia suportu nedochádza k zaklínovaniu suportu, lebo zariadenie umožňuje radiálny posuv matice 1 v telese 2, pričom priložkou 3 nastavená minimálna vôľa zaručuje presnosť posúvania suportu.Pri náhlom rozbiehaní pohybovať skrutky sa matica 1 naklopí a svojou obd žnikovou hlavou sa oprie o steny drážky V telese 2. Náhly pohyb matice 1 ztlmia pružné členy 4,čím sa dosiahne plynulého chodu posuvného zariadenia.Zariadenie k uloženiu pohybovej matice v telese posuvného zariadenia vyznačené tým, že matica 1 je v telese 2 uložená s radiálnou vôľou a je opatrená obdlžniko vou hlavou zapadajúcou do drážky telesa(2), pričom hlava matice 1 je V drážke telesa 2 podopretá pružnými členmi 4 a axiálne je pridržiavaná priložkou 3 prestavitelne upevnenou na telese 21.

MPK / Značky

MPK: F16H 57/12

Značky: tělese, posuvného, pohybovej, zariadenia, uloženiu, zariadenie, matice

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-258620-zariadenie-k-ulozeniu-pohybovej-matice-v-telese-posuvneho-zariadenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie k uloženiu pohybovej matice v telese posuvného zariadenia</a>

Podobne patenty