Způsob skladování vyhořelého paliva v roztoku kyseliny borité, přečišťovaném sorpcí na zeolitech

Číslo patentu: 258529

Dátum: 16.08.1988

Autori: Franta Pavel, Vaňura Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

.rrr. PO PIS VYNÁLEZU 258529(75) Aumrvynüezu FRANTA PAVEL prom. chem., VAŇURA PETR ing. Csc., PRAHA(54) Způsob skladování vyhołolóho paliva v roztoku kyseliny horké,přečišfovanóm sorpcĺ na zeolitochŘešení se týká skladování vyhořelého, jaderného paliva a přečisčováni chladiva Š bazénu skladování a transportu vyhořelých l palivových článků. Podstata spočívá v tom,že palivové články se skladují v roztoku kyseliny borité o koncentraoi 2 až 25 9/1,přičemž tento roztok obsahuje kationty Na,K a NH v koncentraci nižší než 50 mg/l a radionuklidy oézia a/nebo stříbra, pŕešlé do roztoku jsou odstraňovány sorpcí na zeolitech. Hlavni Výhodou způsobu skladování vyhořelého paliva v roztoku kyseliny borité, přečisčovaném sorpci na zeolitech je, že jednou náplní sorbentu lze přečistit velké objemy chladiva.Vyhořelé palivové članky z jaderných resktorů, ve kterých se radioaktivním rozpadem štěpných a/nebo korozních produktů vyvíjí značné množství tepla, jsou obvykle skladovány v nádržích nebo bazénoch obsahujících chladivo, tvořené vodnými roztoky různého složení,které je dano několika faktory, zejména nutnosti zabránit vzniku štěpné reakce a minimalizovat korozní působení prostředí na obal vyhořelých palivových článků. Do chladiva přitompřechází určité množství radionuklidů štěpných a korozních produktů, zejména Cs a Ag, jejichž přítomnost v chladivu je nežádoucí z hladiska radiační bezpečnosti. Proto jsou chladícíroztoky čistěny především pomocí organických nebo anorganických měniču iontů.Doposud užívané metody popsané například ve sborníku Treatment of Low- and IntermediateLevel Liquid Radioaetive Wastes, IAEA Technical Report Series No 236 z roku 1984 mají některé nevýhody.Pokud je k čistění chladiva skladovacích bazénu používáno organických měničů iontů,není zpravidla možné odstranit v dostatečně míře radionuklidy cezia. které jsou většinou hlavním kontaminantem. Wilding a Rhodes v práci ICP- 1 048 z roku 1974 a Denie, Knowlton a Veiland v práci 77-JPGC - NE - 15 z roku 1977 uvádějí výsledky čistění chladiva skladovaoího bazénu pomocí merdenitu, zatímco Broadbent se spolupracovníky popisují ve svém referátu Development in the managoment of liquid an solid radioactive wastes frem the irradiated fuel cooling pond at Trawsfynydd power station, předneseném na konferenci OECD v Curychu. konané ve dnech 26. až 30. 3. 1979 pro stejný účel aplikaci chabazitu.V případě aplikaci zeolitů pro čistění chladiva, které obsahuje kationty alkaliokých kovů a/nebo kovů alkalických zemin. prakticky využitelná kapacita sorpční náplně vyjadřovaná počtem přečistěných objemu lože sorbentu a/nebo dosažený dekontaminační faktor DE, tedy podíl specifické aktivity nepřečistěného a přečistěného chladiva, jsou poměrně nízká.Uvedené nedostatky jsou odstraněny způsobem skladování vyhořelého paliva v roztoku kyseliny borité, přečisžovaném sorpcí na zeolitech podle vyndlezu, jehož podstata spočíva v tom, že palivo je skladováno v roztoku kyseliny borité o koncentraci dva až dvacet pět gramů na litr s obsahem kationtů Na, Kł, NH pod 50 mg/1 a radionuklidy Ca a/nebo Ag, přešlé do roztoku jsou odstrañovány sorpcí na zeolitech.Hlavní výhodou způsobu skladování vyhořelého paliva v roztoku kyseliny borité, přečistováném sorpcí na zeolitech podle vynálezu je tom že jednou náplnísorbentu lze pžečistit velké objemy chladiva, řádově desítky tisíc objemů lože sorbentu, při dosažení dekontaminačních faktorů pro Cs zpravidla vyšších než 10. Radiační stálost zeolitu je natolik vysoká, že prakticky nedochází k radiačnímu rozkladu, který je omezujícím faktorem při použití organických měničů iontů. Vyčerpaný sorbent lze pak zpracovat běžnými metodami, užívanými pro likvidaci radioaktivních odpadů nebo vitrifikací.Modelový roztok ohladiva bazénu skladování a transportu vyhořelých palivových článků s obsahem kyseliny borité 13,2 g/1 označený ceziem 137 byl přečišřován na koleně s ložem granulovaného syntetického mordenitu rychlostí 8 až 10 objemů lože za hodinu. Celkový přečištěný objem chladiva odpovídal 19 000 objemům lože sorbentu, přičemž dekontaminační faktor, tedy poměr specifické aktivity nepřečištěného a přečištěného chladiva byl lepší než 20, že sorbent zachytil více než 95 cezia 137 přítomného v nepřečiětěném roztoku.1. Způsob skladování vyhořelého paliva v roztoku kyseliny borité, přečiščovaném sorpcí na zeolitech, vyznačený tím, že palivo se skladuje v roztoku kyseliny borité o koncentraci 2 až 25 g/1 s obsahom kationtů Na, K,a NH pod 50 mg/1 a radionuklidy Cs a/nebo Ag pžešlé do roztoku se odstrañují sorpcí na zeolitech.2. Způsob podle bodu 1. vyznačený tim, že se jako zeolitu použije syntetický mordenit,granulovaný s použitím anorganického a/nebo organíckého pojiva.

MPK / Značky

MPK: G21F 9/12

Značky: přečišťovaném, skladování, roztoku, borité, paliva, sorpci, kyseliny, zeolitech, způsob, vyhořelého

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-258529-zpusob-skladovani-vyhoreleho-paliva-v-roztoku-kyseliny-borite-precistovanem-sorpci-na-zeolitech.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob skladování vyhořelého paliva v roztoku kyseliny borité, přečišťovaném sorpcí na zeolitech</a>

Podobne patenty