Způsob úpravy vodného roztoku rafinovaného pitného lihu

Číslo patentu: 258193

Dátum: 15.07.1988

Autori: Uher Jiří, Skalický Eugen

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autorvynálczu masa JIŘI ing. csc., VELKE PŘILEPY, SKALICKÝ EUGEN ing., PRAHA(54) Způsob úpravy vodného roztoku rafinovanóho pltnóho IíhuŘešení se týká výroby lihovin. Do 1 litru vodného roztoku rafínovaného pitného lihu se přidá 10 až 100 mg kyseliny octové. Poté se přidá stechiometrické množství manganistanu draselného, nutného k oxidaci přítomného acetalaldehydu na kyselinu octovou. Ta se potom neutrąlizuje přídavkem hydroqenuhličitanu sodného.258193 2 vynález se týká úpravy vodného roztoku pitného lihu v koncentraci od 35 do 70 obj. etanolu určeného k výrobě vodky, po proběhlé adsorpci na aktivním uhlí.K výrobě vodky se používá vysoce jakostního pitného lihu vyráběného kvasnou cestou 1 obilí nebo brambor. senzorické i fyzikálně-chemické znaky etanolu k výrobě vodky jsou přesně formulovány příslušnými jakostními normami.První fáze výroby vodky probíhá ve směšovacím oddělení, kde dochází k ředění pitnéholjhu s destilovanou, změkčenou nebo deionizovanou vodou na obsah etanolu od 40 do 56 2Podle vyráběného druhu vodky. Takto zředěný líh se vede na kolonu naplněnou aktivním uhlím,kde při stanovené průtokové rychlosti dochází při průtoku k adsorpoi nežádouoích doprovodných složek upravovaného líhu jako jsou zejména n-propylalkohol, isobutylalkohol, n-butylalkohol,d-amilalkohol, isoamylalkohol a další, zatímco na druhé straně vlivem oxidoredukčníohreakoí narústá obsah acetaldehydu až na 150 8 původního obsahu ve výchozím lihovém roztoku.Tato skutečnost pak nepříznivě ovlivňuje vonnou i chučovou složku fínálního výrobku,to je vodky. Vyšší obsah aoetaldehydu ve vodoe se projevuje aldehydickou, štiplavou vůní a řezavou chutí.Uvedené nedostatky odstraňuje podle vynálezu způsob úpravy vodného roztoku rafinovaného pitného lihu určeného k výrobě vodky v koncentraci od 35 do 70 obj. etanolu, po proběhlé adsorpci na aktivním uhlí. Jeho podstata spočíva v tom. že se do 1 litru vodného roztoku rafinovaného pitného lihu přidá 10 až 100 mg kyseliny octove, načež se pŕldá stechiometrické množství manqanistanu draselného, nutného k oxidaci přítomného acetalaldehydu na kyselinu octovou, která se poté neutralizuje přídavkem hydrogenuhličitanu sodného.Výhodou vynálezu je přeměna obtížné separovatelného acetaldehydu na látku, která působí pozitivně v chutové složce finálního výrobku a je právě z těchto důvodů i přidávána.kzároveň dojde k úpravě alkality finálního výrobku na hodnotu 3 až 6 ml spotřebované M 0,1Hcl na 100 ml vodky, případně se přídá 2 až 5 g cukru na 1 litr vodky a takto vyrobená lihovina se zfiltruje do zásobníoh nádob, čímž je vlastní výroba ukončena a Vodka je připravena po předepsaných testech výstupní kontroly k lahvování a expedici.způsob podle vynálezu je blíže popsán na příkladeoh jeho provedení. P ř í k 1 a d 1Lihový roztok k výrobě vodky obsahuje 40,20 E obj. etanolu a vykazuje po adsorpci 7,52 mg aoetaldehydu v litru. Na oxidaci 1 mg acetaldehydu je na základě stechionetrickěho výpočtu zapotřebí 2,394 mg manganistanu draselného, tedy na litr upravovanéhp lihového roztoku 2,394 krát 7,52 to jest 18,002 mg manqanistanu draselného, který se dokonale rozpustí v litru upravovaného lihového roztoku za předchozího přídavku 12 mg kyseliny ootové a oxidaoe proběhne podle následující rovnicenačež se líhový roztok alka 1 izuje na hodnotu 3 ml spotřebované 0,1 MHC 1 na 100 ml roztoku přídavkem 252 mg hydrogenuhličitanu sodného na 1 litr vodky. Dále se rozpustí 2 g cukru/sacharosy/ v 1 litru vodky, Vodka se zfiltruje a uloží v zásobní nádobě.P ř Í k 1 a d 2 Lihový roztok k výrobě vodky obsahuje 50,12 0 obj. etanolu a vykazuje po adsorpoi/na aktivním uhlí/ 6,95 mg acetaldehydu v litru. Na oxidací 1 mg acetaldehydu je na základě stechiometríckého výpočtu zapotřebí 2,394 mg manganistanu draselného, tedy na 1 litr upravované 3 258193ho lihového roztoku 2,394 krát 6,95 to jest 16,638 mg manganistanu draselného, množstvíse dokonale rozpustí za předchozího přídavku 10 mg kyseliny octové a oxidace proběhnepodle rovnice uvedené v příkladu 1. načež se roztok alkalizuje na hodnotu 4 ml spotřebované 0,1 M Hcl přidavkem 336 mg hydrogenuhličitanu sodného na 1 litr vodky. Dále se rozpustí3 g cukru /sacharosy/ v l litru vodky, vodka se zfiltruje a uloží v zásobní nádobě.způsob úpravy vodného roztoku rafinovaného pitného lihu určeného k výrobě vodkyv koncentraci od 35 do 70 obj. etanolu, po proběhlé adsorpci na aktivním uhlí vyznačený tím, že se do 1 litru vodného roztoku rafinovaného pitného lihu přidá 10 až 100 mg kyseliny octové, načež se přidá stechiometrické množství manganistanu draselného. nutného k oxídaci přítomného acetaldehydu na kyselinu octovou, která se poté neutralizuje přidavkem hydrogenuhličítanu sodného.

MPK / Značky

MPK: C12H 1/14

Značky: rafinovaného, roztoku, úpravy, pitného, způsob, vodného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-258193-zpusob-upravy-vodneho-roztoku-rafinovaneho-pitneho-lihu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob úpravy vodného roztoku rafinovaného pitného lihu</a>

Podobne patenty