Sposob zušlachťovania lignocelulózových materiálov

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) HOLAKOVSKÝ STEFAN ing., WERNER PETER ing CSc Autor vynálczu KATUŠČÁK SVETOZÄR ing. CSc., ORECH JOLIUŠ ingýcsc BRATISLAVA(54) Spôsob zušľachťovania Iignocalulózových materiálovÚčelom riešenia je zvýšenie kvality a rýchlosti zušlachťovania lignocelulôzových materiálov najmä však hlbkového farbenia lúpaných a krájaných dýh. Uvedený účel sa dosa huje tým, že sa počas pôsobenia zušľachćovacieho roztoku na zušľachťovaný materiál zníži hladina zušlachtovaného roztoku aspoň o 10 cm,potom sa zvýši na pôvodnú hodnotu a tento proces sa počas zušľachćovania aspoň Zkrát zopakuje. Výhodné je hladinu zušľachćovacieho roztoku znížiť až pod úroveň spodných hrán zušľachćovaného materiálu.vynález sa týka spôsobu zušľachtovania lignocelulözovýoh materiálov, najmä lúpaných a krájaných dýh, pri ktorom sa zušľachtovacim roztokom pôsobí na zušlachťovaný materiál.Doteraz známe spôsoby zušlaohťovania sú využívané na bielenie, plastifikáciu, ale najmä na farbenie lignocelulózových materiálov. sú známe spôsoby hlbkového farbenia dýh V súboroch jednoduchým zahrievanim dýh v cirkulujúcom farbiacom roztoku. Pri týchto spôsoboch sa dosahuje nízky stupeň využiteľnosti zariadeni. Je to spôsobená najmä tým, že dyhy musia byt uložené sdodržianim určitého voľného priestoru medzi plochami jednotlivých listov. V priemere na 1 mm hrúbky dýh je medzera 3 až 6 mm. Nízky stupeň zaplnenia zariadeni má za následok vysokú spotrebu vody a farbiva. Používanie popisovaných spôsobov na homogénne zušlachtovanie je spojené so značnými nárokmi na čistenie odpadových vôd a je náročné na zastavanú plochu.Pri vyšších stupňoch zaplnenia dochádza k nerovnomernému zušľachteniu najmä na stykových miestach medzi jednotlivými dyhami. Pre oddeľovanie dyhových listov sa preto používajú dištančné materiály, ako sú sietoviny, drôty z nehrdzavejúcej ocele ako aj vlákna, tkaniny a sietoviny zo syntetických materiálov. Manipulácia s dištančnými materiálmi zvyšuje prácnosť týchto technologických postupov, ale nezaručuje bezvadné zušlachtovanie. Sú známe aj postupy zušlachtovania dyhovaclch materiálov, ktoré využívajú cirkuláciu zušľachťovacieho roztoku v horizontálnom alebo vertikálnom smere. U popisaných spôsobov je prísun zušlachťovacieho roztoku do značnej miery závislý od konštrukcie zušlachtovacich zariadeni. V závislosti od typu zariadenia je 35 8 až 60 dýh nekvalitne zušlachtených. I pri nizkom stupni zaplnenia nie je zabezpečená dostatočné cirkulácia zušľachtovacieho roztoku v celom objeme zariadenia. V snahe zabezpečiť rovnomernejši prísun zušľachtovaoieho roztoku na všetky plochy bolo vyvinutých niekoľko spôsobov a zariadeni, ktoré sú založené buä na princípe pohybu nosičov s dyhami v zušľachťovacom roztoku, alebo usmerneným prúdenim zušľachtovacieho roztoku, alebo privodom plynov do roztoku.Nevýhodou doterajších spôsobov na zabezpečenie rovnomernejšieho zušľachtenia je bud značná konštrukčná náročnosť zariadeni využívajúcich tieto spôsoby, alebo nemožnosť jednoduchého adaptovania zariadeni na nové spôsoby zušľachčovanía. Ďalšou nevýhodou je dlhá doba zušlachtovania, ktorá je spôsobená nedostatočnou dodávkou zušľachtovacieho roztoku na niektoré miesta zušľachťovaného materiálu.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob zušľachłovania podľa vynálezu. Tento spôsob zušľachtovania liqnocelulőzových materiálov, najmä lúpaných a krájaných dýh, pri ktorom sa zušľachtovacím roztokom pôsobí na zušľachtovaný materiál spočíva v tom, že v priebehu zušľachtovania sa hladina zušlaohtovacieho roztoku zníži minimálne o 10 cm. Potom sa hladina zvýši na základnú hodnotu a tento proces sa počas zušľachtovania aspoň 2-krát zopakuje. Výhodne je hladinu zušlachtovacieho roztoku znížiť až pod úroveň spodných hrán zušľachtovaného materiálu.Zmeny výšky hladiny vyvolajú zmeny tlakov pôsobiacich na jednotlivé miesta dýh. To spôsobi posunutie dýh v pozdlžnom aj priečnom smere.Výhodu spôsobu zušľachťovania podľa vynálezu je najmä zlepšenie prenikania zušľachťovacieho roztoku na miesta, v ktorých sa listy dýh pri známych spôsoboch zušľachtovania dotýkajú. Vyšší účinok spôsobu sa prejaví vo vyššej kvalite a v kratšom čase zušľachťovania. Jej äalšou výhodou voči známym spôsobom zušlachtovania je aj nenáročnost na konštrukčné riešenie zariadeni využívajúcich tento sposob a možnost adaptovania už vyrobených zariadení.Do zušľachtovacej nádoby, ktoré má v spodnej častí otvor na prečerpávania zušľachtovacieho roztoku, sa napusti farbiaci roztok a vloží nosič s dýhami. Roztok sa nechá pôsobiť 30 minút a potom sa vypustí do zásobníka. Zo zásobníka sa prečerpá znova do zušlachtovacej nádoby a nechá-sa 30 minut pôsobiť. Tento kolobeh sa opakuje až do požadovanej hĺbky a kvality zafar bsnia.Spôsob zušľachťovania podľa vynálezu možno využiť pri bielení, plastifikácii, alebo pri inom hlbkovom zušľachťovaní lignocelulözových materiálov, najčastejšie pri farbeni lúpaných a krájaných dýh.PREDMET VYNÁLEZU 1. Spôsob zušľachťovania lignocelulözových materiálov, najmä lúpaných a krájaných dýh, pri ktorom sa zušľachťovacím roztokom pôsobí na zušľachüovaný materiál, vyznačujúci sa tým, že v priebehu zušľachťovania sa hladina zušľachťovacieho roztoku zníži aspoň o 10 cm, potom sa hladina zvýši na základnú hodnotu a tento proces sa počas zušľachťovanía aspoň 2-krát zopakuje.2. Spôsob zušľaohćovania podľa bodu 1 vyznačujúci sa tým, že počas zušlachťovaniasa hladina zušĺachťovacieho roztoku aspoň raz zníži až pod úroveň spodných hrán zušĺachťovaného materiálu.

MPK / Značky

MPK: B27K 5/02

Značky: lignocelulózových, materiálov, spôsob, zušĺachťovania

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-257841-sposob-zuslachtovania-lignocelulozovych-materialov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sposob zušlachťovania lignocelulózových materiálov</a>

Podobne patenty