Polysiloxany obsahující 3-kyanopropylskupinu

Číslo patentu: 257650

Dátum: 16.05.1988

Autori: Čapka Martin, Vozka Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Folysiloxany obsahující 3 ~kyanoprcpyl skupinu připravitelné adicí allylkyanidunové látky jsou vhodné pro úpravu povrchu materiálů i úpravu chromatografických sorbentů a kolon.vynález se týká polysiloxanů obsahujícich 3-kyanopropylskupinu.Je známo, že v technické praxi se uplatňuji polysiloxanové oleje, mezi nimiž zaujimaji významné misto i oleje obsahující Si-H vazbu, neboč umožňují dlouhodobou hydrofobizaci papíru a textilu a jsou l komponentami tzv. tekutých silikonových kaučukú (nąpř. Stark F.0.,v knize Comprehensive Organometallio Chemistry, Vol. 2, str. 395, Pergamon Press 1982). Tyto oleje jsou Však dosud dostupné pouze ve formé dimetyltmetylhydrogen)siloxanovýoh kopolymerů,které se V poslední době podařilo i modifikovat nepolárni alkylovou nebo fenoxypropylovou skupinou. Pro některé účely (např. pro úpravu chromatografických materiálů) by však bylo žádoucí, aby polysiloxanové oleje obsahující Si-H vazbu obsahovaly rovněž polární skupinu. Látky podle vynálezu tento požadavek vhodné splňují.Podstatou vynálezu jsou polysiloxanyobsahující 3-kyanopropyl skupinu vzniklé adicí allyl-yanidu kyanidu na polyłhydrogen(metyl)-siloxany) o průměrné molekulové hmotnosti v rozmezí 500 až 20.000 a obsahu vodiku 0,04 až 1,6 hm. . Tuto adici, kterou znázorňuje reakčni schema CH CHlze uskutečnit za podobných podmínek jako hydrosilylaci allylkyanidu monomerními silany. Tuto adici lze provést za katalyzy komplexů nebo sloučenin přechodných kovů při nepříliš zvýšených teplotách, výhodné při 50 až 150 OC. Nejčastěji použivaným katalyzátorem je kyselina chloroplatičitá nebo komplexy rhodía, například tris(trifeny 1 fosfan)rhodný komplex. Reakci lze uskutečnit v aprotických rozpouštědlech, s výhodou i bez rozpouštědla. Vzájemný poměr reaktantú se řídí především požadavky na stupeň konverze Si-H vazeb, nebot pro některé aplikace je výhodná přítomnost části Si-H vazeb i po prevedené adici, vzhledem k tomu, že umožňují zakotveni silikonových olejů k povrchům upravovaných materiálů. Pro jiné aplikace nepřitomnost Si-H vazeb naopak zvyšuje stabilitu olejü.Dále uvedené příklady ilustruji polysiloxanové oleje podle vynálezu, aniž by je vymezovaly nebo omezovaly.K 91 q poly(hydrogen(mety 1)5 í 1 oxanu) o průměrné molekulové hmotnosti 500 a obsahu vodíku ve formě Si~H vazeb 1,6 hm. bylo přidáno 70 g allylkyanidu a 2 ml 0,1 M roztoku kyseliny chloroplatičité v isopropanolu. Směs byla zahřívána na 100 °C po 5 h. Poté byl oddestilován nezreagovaný allylkyanid a získán viskozní polysiloxanový olej s ohsahem vodíku ve formě si~H vazeb 0,5 hm. . V jeho infračerveném spektru (in subatantia) byly nalezeny pásy příslušející valenčním vibracím siloxanových vazeb (1 088 a 1 031 cm 1), valenčním vibracím C-H vazeb (u 2 953 cm 1), valenčním vibracím Si-H vazeb u 2 152 om 1 a ostrý pás u 2 241 cm 1přislušející vibraci nítrilové skuoiny. P ř I k 1 a d 2K 60 g hydrogen(metyl)dimetylsiloxanového kopolymeru o průměrné molekulové hmotnosti 20.000 a obsahu vodíku ve formě Si-H vazeb 0,04 hm. bylo přidáno B q allylkyanidu s 1 ml 0,1 M roztoku kyseliny chloroplatičité v tetrahydrofuranu a směs byla za micháni zahřivána na 120 °C po 6 h. Poté byly těkavé složky odstraněny destilací za vakua, ve vzniklém produktunebyl nalezen vodík ve formě Si-H vazeb, V infračerveném spektru takto připraveného viskoznĺhooleje byly nalezeny pásy zminěné v předchozim příkladu s vyjimkou pásu příslušejicího vibracim si-H vazeb.Polysiloxany obsahující 3-kyanopropylskupinu připravitelné adicí allylkyanidu na poly(hydroqen(metyl)siloxany) o průměrné molekulové hmotnosti 500 až 20.000 a obsah vodíku 0,04 až 1,6 hm. .

MPK / Značky

MPK: C08L 83/04

Značky: obsahující, 3-kyanopropylskupinu, polysiloxany

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-257650-polysiloxany-obsahujici-3-kyanopropylskupinu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polysiloxany obsahující 3-kyanopropylskupinu</a>

Podobne patenty