Způsob neutralizace zbytkové kyseliny sírové při loužení těžce loužitelných rud, zejména uranových alumosilikátového typu

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Auto.- yynálgzu MARTINEK KONSTANTIN ing., HINTERHOLZINGER OTTO, ing., LIBEREC, KOPECKÝ JAN ing., KUNDRÄT VACLW RNDr., ČESKÁ LIPA(541 Způsob noutralizaco zbytkovć kyulinyąralrovó pH huioní těžca loužitolných rud, zejména uranových alumoailikútovóho typuzbytkovýrmut po louženi těžce loužitelných rud alumosilikátového typu se smísí v michaných reaktorech se rmutem středně loužitelné rudy 5 obsahem karbonátú V poměru podle koncentrace zbytkové B 2504 a neutralizačni schopnosti, vzniklý směsný rmut se dolužuje, až se obsah volné HZSO 4 v kapalné fázi sníží na so až 250 kg/m 3. středně loužitelné uranové rudy jsou rudy. ve kterých nositelem uranu jsou různé formy oxidu titanu komplikovaného složení.vynález se týká postupu neutralizace vysokých zbytkových koncentrací kyseliny sírové při úpravě těžce loužitelných uranových rud, zejména alumosilikátového typu, kterým se řeší náhrada nákladných neutralizačních materiálů.Bylo již dříve navrženo, aby se na zbytkový rmut po loužení alumosilikátové rudy působilo odpadními kaly, meziprodukty z fyzikální úpravy nebo popelem z uranonosného uhlí za účelem neutralizace volné HZSO 4. Zde lze například poukazat na čs. A 0 214 476, ve kterém je navrženo působit na zbytkový rmut rozemletými a zahuštěnými odpadními kaly nebo meziprodukty 2 fyzikální úpravy v poměru 0,2 až 0,8 tuny odpadních kalů nebo meziproduktů na l tnnu těžce loužitelné rudy, loužit směsný rmut až je v kapalné fázi, obsahující vyloužený kov z těžce loužitelné rudy a kov z kalů nebo meziproduktü koncentrace volné kyseliny sírová v rozmezí 5 až 20 kq/m 3. V pozdějším čs. A 0 227 258, bylo navrženo působit na zbytkový rmut po loužení těžce loužitelné rudy rozemletým popelem získaným fluidním spalováním uranonosného uhlí, loužit směsný rmut až je v kapalné fázi koncentrace volné kyseliny sírová 5-20 kg/m 3.Tyto způsohy řeší konečné zpracování odpadních kalů a meziproduktú 2 fyzikální úpravy rud, jejichž obsah kovu je pod ekonomickou úrovní nákladů na jejich hydrometalurgické zpracování. Jejich využití pro neutralizaci zbytkové kyseliny řeší hospodárné získáváni kovu, který je V nich obsažen. Je též znám způsob neutralizace zbytkové kyseliny přídavkem lehce loužitelných rud, zejména uranových, s vysokým obsahem uhličitanu vápenatého, hořečnatého, případně podvojného uhličitanu hořečnato-vápenatého a uranem vázaným ve formě uraninitu. Takto popsané způsoby nelze použít, obsahuje-li ruda kromě vysokého obsahu uhličitanů středně obtížné loužitelné minerální formy uranu.Příkladem takové středně loužitelné karhonátové rudy K je ruda s obsahem 5-15 MgC 03.. CaC 03 a uranem vázaným na různé formy oxidu titanu komplikovaného složení. Výtěžnost uranu při louženi je u takové rudy pro zbytkovcu koncentraci HZSO 4 5-20 kg/ma jenom 47 až 49 E. Při zvyšovaní zbytkové koncentrace B 2303 ve rmutu výtěžnost louženi uranu výrazně roste v oblasti zbytkové koncentrace HZSO 4 100 kg/m . Výtěžnost uranu pro zbytkové koncentrace B 2504 100 až 190 kg/m 3 je 88-91 S. Při dalším zvyšovaní koncentrace volné zbytkové HZSOA ve vylouženém rmutu roste výtěžnost uranu již jen minimálně. Pro zbytkovou koncentraci HŽSOA 400 kg/m 3 vzroste výtěžnost uranu u středně loužitelné rudy karbonátového typu jen na 93 . Tím se tyto rudy odlišují od těžce loužitelných uranových rud aluminosilikátového typu A.Při louženĺ těchto středně loužitelných uranových rud karbonátového typu bylo zpozorová no, že vysoká počáteční koncentrace HZSO 4 např. 200 kg/ma a zbytková koncentrace HZSO 4 pod100 kg/m 3 u této rudy zpúsobuje, že část vylouženého uranu se ke konci loužení znovu ukládá ve formě novotvořených gelových hydratovaných oxidu komplikovaného složení U-Zr-Ti, ktoré zčásti tvoří obaly zrn rudy a tak brání působení loužicího činidla. Pro účinné vyloužení uranu je u takové rudy optimální zbytková koncentrace Hzsoá v rozmezí 100-200 kg/m 3. samostatné hydrometalurgické zpracování výše uvedené středně loužitelné uranové rudy karbonátového typu kyselým způsobem je pro vysokou reakční spotřebu HZSO 4 v loužení (0,2 až 0,3 kg HZSO 4 na 1 kg rudy) málo hospodárné.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob neutralizace zbytkové kyseliny podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že zbytkový rmut po loužení těžce loužitelných rud alumosilikátového typu se smísí v míchaných reaktoreoh s rozemletou a zahuštěnou středně loužítelnou uranovou rudou karbonátového typu V poměru podle neutralizační schopnosti středně loužitelné uranové rudy karbonátového typu, směsný rmut se dolužuje až se obsah volné HZSO 4 v kapalné fázi sníží na 50-250 kg/ma. Volnou B 2504 obsaženou ve rmutu po tomto způsobu neutralizace je možno dále neutralizovat na požadovanou hodnotu 5-20 kg volné HZSOA v 1 m 3 kapalné fáze již některým ze známých výše uvedených způsohů.Způsob neutralizace podle vynálezu řeší problém vysoké zbytkové koncentrace HZSO 4 v odpadním rmutu po loužení těžce loužitelných rud, zejména uranových alumosilikátového typu, jejím využitím pro loužení středně loužitelné uranové rudy karbonátového typu. Způsob umožňuje sní 3 257577žit spotřebu vápna na neutralizaci při současném zhodnocení zbytkové HZSO 4 při loužení těžce loužitelných rud. Využití zbytkové HZSO 4 pro loužení středně loužitelné rudy karbonátového typu zároveň řeší problém zpracování této rudy, která byla dosud zpracována pouze s malou výtěžností a ekonomicky málo výhodné.Rmut A je suspenze po loužení těžce loužitelné uranové rudy alumosilikátového typu s koncent rací zbytkové kyseliny sírová v kapalné fázi C 335 kg/m 3.E 2504 Rmut K je suspenze středně loužitelné uranové rudy karbonátového typu rozemleté na maximální velikost částic 0,1 Š mm a zahuštěná na koncentraci pevné fáze 50 3. Typické složení středně loužitelné uranové rudy karbonátového typu je 60,2 S Si 02, 14,90 Al 203, 2,80 Mg 0, 4,90 CaO, 6,75 C 02, 0,55 Ti 02 a 0,1 ZrOZ. V míchaném reaktoru se smisí 1 m 3 rmutu A s 0,69 m 3 rmutu K. smísením vznikne 1,69 m 3 H so 200 kg/m 3 v kapalné fázi. Směsný rmut 2 4 se za stáleho míchání dolužuje při teplotě 85 °C po dobu 6 hodin, přičemž dochází k neutrali rmutu 5 počátečni koncentrací kyseliny sírová Czaci zbytkové H 2 SO 4 a k loužení uranu ze středně loužitelné uranové rudy s výtěžností 90,0 . Reakční spotřeba je za těchto podmínek 200 kg HZSOA na 1 000 kg rudy. Výstupní rmut s koncent raci zbytkové kyseliny sírová V kapalné fázi CH so 125 kg/m 3 je již vhodný pro další zpra 2 4cováni známým způsobem. Popsaným příkladem 1 000 kg středně loužitelné uranové rudy karbonáto- Avého typu nahradí 80 kg Cao používaného pro neutralizaci.Způsob neutralizace zbytkové kyseliny sírové při loužení těžce loužitelných rud, zejména uranových alumosilikátového typu vyznačený tím, že zbytkový rmut po loužení se smisí v michaných reaktorech s rozemletou a zahuštěnou středně loužitelnou uranovou rudou karbonátového typu v poměru podle koncentrace volné H 2 S 04 v kapalné fázi rmutu po loužení těžce loužitelných uranových rud alumosilikátového typu a podle neutralizační schopnosti středně loužitelné uranové rudy karbonátového typu, načež se vzniklý směsný rmut dolužuje až obsah volné HZSO 4 v kapalné fázi pokleane na 50-250 kg/m 3.

MPK / Značky

MPK: C01G 43/00

Značky: loužení, neutralizace, zejména, alumosilikátového, způsob, loužitelných, těžce, uranových, sírové, kyseliny, zbytkové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-257577-zpusob-neutralizace-zbytkove-kyseliny-sirove-pri-louzeni-tezce-louzitelnych-rud-zejmena-uranovych-alumosilikatoveho-typu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob neutralizace zbytkové kyseliny sírové při loužení těžce loužitelných rud, zejména uranových alumosilikátového typu</a>

Podobne patenty