Pružná prestavitelná narážka

Číslo patentu: 257496

Dátum: 16.05.1988

Autor: Surovčík Dušan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Aumrvynüuu SUROVČÍK DUŠAN ing., HORNÁ STREDAPružná prestavitelné narážka je vhodná najmä pre visuté dopravné dráhy s ručne presuvnými vozikmí. Pozostáva z gumovej pružiny upevnenejna telese narážky. Riešeným problé- (É tomom je zvýšenie technickej úrovne dopravnika,na ktorom sú narážky tohto druhu montované. To sa dosahuje tým, že teleso narážky mátvar žľabu profilu U a je na jednom konci opatrené nosnou doštičkou gumovej pružiny,duo telesa narážky je opatrené otvorom pre upinaciu skrutku prídržného mostika, ktorýmá vo svojich okrajových častiach horné dosadacie plochy, umiestnené proti dolným dosadacím plochám na horných hranách bočnic telesa narážky.vynález sa týka pružnej prestaviteľnej narážky. najmä pre visuté dopravné dráhy s ručne presuvnými vozíkmi, pozoscávajúcej z gumovej pružiny upevnenej na telesa narâžky.Podľa známeho stavu techniky sa bežné poučivajú také narážky, ktoré majú plnostenné teleso a sú k dopravnej dráhe primontované priečnym čapom, alebo skrutkou. Prestavenie narážky sa vykonáva prevřtanim profilu dráhy na novom mieste a premiestnením narážky, čo si vyžaduje zásah do materiálu dráhy dopravníka.Uvedené nevýhody odstraňuje pružná prestavitelné narážka podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že teleso narážky má tvar profilu U a je na jednom konci opatrené nosnou doštičkou gumovej pružiny, dno telesa narážky je opatrené otvorom pre upínaciu skrutku pridržného mostika, ktorý má vo svojich okrajových častiach horné dosadacíe plochy umiestnené proti dolným dosadacím plochám na horných hranách bočníc telesa narážky.Výhodou pružnej prestaviteľnej narážky podľa vynálezu je, že ju možno na dopravnej dráhe prestavovať na ľubovoľné miesto bez zásahu do materiálu dráhy, pričom prestavenie je rýchle a nevyžaduje si zvláštnu fyzickú zručnosť. Na teleso narážky možno s výhodou tiež upevniť iné drobné prvky, ako je otočný upinač vzduchovej hadice pre prívod tlakového vzduchu k presuvnému vozíku, V ktorého funkčnej zóne sa pružná narážka nachádza.Príklad vyhotovenia pružnej prestaviteľnej narážky podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje nárysný rez dráhy visutého dopravnika s upevnenou pružnou prestaviteľnou narážkou, obr. 2 bokorysný pohľad s čiastočným rezom pružnej prestavi~ teľnej narážky vybavenej otočným upínačom vzduchovej hadice a držiaka spojovacej reťaze nosných vozíkov hadice, obr. 3 nárysný pohľad na jednoduchú pružnú prestaviteľnú narážku v čiastočnom reze.Pružná prestaviteľná narážka pozostáva z gumovej pružiny i upevnenej prostrednictvom nosnej doštičky 3 na jednom konci telesa Q narážky. Teleso §narážky má tvar žľabu profilu U. Dno 5 telesa Ä narážky je opatrené otvorom Q pre upinaciu skrutku É prídržného mostika 1, ktorýná vo svojich okrajových častiach na oboch stranách horné dosadacie plochy § umiestnené proti dolným dosadacím plochám 2, vytvoreným na horných hranáoh bočnic łg telesa 5 narážky. Dno 3 telesa g narážky môže byť okrem toho z dolnej strany opatrené otočným upína čom łł vzduchovej hadice łg, ako aj držiakom ig spojovacej reťaze nosných vozíkov hadice 12.Funkcia pružnej prestavíteľnej narážky je zrejmá z horeuvedeného popisu a výkresov. Zverný spoj je vytvorený medzi hornými dosadacími plochami gg dolnými dosadacími plochami g, ktoré zvierajú v týchto miestach profílovú dopravnú dráhu ii.Pružná prestaviteľná narážka, najmä pre visuté dopravné dráhy s ručne presuvnými vozíkmi, pozostávajúca z gumovej pružiny upevnenej na telese narážky, vyznačujuca sa tým, že teleso(3) narážky má tvar žľabu profilu U a je na jednom konci opatrené nosnou doštičkou (2) gumovej pružiny (1), dno (4) telesa (3) narážky je opatrené otvorom (5) pre upinaciu skrutku(6) prídržného mostíka (7), ktorý má vo svojich okrajových častiach horné dosadacie plochy(an, umiestnené proti dolným dosadacím plochám (9) vytvoreným na horných hranách bočnic

MPK / Značky

MPK: B65G 47/61

Značky: náražka, pružná, prestaviteľná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-257496-pruzna-prestavitelna-narazka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pružná prestavitelná narážka</a>

Podobne patenty