Základový podstavec

Číslo patentu: 257370

Dátum: 15.04.1988

Autor: Lednický Dominik

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Autor vynálezu LEDNICKÝ DUMINIK,NOVĚ MESTO nad Váhom j 40 Zverejnené 17 na a 7Základový podstavec najmä pre zariadenia, ktorých nosná časť je opatrená vodía« cimi kolieskami, jehož podstatou je že základový rám s nepriebežnou dráhou tvorenou dvoma vodiacimi lištamí, ktoré sú opaterné vodiacimi drážkami a fíxované spojnicou je rozoberateľne spojený s dvoma nadstavcami opatrení/mi vodiacimi drážka~ mi, korešpondujúclmi s vodíacimi líštami tak, že vodíaca drážka na jednom konci vodiacej lišty je ukončená vybraním souzahĺbeníami a vodíaca drážka na jednom .konci nadstavca je predĺžená dohrdľaukončeného výstupkamí koreškondujúcimí so zahĺbeniami, pričom nadstavec jeopatrený pomocným otvorom a na jeho druhom .konci jeąupevnená .zanäžkaVynález sa týka prevedenia základovéhopodstavca najmä pre zariadenia, ktorých nosná časť je opatrená vodíacimi kolieskaIľll.Doteraz sa aj zariadenia, ktoré je potrebné z času na čas odsunúť od základných zariadení upevňovali na pevné zvarované rámy, fixné vodiace sane a podobne.Nevýhodou bola sťažená manipulácia najmä v pripade poruchy niektorého zo zariadeni a fixné podstavce prekážali na pracovisku nielen pri údržbe v priebehu prevádzky a opravách, ale najmä obsluhe.Vyššie uvedené nevýhody odstraňuje základový podstavec podľa tohoto vynálezu,ktorého podstatou je, že základný rám s nepriebežnou dráhou tvorenou dvoma vodiacimi lištami, ktoré sú opatrené vodíacimidrážkami a fixované spojnicou je rozobera teľne spojený s dvoma nadstavcami opatrenými vodíacimi drážkami, korešpondujúcimi s vodíacimi lištami tak, že vodiaca dražka na jednom konci vodiacej lišty je ukončená vybraním so zahĺbeniami a vodiaca drážka na jednom konci nadstavca je predlžená do hrdla ukončeného výstupkami korešpondujúcimi so zahĺheniami. Nadstavec je opatrený pomocným otvorom a na jeho druhom konci je upevnené zarážka.Základový podstavec umožňuje jednoduchú a rýchlu manipuláciu so zariadením v pripade poruchy, pri údržbe a opravách. Nadstavce základového podstavca sú jednoducho demontovateľné a neprekážajú na pracovisku obsluhe pri prevádzke zariadenia.Na pripojenom výkrese je znázornená prikladné prevedenie základového podstavca, kde na obr. 1 je nakreslený nárys v čiastočnom reze, na obr. 2 je nakreslený pôdorys, na obr. 3 je znázornená pravá časť detailu A z obr. 2 a na o-br. 4 je znázornená ľavá časť detailu A z obr. 2.Základový podstavec najmä pre zariade 4nia, ktorých IIOSILÉ časť je opatrená vodiacimi kolieskami pozostáva zo zäkladového rámu 1 s nepriebežnou dráhou tvorenou dvoma vodíacimi lištami 2, v ktorých sú vytvorené vodiace drážky 5 a z dvoch nadstavcov 7 opatrených vodíacimi drážkami 5,korešpondujúcich s vodíacimi lištami 2. Vodiace lišty 2 sú fixované spojnicou 3. Rozoberatelný spoj je prevedený tak, že vodiaca drážka 5 na jednom konci vodiacej lišty 2 je ukončená vybraním 6 so zahĺbeniami 14 a vodiaca drážka 5 na jednom konci nadstavca 7 je predĺžená do hrdla 13 ukončeného výstupkami 12 korešpondujúcimi so zahĺbeniami 14. Nadstavec 7 je opatrený pomocným otvorom 4 a na jeho druhom konci je upevnená zarážka 10.Zariadenie, ktorého nosná časť je opatrená vodíacimi kolieskami je V pracovnej polohe ustavené na základovom podstavci tak,že vodiace kolieska sú uložené vo vodiacich drážkach 5 vytvorených v dvoch vodiacich lištách 2 základového rámu 1 s nepriebežnou dráhou. V prípade poruchy alebo manipulácie so zariadením, ktorá V-yžaduje jeho odsunutie od základných zariadeni sa pripoja k základověmu rámu 1 dva nadstavce 7 opatrené vodíacimi drážkami 5 tak,že výstupky 12 nadstavca 7 zapadnú do zahIbenI 14 vodiacej lišty 2 a hrdlo 13 nadstavca 7 zapadne do vybrania li vodiacej lišty 2. Tým sa vytvorí spoj, ktorým sa základový rám 1 predĺži o dĺžku nadstavcov 7. Zariadenie sa presunie o potrebnú vzdialenosť na nadstavce 7. Druhý koniec nadstavcov 7 je opatrený zarážkaml 1 U, ktoré zamedzujü výjazd koliesok z vodiacich drážok 5. Po odstránení poruchy alebo opravy sa zariadenie zasunie po vodiacich drážkach 5 do pôvodnej polohy a nadstavce 7 sa nadzdvihnú napríklad pomocou skrutky zaskrutkovane do pomocného otvoru 4, vyberú zo spojov a odložia.Základový podstavec najmä pre zariadenia, ktorých nosná časť je opatrená vodiacimi kolieskami vyznačujúci sa tým, že základový rám 1 s nepriebežnou drahou tvorenou dvoma vodíacimi lištami 2, ktoré sú opatrené vodíacimi drážkami 5 a fixované spojnicou 3 je nerozeberateľne spojený s dvoma nadstavcami 7 opatrenými vodíacimi drážkami 5, korešpondujúcimi s vodíacimi lištami 2 tak, že vo diaca drážka 5 na jednom konci vodiacej lišty 2 je ukončená vybraním B so zahĺbeniami 14 a vodiaca dräžka 5 na jednom konci nadstavca 7 je predĺžená do hrdla 13 ukončeného výstupkami 12 korešpondujúclmi so zahĺbeniaml 14, pričom nadstavec 7 je opatrený pomocným otvorom 4 a na jeho druhom konci je upevnená zarážka 10).

MPK / Značky

MPK: F16M 11/00

Značky: podstavec, základový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-257370-zakladovy-podstavec.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Základový podstavec</a>

Podobne patenty