Způsob povrchové úpravy síranu amonného nebo chloridu amonného

Číslo patentu: 257246

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kožmín Bohumír, Exnerová Karla, Huml Vladimír, Letko Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(40) Zveřejněno 17 09 87 wmmowmmu (45) Vydáno 15 oz 89 AOIJEVY Wä Aumr vynőlezu LETKO PAVEL, ÚSTI nad Labem, HUML VLADIMIR ing., NERATOVICE, EXNEROVÄ KARLA ing., DĚČIN, KOŽMÍN BOHUMIR ing., PRAHA(54) Způsob povrchová úpravy stranu amonného nebo chloridu nmonnóhoÚčelem řešení bylo poskytnout účinnou technologii povrchové úpravy siranu či chloridu amonného. Tohoto cíle se dosáhne aplikací 0,01 až 0.2 hmot. směsi obsahujíci 50 až 80 E hmot. bočniho olejového hydrogenátu a/nebo minerálního oleje, 10 až 30 hmot.mastných aminů a 5 ažZ 0 hmot. lanolinu. Aplikace se provádí ihned po odstranění matečných louhůz krystalů siranu čí chloridu amonného.257246 2 Vynález se týká způsobu povrchovéúpravy síranu amonného nebo chloridu amonného.V současné době jsou síran amonný i jiné anorganické soli po odstranění matečných louhů odstřeâováním obvykle ještě sušeny. vlhký síran amonný má sklon k nalepování na stěny sušárny a transportní pasy. Také krystaly samy tvoří aqlomeráty, takže sušení je náročné na energií. Složeni prostředků případné povrchové úpravy ani jejich účinek nejsou známy s vyjímkou povrchové úpravy chloridu amonného tavenínou oktadecylaminu v množství 0,5 kg/t chloridu amonného před sušením. Úprava povrchu disperzí organickěho polymeru a tenzidu podle A 0 208 302 se neosvědčila.Řešením problému slepování a nalepování síranu amonného se jeví způsob povrchové úpravy síranu amonného nebo chloridu amonného podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že po odstranění matečných louhů, například odstřeäováním, se na krystalický, vlhký síran amonný nebo chlorid amonný aplikuje postřikem v množství 0,01 až 0,2 S hmot. směs obsahující 50 až 80 8 hmot. bočního olejového hydrogenátu a/nebo minerálního oleje, 10 až 30 S hmot. mastných aminů a 5 až 2 U hmot. lsnolinu.Oprava podle vynálezu zabraňuje tvorbě aqlomerátů síranu amonného či chloridu amonného a jeho nalepování a to jak v sušárně, tak i na transportních cestách. Protože se povrchovou úpravou podle vynálezu dosahuje nejen vysokého hydrofobizačního ale i separačního účinku,lze v případech, kdy má síran či chlorid amonný pod 1 I hmot. vlhkosti, vyloučit účelové tepelné sušení. Odsušení pak probíhá velkou intenzitou samovolně při transportu do skladu na pasech a šnekových dopravnĺcích.Je samozřejmě, že případné sušení po úpravě podle vynálezu probíhá s mnohem vyšším využitím tepla. účinku se dosahuje í při nástřiku velmi malého množství směsi. upravený síran či chlorid amonný lze dlouhodobě skladovat se zvýšenou vlhkostí.Povrchovou úpravu vlhkého síranu či chloridu amonného lze provadět v koncové části odstředivky, na dopravních pasech či přesypeoh. Je nutno zajistit homoqenizaci s postřikovanou směsí.Příprava směsi se provede ohřátím jednotlivých složek a jejich smísením V kapalné formě. Jelikož má tato směs při 20 °C konzistenci vazeliny, je nutno ji při provádění způsohu podle vynálezu ohřát na cca 60 až Š 5 °C. Dávkování lze provádět čerpadlem, které je opatřeno regulací a.ohŕevem pláště.Je pochopitelné, že způsobem podle vynálezu lze povrchově.upravit i jiné látky, jako je granulované průmyslové hnojivo.a 10 E lanolinu se ohřćla na teplotu 75 °C a tryskou byla rozprašována na odstředěný síran amonný v množství 0,5 kq/t síranu amonného a to při vypnutém topení rotační bubnové sušárny.Ze stěn sušárny se i při vypnutém topení uvolnil nalepený síran amonný z předchozího provozovaní bez provádění povrchové úpravy podle vynálezu a zlepšila se i průchodnost celé dopravní trasy až do skladu. Při průchodu síranu amonněho sušárnou došlo k vysušení síranu amonnéhona obsah vlhkosti 0,15 § hmot. Bez zapnutého topení tak bylo zpracováno 100 t síranu amonného bez jakýchkoliv provozních potíží, souvisejících s nalepováním či ucpáváním dopravních tras.Způsob povrchové úpravy siranu amonného nebo chloridu amonného vyznačený tim, že po odstranění matečných louhů. například odstřeäovánim, se na krystalický, vlhký siran amonný nebo chlorid amonný aplikuje postřikem v množství 0,01 až 0,2 3 hmot. směs obsahující 5 D až 80 hmot. bočního olejového hydrogenátu a/neho minirálního oleje, 10 až 30 hmot. mastných aminů a 5 až 20 hmot. lanolinu.

MPK / Značky

MPK: C01C 1/248, C01C 1/16

Značky: způsob, úpravy, povrchové, síranu, chloridů, amonného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-257246-zpusob-povrchove-upravy-siranu-amonneho-nebo-chloridu-amonneho.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob povrchové úpravy síranu amonného nebo chloridu amonného</a>

Podobne patenty