Způsob úpravy polotuhých asfaltů

Číslo patentu: 256974

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tůma Lubomír, Pasler Antonín

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Autor vynálezu TÚMA LUBOMIR, PASLER ANTONÍN ing., PRAHA(54) Způsob úpravy polotuhých nsfnltůŘešení se týká způsobu úpravy polotuhých asfaltü pŕísadou síry a montánniho vosku. Výsledná pojivo, obsahující 10 až 30 hmotnosti a 1 až 10 hmotnosti montánniho vosku, se používá pro výrobu obalovaných žívičných směsi. Jednotlivé složky pojiva se michaji v tekutém stavu nebo se zlepšujíci přísady přidávaji v pevném stavu do rozehřátého tekutého asfaltu a za současného rozpouštění se michají. Výsledná teplota pojiva je 100 až 150 °C. Pojivo umožňuje snížit teploty při výrobě a pokládce živičných směsi lítých i válcovaných bez nebezpečí zvýšení odolnosti proti deformacím za provozu.vynález se týká úpravy polotuhých asfaltú přísadou síry a montánního vosku. Upravenéasfaltově pojivc se používá pro výrobu obalovaných živičných směsí pokládaných za horka.Zivičné směsi obalované polotuhými asfalty se dosud většinou vyrábějí a pokládají ze teplot 120 až 190 °C pro směsi válcované a za teplot přes 210 °C pro směsi lite. Tyto pracovní teploty vyplývají především z nutnosti docílit takové snížení viskozity pojiva,aby se umožnila zpracovatelnost při pokládce. Pro zlepšování zpracovatelnosti se často používá ředění asfaltů látkami, ktoré z položené vrstvy vyprchají. Nevýhodou tohoto způsobu je jednak únik prachových ředidel do ovzduší, který má za následek zhoršování životního prostředí a ztrátu drahých ředidel.Druhou nevýhodou tohoto způsobu je i snížení odolnosti takových úprav proti deformacímv poěátečních stadiích před vyprcháním všech ŕedidel. 1 takto neupravená pojiva však majív průběhu celé životnosti značnou teplotní citlivost a jsou náchylná k trvalým deformacím,zvláště v letním období. odolnost proti trvalým deformacím se často zvyšuje přidávaním přísad - nejčastěji polymerů, elastomerü a řidčeji i síry. Použití síry je totiž do značné míry omezeno nutností nepřekročit teplotu 150 °C, nehot při vyšších teplotách docházíke zdraví škodlivým emisím.Uvedené nevýhody stávajícího stavu techniky se odstraní tim, že pro výrobu obalovanýchživičných směsi se použije asfalt upravený podle vynälezu. Podstata vynálezu spočívá vV tom, že výsledné pojivo kromě polotuhého asfaltu obsahuje 10 až 30 hmotnosti sírya 1 až 10 S hmotnosti montánního vosku. Pojivo se upravuje smícháním všech tři složekv tekutém stavu, nejpozději při výrobě obalované živičné směsi. Homogenizaci pojiva lze docílit i postupným roztavováním a míchánim přísad síry a montänního vosku s tekutým asfaltem. Výsledná teplota pojiva při použití pro výrobu je 100 až 150 OC.Pojivo upravené podle vynálezu umožňuje snížení pracovních teplot při výrobě a pokládce živičných směeí. Přesný podíl složek se s výhodou určí laboratorními zkouškami v závislosti na namáhání živičné vrstvy a celkové konstrukcí úpravy, již je tato vrstva součástí. Snížení viskozity pojiva upraveného podle vynálezu se týká pouze fáze výroby a pokládky. Při teplotách, kterým jsou živičné vrstvy běžně namáhány, tj. do 70 OC, dochází naopak ke zlepšení odolnosti proti trvalým deformacím. Použití pojiva upraveného podle vynálezu značné přispívá k úspoře energie při pokládce a ke zvýšení životnosti živičných vrstev.Asfaltový beton pro kryt vozovky s těžkým dopravním zatížením má toto složení- pojlvo dle vynálezu hm.Pojivo dle vynálezu se skládá ze 76 hm. asfaltu A 80, 2 20 hm. siry a ze 4 hm. montánního vosku.Teplota směsi je 110 až 130 °C při pokládce. P ř I k l a d 2Litý asfalt pro kryt chodníku má toto složení- pojivo dle vynálezu 9,5 hm. Celkem 100,0 hm.Pojivo dle vynálezu se skládá ze 67 asfaltu AP 45, z 25 hm. síry a z 8 hm. montánniho vosku. Teplota při výrobě i pokládce směsi je 150 °C.Polotuhý asfalt upravený podle vynálezu je možno použít pro výrobu obalovaných živičnýoh směsi 1 pro jiné účely než konstrukční vrstvy vozovek, zejména pro vrstvy zabraňující průniku vody.1. Způsob úpravy polotuhých asfaltů pro výrobu obalovaných živičných směsi vyznačující se tim, že se do nich přidává 10 až 30 3 hmotnosti síry a 1 až 10 hmotnosti montánníhoZ. Způsob podle bodu 1, vyznačujíci se tim, že jednotlivé složky se dávkují a michají v tekutém stavu.3. Způsob podle bodu 1, vyznačujíci se tim, že přísady siry a montánniho vosku se současně nebo postupně přidávají do rozehřátého tekutého asfaltu v pevném stavu a za současného tavení se s ním míchaji na pojivo o teplotě 100 až 150 °C.

MPK / Značky

MPK: E01C 7/22, E01C 7/26

Značky: způsob, polotuhých, asfaltu, úpravy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-256974-zpusob-upravy-polotuhych-asfaltu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob úpravy polotuhých asfaltů</a>

Podobne patenty