Hermetický rychlouzáver

Číslo patentu: 256734

Dátum: 15.04.1988

Autor: Asztalos Arpád

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ono no wrmm 45 Vydané 15 11 33 A cum175) Autor vynalezu ASZTALOS ARPÁD, ZEMNÉRiešenie sa týka hermetického rýchlouzáveru pre rýchle a spoľahlivé uzatvorenie ot« voru, ktorého čelo nie je z rôznych dôvodav» zarovnané, respektíve, kde nie je žiadúce narezanie závitu do otvoru alebo na vonkajší priemer.Podstatou riešenia je, že tiahle, na ktorého hornom konci je vytvorený vonkajší závit pre maticu je uložená hviezdicia a trúbka spolu s výstredníkom a rukoväťou, pričom vo výstredníku sú vytvorené tri výstrednikové drážky pre kolíky výsuvných palcov vedených v drážkach hviezdice.vynález rieši hermetický rýchlouzáver pre rýchle uzatvorenie otvoru, ktorého čelo nie je z roznych dôvodov zarovnané, respektive, kde nie je žiadúce narezanie závitu do otvoru alebo na vonkajší priemer.Doteraz známe riešenia predpokladajü obrabané čelo, ku ktorému sa priskrutkuje príruba, veko, alebo závitovým spojom a tesnenim sa pripevní vedenie alebo zátka.Ďalej existujú riešenia, ktoré sú založené na princípe zmeny tvaru tesnenia pôsobením na ne.Uvedené nedostatky sú zmiernené hermetickým uzáverom podla vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že na tiahle, na ktorého hornom konci je vytvorený vonkajší závit pre maticu je uložená hviezdica a trúbka spolu s výstredníkom a rukovätou, pričom vo výstredniku sú vytvorené tri výstrednikové drážky pre kolíky výsuvných palcov vedených v, drážkach hviezdlce.Výhodou hermetického uzáveru podľa vynálezu je, že zabezpečuje rýchle a spoľahlivé utesnenie otvorov bez potreby, aby tieto otvory mali vytvorený závit. je ho možné použiť najmä tam, kde pri otvore nie je čelo zarovnané.Na pripojenom výkrese je znázornený príklad vybudovania hermetického uzáveru podľa vynálezu, kde na obr. 1 je znázornený osový rez, na obr. 2 rez A-A z obr. 1 a na obr. 3 rez B-B z obr. 1.Hermetický rýchlouzáver pozostáva z týchto hlavných častí z taniera 12, ktorý prechädza v tiahlo 13. Na tiahle 13 je posuv 4ne uložená hviezdica 8, ktorá má vytvorené vybranía pre výsuvné palce 3. Dalej je na tiahle 13 posuvne uložená rúrka 7 a výstredníkom 2, ktorý má vytvorené výstrednikové drážky 21 pre koliky 4 výsuvných palcov 3, a ktorý má rukoväť 1. Na hornom konci tiahla 13 je vytvorený vonkajší závit pre maticu 5 dosadajúcu na podložku 6 a rúrku 7. Medzi tanierom 12 a hviezdicou 8 je uložený tesniaci 0 krúžok 9.Funkcia hermetického rýchlouzáveru je nasledovná do otvoru 11 s hladkým povrchom opatreným zápichom 14 sa vloží hermetický rýchlouzäver. Pootočenim výstrednika 2 pomocou páky 1 dolľava sa vysunú palce 3, opatrené kolíkom 4 do zápichu 14 do zápichu 14 v otvore 11, čím sa zaistí poloha rýchlouzáveru. Tento sa naďalej pridržiava pakou 1 a otáčaním ryhovanej matice 5 opierajücej sa o podložku 6 a trúbku 7,doprava sa posúva tanier 12 pomocou svojho tiala 13 hore, čim sa roztláča 0 krúžok 9 vložený medzi tanier 12 a hviezdicu 8 a tak sa zabezpečí dokonalé utesnenie otvoru 11.Pomocou hermetického rýchlouzáveru je možné pripájať na takto pripravené otvory 11 aj rôzne tlakové agregáty, pričom je zabezpečené dostatočné tesnosť spojenia.Riešenie podľa vynálezu je vhodné najmä tam, kde je žiadúce vyhotovenie hermetického spojenia na dočasnú doby, napriklad pri kontrole tesnosti, pričom je možné pripojiť k uzáveru aj meradle.Hermetický rýchlouzáver s tesniacim O krúžkom uloženým medzi tanierom tiahla a hviezdivou, vyznačujúci sa tým, že na tiahle 13, na ktorého hornom konci je vytvorený vonkajší závit pre Inaticu S je uložená hviezdica B a trúbka 7 spolu s vý stredníkom 2 a rukoväťou 1, pričom vo výstredniku 2 sú vytvorené tri výstrednikově drážky 21 pre koliky 4 výsuvných palcov 3 vedených v drážkach 81 hviezdice 8.

MPK / Značky

MPK: F16L 55/10

Značky: hermetický, rychlouzávěr

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-256734-hermeticky-rychlouzaver.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hermetický rychlouzáver</a>

Podobne patenty