Spôsob výroby ochrannej vložky zosílenej v oblasti ventila

Číslo patentu: 256586

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hajský Milan, Kvasnica Jozef, Roučka Oldřich

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

mm mo vvNArazv . A oum 45 Vydane 15 11 88(751 ,Autor vynâlezu HAISKY MILAN dipl. tech., KVASNICA JOZEF ing., ROUČKA OLDŘICH, PÚCHOV(54) Spôsob výroby ochrannej vložky znsílenej v oblasti ventílaSpôsob výroby ochrannej vložky, z-osílenej v oblasti ventila, prípadne po celom obvode, sa týka oboru gumárenskej výroby. Rieši sa spôsob výroby so súčasným zhodnotením odpadového pogumov-aného textilu. Podstatou riešenia je, že v mieste »otvoru pre ventil, prípadne po celom obvode, sa do vytlačenéh-o profilu kaučukovej zmesi opatrenéh-o vybraním, ktoré je dané otvorom vytlačovacej hubice, sa vkladá vopred pripravená zmes pozostávajúca z drteného pogumovaného textilu s následnou v-ulkanizáciou. Riešenie je možne využívať výlučne pri výrobe ochranných vložlek v gumárenskom priemysle.-Vygáłgz room p dne po celkom lobvode drtenym poguniovaným textil-oni priwrą . v i Ochranná vložka, kt iplete duša, vložka, úlohu chráągif u pred poškodením od ráfikov. .Mágby nštruovaná tak, aby bola použitêTnÉYpreW/làc ,rozmerov a svojim tvarom prispôsobitelnájširokej škále používaných autopláštov rôznych výrobcov. Ochranné vložky sa vyrábajú z gumovej zmesi tak,že sa na vytlačovacqm stroji vytlačí potrebný profil pre daný rozmer. Tento sa vkladá do spodnej časti vulkanizačne formy. Uzatvorenim formy a pąisobením tlaku je zmes vytláčaná do celéhogpriestoru formy, čím je dosiahnutý správny jtvar ochrannej vložky. Po vulkanizácii sa ochranná vložka z formy vyberie a odstráni sla gumový pretek. V súčasnosti si -.-vo.-zvýšenej miere použi-vane plášte V prevedení STEEL a ALL STEEL vyžadujú použitie ráfikov s kuželovou dosadacou plochou, kde namiestootvoru preventil sa nachádza dražba víiàvlašrdíiäizíätžrf haných autopláštocłi vznikajú pri jazde zvý-šene teploty a s tým spojené tlaky v duši. Ochranné vložky bežného prevedenia beztlačenia duše cez túto dražku, čím dochádza k jej zničenia v spojeni so zvlášť nebezpečnými nasledkami. Pre zamedzenievivloĺžlžeĺíŠúčasnejjĺsa nie j ą ñeeřektivnemjrądoatočn mu ZOSl ovaniu. j Ňežałiědbatêlnďün, ne jženie mííťěřlálových doÉnpri výrobe a vysoká k ISpôsob výŕóbywšćłĺlá vynálezu je bližšie popisaný v nasledujúcim prikladjpch použiŠĺąr .Yą-vaâlseia» QŽPŠ lvvužírät j. učae Pri Vvýropgwĺ ,jłrąrrągca , ízrojziei rgxiskuom priéniysleli i iąľpšągaígąaaeąvnąjąéê šochrañfiü vTóžku sozos enim v oblasti vehtila. Toto je zabezpečované pomocou drt ného pogumovaného te§tiluyl 011 l 1 dçaŠ, esíaammevirmsesxuntil duše. Žâýâájłúca ąst ochammj vložky je z kvalitnej zmesi. Na vytlačovacom stro W z -jí- sú vystriekanédva-Ťgumevé-epreafilyřąąeuživané pre výrobu ochranných vložiek a to plný profil elipsovitého tvaru a profil ýelipsotxiteho tvaru s vybranim pre vložêšiĺě rĺtehéliwo çĺihiínlwtfšłio textlłlíxĺšêĺšřtäníjł-jàłaĺ tekťilłřkjšàíĺý je na príslušnom strojnom zariadení pre rozdrvenie expedovaný vo forme listov o hrúbke 8 mm sa,U 531 ľ 1 lšlłá§lŠĺľłše,60.mm§ll,tłšlłlšłmêěłlłšłžĺ do vybrania gumového profilu. Gumový protil s vloženým textilom sa usekne na kúsky 120 mm dlhe, to znamena, že nám vzniknetýchto nedostatkíàšxłłrłďšłäiííŕôzbiüvýřłibjełovłäiül Éíšłüeiiäeüřolłlłezłñeiłàőľříàzúřtääů mm, kde vv 0 svete konštrukciu ochranných vložiek zvýšením tuhosti zmesi celej ochrannej vložky, zosilovanim hrúbky steny v oblasti ventila, pripadne nalepěłiim textilu v oblasti ventile so súčasným použitím kovového knižku V otvore pre ventil. Tieto spôsoby majú hlavný spoločný nedostatok vo zvyšovaní výrobných nákladov, pričom napríklad Zosilovanie sa uskutočňuje ako dodatočne operácia na inom strojnom zariadeni s ďalšínzai následnými woperáciami, ako brúsenie,cementovanie, opakovaná vulkanizácia a podobne. Tieto uvádzané spôsoby súčasne zhoršujíi kvalitu vyrábaných ochranných vložiek.Uvádzané nedostatky odstraňuje spôsob výroby ochranných vložiek zosílených v oblasti ventila, prípadne po celom obvode,ktorého podstata spočíva v tom, že v mieste otvoru pre ventil, pripadne po celom obvode, sa do vytlračeneho profilu kaučukovej zmesi opatreného vybranim, ktoreje dané tvarom vytlačovacej hubice, sa vkladá vopred pripravená zmes pozostávajúca z drteneho pogumovaného textilu s následnou vulkanizaciou. jeho výhodou je, že zosilovanie sa uskutočňuje priamo v prvovýrobe bez dodatočného Zosilovanie. Pri vulkanizácii kaučukový profil opatrený drteným pogumovaným textilom postupne vypíňa formu, pričom drtený pogumovaný textil s rôzne orientovanými vláknami zabezpečuje dok-onalé zosilenie V plnom rozsahu,čím sa zabraňuje vytláčaniu duše cez otvorprostrednej časti sa nachadza pogumovaný textil. Tento sa vloží do spodnej časti vulkanizačnej formy v mieste budúceho otvoru pre ventil, nasledne še opásanim vlož gu auaai . vratili. i Kluge . eułvaraąilart Dala-šie 21 a Zádellêjĺ-Y.ĺsłilpšgêľlłž sgłnlavýearałaaý39111153942 i, javov saarâabłe jake pri raja ilšłarmgł., ,P Rlłlłlŕj ,nur-Balát ale a Eĺłľêräłllíąľr-.Xłlžŕłíľalšłĺłlfži 48 saa-s a , H 99 ľlľ 1 l 5 jl-,9 tor- expłšlílřââl a zreaä s tlłmsg 12 g çjzĺłt Ilšilç E 2935 ,a .ěOl/ŕłllllPožaduje sa vyrobit ochrannú V ku so zosilenim po celom obvode. Zosilovanie sa zabezpečuje použitím drteného pogumovaného textilu, ktorý sa nachádza vo vybraní vytlačeného elipsovitého gumového profilu. Na vytlačovacom stroji sa vystrieka gumový elipsovitý profil s vybranim pre vloženie drteného p-ogumovaného textilu, ktorý je na príslušnom strojnom zariadeni po rozdrtení expedovaný vo forme listov o hrúbke 8 mm. Z neho sa usekne pás o šírke 60 mm a tento sa vloži do vybrania gumového profilu. Takto pripravený ,profil sa vloží - opäše do spodnej časti vulkanizačnej formy a5 6 lis sa uzatvorí. Tokom zmesi sa pogumovaný til duše. Takto popísnný spôsob výroby 71 drtený textil spoločne so zmesou zaplní v bezpečuje okrem celkového VýSÍłJŽETJŽa priestore formy a prebieha vulkanizácia. Po obrannej vložky a vystuženíe v otalesti venjej skončení sa odstránia pretoky. Na na- tila a tým aj zamedzenie pretláčanie SÍGH značenom mieste sa vysekne otvor pre ven~ vložky cez otvor ráiika.Spôsob výroby ochrannej vložky zosílenej ného vybraním, ktoré je dané tvarom vytlav oblasti ventile, prípadne po ocelom obvo- čovacej hubice, sa vkladá vopred prípravede vyznačený tým, že v mieste otvoru pre ná zmes pozostávajúca z clrteného pogumoventil, prípadne po celom obvode sa do vy- vaného textilu s následnou vulkanizáoíou.tlačeného profilu kaučukovej zmesi opatre

MPK / Značky

MPK: B29C 67/18

Značky: ochrannej, zosílenej, ventila, vložky, oblastí, výroby, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-256586-sposob-vyroby-ochrannej-vlozky-zosilenej-v-oblasti-ventila.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby ochrannej vložky zosílenej v oblasti ventila</a>

Podobne patenty