Upínacia čelusť na skúšanie ťažnosti optických vlákien

Číslo patentu: 256570

Dátum: 15.04.1988

Autor: Javorský Eduard

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

54 Upínacia čeľusť na skúšanie íažnnsti optických vlákienUpínacie čeluste na skúšanie ćnžnosii vy. ZHâČUjÚCG sa tým, že pozostávajú z dvoch k sebe priliehajúcich kotúčov upevnenývch na spoločnom nosníku, opatrených výčnelkami, ktoré majú v mieste prilíehania »oboch k-oiüčov k sebe zrezani~e, pričom vzáiomná vzdialenosť kotúčov je regulovatelná skrutkami, umiesitnenými v oválnych výrezoch kotúčov. Vläkno sa upevní pod úpinku, umiestnená na nosníku nad kotúčmi, pričom prítlak vlákna je regulovateľný pomocou pwohyblivých dotláčacĺch skrutiek s pružinami na ich spodnej časti. Uvedené riešenie možno využiť pri meraní vo fyzikálnych skúšobniach, laboratóriàch v elektrotechnick-om priemysle.Vynález sa týka upínacej čeluste do trhacieho stroja na skúšanie mechanických vlastností sklených optických vlákien vhodných pre svetlovodné káble d-o Optoelektronických oznamovacích systémov.Pri zisťovaní vlastnosti sklenných vlákien podstatnú úlohu zohráva kvalita a možnost použitia skúšobných zariadení určených na skúšanie týchto vlastnosti V konkrétnych podmienkach. Napríklad meranie tažnosti relatívneho predĺženia sklených optických vlákien je potrebné uskutočňovať len na jednom vlákne, pri meraní tejto charakteristiky na dvoch paralelných vláknach sú namerané hodnoty nepresné a dosiahnuté výsledky diskutabilné. Okrem toho výrazným činiteľom, od ktorého závisí hodnota meraných mechanických vlastností je upinaci prvok a možnosti upevnenia skúseného skleného vlákna. Z doteraz používaných upínacích prvkov sú známe rôzne typy upinacích čeľusti, používaných najmä pri skúšani textilných a kovových vlákien. Príkladom slúžia samosvorné alebo mušlové čeľuste, ktoré sa však ukázali pri skúšaní sklených vlákien ako nepoužitelné z dôvodu drvenia sklených vlákien, ich vyšmykovania sa alebo lámania na hranáchavýčnelkoch. Ďalšou nevýhodou uvedených čelustí je možnost ich použitia len pre priemer skúšaného prvku, pre ktorý boli skonštruované,resp. pre interval priemerov, ktorý je malý.Uvedené nevýhody doteraz existujúcich riešení odstraňuje riešenie podľa vynálezu,ktorého podstata spočíva v tom, že upínacia čelusť pozostáva z dvoch k sebe priliehajúcich kotúčov. upevnených na spoločnom nosniku a opatrených výčnelkami, ktoré majú v mieste priliehania »oboch kotúčov k sebe zrezanie, pričom vzájomná vzdialenosť kotúčov je regulovateľná skrutkami umiestnenými v oválnych otvoroch vytvorených v kotúčoch, ako i úpinky upevnenej na nosníku nad kotúčmi pomocou pohyblivých dotláčacich skrutiek s pružinami na ich spodnej časti.Uvedené riešenie má oproti doteraz známym a využivaným riešeniam rad prednosti,ktoré v konečnom dôsledku zaručujú zobjektívnenie merania. jednoduché upnutie-ako i následné meranie zjednodušujú ma nipuláciu a šetria čas. Upínací mechanizmus zaručuje nedeštrukčnú manipuláciu,čim zvyšuje bezpečnosť práce. Vnútorné tlaky vo vlákna sú počas upinania rozložené rovnomerne vďaka tomu, že vlákno je opásané okolo kotúčov pomerne veľkých priemerov, čo zamedzuje vzniku nežiadúcich kritických miest. Ďalšou dôležitou výhodou sa javí možnosť merania ťažnosti optického vlákna bez ohladu na to, či sa jedná o vlákno s primárnou alebo sekundárnou ochranou v rozmedzí priemerov od 0,1 až 1 mm.Na pripojenom výkrese na obr. 1 je ako príklad prevedenia vynálezu znázornená upirnacia čelust a na obr. 2 detail výčnelku 11. Táto upinacia čelust pozostáva ž dvoch k sebe priliehajúcich kotúčov 1, ktoré sú upevnené na spoločnom nosníku 3. Kotúče 1 sú opatrené výčnelkami 11, pričom v miesie ich priliehania sa nachádza zrezanie 12 a vzájomná vzdialenosť je regulovatelná skrutkami 4, ktoré sú umiestnené V oválnych otvoroch 13 kotúčov 1.Ďalším prvkom upinacej čeluste je úpinka 2 upevnená na nosniku 3 nad kotúčmi 1 a to prostrednictvom pohyblivých d-otláčacich skrutiek s pružinami na ich spodnej časti. Pri upinaní vlákna do čeľuste sa vytláčaním pružiny, navlečenej na skrutke úpinky 2 vytvorí priestor, v ktorom umiestnime koniec vlákna tak, aby vyčnieval v potrebnej dĺžke. Po uvolnení pružiny skrutky dosadne úpinka 2 na teleso nosníka 3 a uchyti skúšané vlákno, ktoré sa ovinie okolo kotúčuov.Upinacia čelust podľa predmetného vynálezu nájde uplatnenie v skúšobniach fyzikálnych vlastností materiálov, ako i v laboratóriách. Využitie predmetu vynálezu dalej prichádza do úvahy i v textilnom priemysle.Upínacia čeľusť na skúšanie ťažnosti optických vlákien vyznačujúca sa tým, že pozostáva z dvoch k sebe priliehajúcich kotúčov 1, upevnených na spoločnom nosníku 3 a opatrených výčnelkami 11, ktoré majú v mieste priliehania o-boch kotúčov 1 k sebe zrezanie (12), pričom vzá jomná vzdialenosť kotúčov 1 je regulovatelná skrutkami 4, umiestnenými v oválnych otvoroch 13 vytvorených v kotúčoch 1, a úpinky 2, upevnenej na n-osníku 3 nad kotúčmi 1 pomocou pohyblivých dotláčacich skrutiek s pružinami na ich spodnej časti.

MPK / Značky

MPK: G02B 6/26, G01N 3/04

Značky: skúšanie, tažností, čeľusť, upínacia, optických, vlákien

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-256570-upinacia-celust-na-skusanie-taznosti-optickych-vlakien.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Upínacia čelusť na skúšanie ťažnosti optických vlákien</a>

Podobne patenty