Prístroj na zistovanie pozdlžneho sklonu pozemných komunikácií

Číslo patentu: 256161

Dátum: 15.04.1988

Autor: Frešo Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(751 Autor vynalezu FREŠO PETER ing. CSc., BRATISLAVAIM) Prístroj na zisťovanie puzdĺžneho sklonu pozemných komunikáciíRiešenie sa týka prístroja na meranie pozldĺžneho sklonu pozemných komunikácií. Podstatou. riešenia je, že na meracej základni v tvare oblúka, upevnenej v ráme v 1 ožiskách na horizontálnom čape, je pohyblivo uložený bežec, opatrený automatickou brzdou. Pritom meracie základňa je opatrená lsnimacím zariadením polohy bežca a rektifikačnou -skrutkom Riešenie je možné využiť na meranie pozvdĺžneho sklonu. pozemných .komuníkácií, hlavne pri meraní spotreby pohonných hmôt v závislosti od pozndĺžneho sklonu komunikácie.Vynález sa týka prístroja na »kontinuálne zisťovanie pozdĺžneho sklonu pozemných komunikácií.Doteraz sa pozdlžny sklon pozemných komunikácií meria geodetickými prístrojmi nivelovanĺm. Nevýhodou tohto spôsobu merania je značná präcnosť, náročnosť na čas a obsluhu, navyše nie je možné merať ipoz-dĺžny sklon komunikácie kontinuálne. Tieto nevýhody sa prejavujú .hlavne pri potrebe merania spotreby pohonných hmôt V závislosti od pozdlžneho sklonu pozemnej komunikácie. Táto závislost je navyše ovplyvňovaná pozvolnou zmenou sklonu komunikácie vo výškových oblakoch. Dodatočným zisťovaním pozdĺžneho sklonu, napríklad z pasportu pozemnej komunikácie, je obtiažne stanoviť miesto .na komunikácii, ku ktorému sa má vztiahnut spotreba pohonných hmôt.Uvedené nedostatky sú odstránené prístrojom na zisťovanie pozdĺžneho sklonu pozemných komunikácií podľa vynálezu,ktorého podstatou je, že pozostáva z mena.cej základne V tvare oblúka, ktorá je upevnená v ráme meracej základne v ložiská-ch na horizontálnom čape, na .ktorej je pohyblivo uložený bežec opatrený automatickou brzdou. Pritom meracia základňa je -opatrena snímacím zariadením .polohy bežca a rektifiikačnou skrutkou. iVýhodou prístroja podľa vynâlezu je, že umožňuje merať sklon pozemnej komunikácie kontinuálne. Meranie je nenáročné na sklon a obsluhu. Presnosť merania závisíodpoužitého systému snímača polohy bežca a od rozmerov meracej základne.Na obrázku 1 je znázornený prístroj podľa vynálezu a na obrázku 2 je znázornený priečny rez bežcom.Prístroj na meranie .pozdlžneho sklonu pozemných komunikácií podľa vynálezu, .alko je znázornený na obr. 1 pozostáva z meracej zâikladne 1 oblúnkového tvaru, s prierezom tvaru obráteného T. Na meracej základni 1 je pohyblivo umiestnený bežec 3. Ľa-hký pohyb bežca 3 je zabezpečený jeho uložením na guľôčkových ložiskách B. Na elimináciu sil z akcelerácie a decelerácie je vo vnútri bežca 3 zabudovaná mechanická automatická brzda 7 obr. 2). Polohu bežca 3 na meracej základni je možné zisťovať viacerými spôsobmi, napríklad fotoelektricky, meraním zmeny indukcie, meraním zmeny odporu -a podobne. 0 d použitého systému zisťovania polohy bežca 3 na meracej základni 1, požadovaného rozsahu merania a jeho presnosti sú závislé rozmery meracej zakladne 1. Na zistenie vertikálnej polohy meracej ,základne 1 je táto excentricky zavesené na ložlskách 4 na horizontálnom tčape v ráme 2 v meracej základne 1. Nastavenie východzieho sklonu pred začiatkom merania umožňuje reąktitikaőná skratka 5.Bol zhotovený prototyp ,prístroja podľa vynálezu. Rozsah merania Ihol zvolený od 17 9/0 do -17 0/0 s presnosťou 0,25 . Pre zisťovanie polohy tbežoa 3 bol zvolený fotoelektrioký systém.Prístroj na zisťovanie pozdĺžneho sklonu pozemných komunikácií, vyznačujúci sa tým,že pozostáva z meracej základne (11 v tvare oblúka, ktorá je upevnená v ráme 2 meracej základne 1 V ložiskách (4) nahorizontálne-m čape, na ktorej je pohyblivo uložený bežec 3 opatrený automatickou brzdou 7, pričom merania základňa 1 je opatrená snímacím zariadením polohy bežca 3 a rektifikačnou skrutkou 51.

MPK / Značky

MPK: G01C 9/10

Značky: zisťovanie, komunikácií, pozemných, pozdĺžneho, prístroj, sklonu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-256161-pristroj-na-zistovanie-pozdlzneho-sklonu-pozemnych-komunikacii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prístroj na zistovanie pozdlžneho sklonu pozemných komunikácií</a>

Podobne patenty