Způsob výroby reliéfní plošné vrstvené textilie

Číslo patentu: 255628

Dátum: 15.03.1988

Autori: Petrová Květa, Ponikelský Zdeněk, Dvorský Drahomír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD mo IYIÁLEZY (45) vydáno 15 12 88 AOBJEVY(75) Autor vynálnzu DVORSKÝ DRAHOMÍR ing. CSc., PONIKELSKY ZDENÉK ing., PETROVÁ KVETA, DVÚR KRÁLOVÉ nad Labem(54) Způsob výroby reliéfu plošné vrstvonó toxtillozpůsob výroby reliéfni plošné vrstvené textílie mechanickým spojením nejméně dvou textilii s rozdílnou sráživosti v roztocich o koncentrači hydroxidu alkalických kovů a následným zpracováním v roztoku 180 až soo g.1-1 hydroxídu alkalického kovu. Vzájemně mohou být kombinovány tkaniny, úplety í pletenotkaniny. Zvlášč výhodný je postup pro tkaniny celobavlněné v kombinaci se směsovými PES/ba tkaninami.Vynález se týká zpüsobu výroby plošné reliéfní vrstvené textílie, tvořené alespoň dvěma základními textíliemí spočívající V jejích mechaníckém spojení prošitím nebo slepením a následném zpracování vodnými roztoky hydroxídü alkalických kovů.V poslední době je všeobecnou snahou přinášet na trh textílie nekonvenčního provedení,například textílie permanentné zmačkané, neegálně vybarvené či krepované souhlaaně s vybarvením nebo tiskem. zajímavou novinkou je i výroba vrstvených textilií spočívající v sešívání dvou kanin tak, že jedna tkanina je vedena do prošívacího zařízení rovná a druhá zřaaená. Vznikla textílie slouží k výrobě mödních prvků svrchního ošacení. Uvedená technologie je však náročná a vyžaduje speciální zařízení s rozdílnou rychlostí přísunu obou tkanin. Navíc se nedaří dosahovat stále rovnoměrného efektu.Nevýhodu tohoto postupu odstraňuje technologie podle vynálezu, která využívá k vytvoření reliéfu kombinaci mechanických a chemicko-technologických prvků. Nejméně dva plošné textilní materiály vyznačujĺcĺ se rozdílnou sráživostí v roztocích hydroxidú alkalických kovů semechanicky spojí sešitím nebo slepením V bodech nebo pruzích a vystaví se působení roztoku hydroxidů alkalíckých kovů, s výhodou roztoku hydroxidu sodného koncentrace 180 až 500 g.l 1. Tím dojde k vysrážení sráživé textílie a ke zvlnění textílie s nízkou sráživostí v roztocíchZušlechtovací proces se pak dokončí praním, neutralizací zbytků alkálie a sušením bez napětí.Tímto jednoduchým způsobem lze vyrobit velmi esteticky působící vrstvení reliéfní plošné textilní útvary, například kombinací dvou tkanin, tkaniny a úpletu čí tkaniny a pletenotka níny.Podmínkou vzniku reliéfu je dostatečný rozdíl ve sráživosti použitých textilii a to alespoň v jednom směru, ař již v podélném nebo příčněm.Rozdíl sráživosti v roztocích silných alkálií lze dosáhnout volbou materiálů a to například tak, že se použije jedné celobavlněné textílie a druhé textílie s vysokým obsahem synte tického vlákna, s výhodou polyesterového vlákna.Rozdíl sráživosti v silných alkáliích by měl u použitých textilií být alespoň v jednom směru vyšší než 10 .Reliéfní vrstvená textílie podle vynálezu je s výhodou využitelná pro výrobu môdního svrchniho ošacení. Podrobnosti výroby jsou patrny z následujících příkladůBavlněná tkanina předupravená 2 mykané příze 25 tex a dostavou 180/180 se prošije v podělném směru bavlněným nitěmí s tkanínou ze směsi PES/ba 65/35 z příze 14,5 tex a dostavou 240/250. Rozteč švů je 30 mm.Takto spojený útvar se na fuláru s odmačkem 80 napouští roztokem hydroxídu sodného 0 koncentraci 300 g.l 1 a ukládá se volně na podlážku, následuje praní na provazcovém praoímstroji, neutralizace, rozevření provazce a sušení na rámu 5 předstihem 10 E. Vyrobené vrstvená tkanina vykazuje hladkou rubovou stranu a silně zvlněný líc.Místo bavlněné tkaniny lze použít lehký bavlněný plochý úplet. P ř I k 1 a d 2Pletenotkanina z bavlněné příze 2 x 10 tex se při předúpravě na rubové straně potiskujepastou obsahující disperzníakrylátové pojidlo na rotačním tiskacím stroji vzorem tvořícím podélné pruhy s rozteči 20 mm a šíři potištěného proužku 2 mm a příčnými pruhy téže šířes rózteči 30 mm. Po průchodu tiskacim strojem se takto potištěná pletenotkanina sdružuje ruhem s druhou textilii ze směsové příze 14,5 tex PES/ba 65/35 V osncvě a bavlněnou přízí 20 tex V útku. spojeni tkanin se tepelně íixuje. Po fixaci se sdružené textílie napústína fuláru roztokem hydroxidu sodného 180 9.1-1, Volně se uloží na podlážku a v provazciPo rozevřeni provazce se suší na sušicím rámu s předstihem B . Výsledná reliéfní textílie je určena pro svrchní ošacení.Způsob výroby reliéfní plošné vrstvené texěilie tvořené alespoň dvěma základnimi textiliemi, vyznačený tím, že se mechanicky lokálně spojí sešitim nebo slepením jednotlivé plošné textílie, z nichž alespoň jedna má v jednom nebo obou směrech sráživost v silných alkáliich vyšší nejméně o 10 než zbývajicĺ textílie soustavy a následně se vystaví působení roztoku hydroxidu alkalického kovu 0 koncentraci 180 až 500 g.l 1 při teplotě 15 až 85 OC.

MPK / Značky

MPK: D03D 15/04

Značky: plošné, vrstvené, reliéfní, textilie, způsob, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-255628-zpusob-vyroby-reliefni-plosne-vrstvene-textilie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby reliéfní plošné vrstvené textilie</a>

Podobne patenty