Zařízení ke snižování popílkového otěru teplosměnných ploch

Číslo patentu: 255606

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kichler Jiří, Hrstka Pavel, Suchánek Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Auwrvynmozu HRTKA PAVEL ing. Csc., BRNO, KICHLER JIŘÍ ing., MOST, SUCHÄNEK JOSEF ing. , PRAHA(54) Zařízení ko snižování popflkového otěru teplosměnných plochZařízení snižuje popilkový otěr teplosměnných ploch kotle tim, že sestává ze spalovaciho prostoru a vychlazovaciho prostoru, oddělených od sebe dělici pře~ pážkou, dále ze spojovaciho spalinovodu spojujiciho zvnějšku oba prostory, z popelového odlučovače vestavěného do spojovaciho spalinovodu a z popelové výpusti napojené na popelový odlučovač, přičemž spaliny jsou ze spalovaciho prostoru do vychlazovacího prostoru převáděny spojovacím spalinovodem do popelového odlučovače, snižujíciho koncentraci papelovin v procházejicích spalinách tím, že odloučené popeloviny jsou z popelového odlučovače odváděny popelovou výpustí.vynález se týká zařízení ke snižování popílkového otěru teplosměnných ploch.U kotlů spalujíoích uhlí se pro snížení otěru teplosměnnýoh ploch od abrazivních účinku popelovin unášených spalinami dosud nejčastějí používá ochranného pancéřování teplosměnných trubek na místech nejvíce vystavených abrazivním účinkům. Dále jsou ve spalinových tazích kotle zabudovány výsypky, do kterých padají hrubší popelové frakce, které jsou pak z nich dále odváděny mimo spalinový tah. V obou případech se čelí zvýšené abrazi při zvýšené koncentraci popelovin ve spalinách.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení ke snižovâní popílkového otěru teplosměnných ploch kotle, který má spalovací komoru tvořenou alespoň jedním spalovacím prostorem a jedním prostorem vychlazovacím, umístěným nad tímto spalovacím prostorem podle vynâlezu, jehož podstata spočívá v tom, že spalovaqí prostor je oddělen od vychlazovacího prostoru dělící přepážkou,přičemž spalovací prostor a vychlazovací prostor jsou navzájem propojeny alespoň jedním spojovaoím spalinovodem, který je i s vestavěným pope 1 ovýmod 1 učovačem vně spalovací komory.Zařízení ke snižování popílkového otěru teplosměnných ploch kotle podle Vynálezu řeší abrazi snižováním koncentrace popelovin ve spalinách před vstupem spalín do oblasti spalinového tahu se zabudovanými teplosměnnými plochamí tím, že mezi spalovací a vychlazovací část spalovací komory je zabudována v místě zúžení přepážka, přes kterou nemohou spaliny proudit a jsou proto převáděny ze spalovací do vychlazovací části spojovacím spalinovodem umístěným mimo spalovací komoru, ve kterém je vestavěn popelový odlučovač, pomocí kterého dochází ke snížení koncentrace popelovin ve spalinách proudících kolem teplosměnných ploch(přehříváky páry, ohříváky vzduchu) a tedy i ke snížení abrazivních účinků popelovin unášených spalinami na tyto plochy.Provedení zařízení ke snižování popílkového otěru teplosměnných ploch je znázorněno na přiloženém schematickém výkresu. Zařízení ke snižování popílkověho otěru teplosměnných ploch vícetahového kotle se spalovací komorou umístěnou v pŕvním spalínovém tahu sestává ze spalovacího prostoru l a vychlazovacího prostoru g oddělených od sebe dělicí přepážkou 5, dále ze spojovacího spalinovodu 5 spojujícího zvnějšku oba prostory, z popelového odlučo~ vąče § vestavěného do spojovacího spalinovodu A a z popelové výpusti Q napojené na popelový odlučovač §.Spaliny ze spalovacího prostoru l jsou do vychlazovacího prostoru 3 spalovací komory kotle na spalování uhlí převáděny spojovacím spalinovodem 5, do kterého je vestavěn popelový odlučovač 5 cyklonového typu, snižující koncentraci popelovin v procházejících spalinách tím, že odloučené popeloviny jsou z odlučovače § odváděny popelovou výpustí Q.zařízení dle vynálezu se využije především při rekonstrukcích stávajících kotlů na spalování méněhodnotného uhlí se zvýšeným ohsshem popelovin.Zařízení ke snižování popílkového otěru teplosměnných plech kotle, který má spalovací komoru tvořenou alespoň jedním spalovacím prostorem a jedním prostorem vychlazovacím, umístěným nad tímto spalovacím prostorem, vyznačující se tím, že spalovací prostor (1) je oddělen od vychlazovacího prostoru (2) dělicí přepážkou (3), přičemž spalovací prostor (1) a vychlazovací prostor (2) jsou navzájem propojeny alespoň jedním spojovacím spalinovodem (4), který i s vestavěným popelovým odlučovačem (5) je Vněispalovaoí komory.

MPK / Značky

MPK: F23C 11/02

Značky: oteru, popílkového, teplosměnných, zařízení, snižování, ploch

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-255606-zarizeni-ke-snizovani-popilkoveho-oteru-teplosmennych-ploch.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení ke snižování popílkového otěru teplosměnných ploch</a>

Podobne patenty