Způsob zvýšení přenosu tepelné energie plamene spalovaného paliva

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Řmmwmů (45) Vydáno 15 09 sa Aoeuavv,(75) MITERA .RI ing. CSc., NOVÁK JAROMÍR ing. cscĺ, MOSTECRÝ JIŘI akademik, PRAHA, FOCHT MIROSLAV ing., SVOBODA JAN ing CHRUDIMSKÝ PETR, A s WW PARTYNGAL ZDENĚK, NEDVED LUBOMIR, HAMMERBAUER rnzmnšzx ing., TEPLICE(54) Způsob zvýšení přenosu tepelná energie plemene spelovenéhn palivaZpůsob zvýšení přenosu tepelné energie plamene spalovaného paliva radiaci přídavkem organických šloučenin spočivá v tom, že se do spalovaného plynu přidává kapalná směs organických sloučenin aromatického charakteru s poměrem počtu atomü uhlíku a vodíku v molekule v rozmezí 0,7 až 1,51,obsahující maximálně 5 8 hmot. síry a maximálně 10-4 a hmot. těžkých kovů, v množství 0,5 až 50 kelorické hodnoty spalovaného plynu, která se zahřeje na teplotu l 700 až 2 400 °C V prostředí plamene spalovaného plynu, rozloži na částice pevného a plynného skupenství,přičemž pevné částice emituji záření Vlnových délek nad 400 nm.vynález se týká způsobu zvýšení přenosu tepelné energie plamene spalovaného paliva,plynu. zejména při spalování zemního plynu nebo svítiplynu z plemene na stěny reaktoru,vany nebo jiného ohřívaného tělesa.Při spalování plynu je směs vzduchu a plynu přiváděna do zóny zvýšené teploty, kde dochází k oxidaci molekul plynu na kysličníky uhlíku a vody, za současného vývinu tepelné a světelné energie. Celý proces spalování plynu je dále charakterizován silným prouděním spalín a přenos tepla vzniklého oxidaci paliva ke stěnám reaktoru konvekcí je tedy limitován. významným faktorem pro lepší využití energie paliva se stává přenos energie radiací.Celková intenzita radiace plamene je úměrná počtu emitujících částic a teplotě plamene.Při použití zemního plynu nebo svítiplynu jako paliva je omezen počet částic émitujícich záření vlnových délek delšich než 400 nm, což je záření rozhodující pro přenos tepelné energie radiací a značné množství energie plemene je tedy v daném systému nevyužito. K účelu zvyšování přenosu tepelné energie plemene spalovaného paliva je dosud znám způsob, při němž se přidávají frakce z destilace ropy, jak je uvedeno například V britském patentovém spise č. 1 158 600Do spalovaného paliva se přidává plynné palivo, předem upravené tepelným rozkladem za nepřístupu vzduchu. Tím se vytvoří uhlíkové částice, které jsou pak ve vlastním procesu spalování emisním mediem. Tento způsob vyžaduje speciální přídavné zařízení pro tvorbu uhlíkových částic. Tento způsob přináší výhodu v částečném zvýšení svítivosti plamene. Tento způsob je však spojen se zvýšeným obsahom síry a těžkých kovů ve spalinách.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob zvýšení přenosu tepelné energie plemene spalovaného paliva radiací přídavkem organických sloučenin podle vynálezu, jehož podstata spočívá v.tom,že se do spalovaného plynného paliva přidává kapalná směs organických sloučenin aromatického charakteru s poměrem počtu atomů uhlíku a vodiku v molekule v rozmezí 0,7 až l,51, obsahující maximálně 5 hmot. siry a maximálně 104 hmot. těžkých kovů, v množství 0,5 až 50 kalorické hodnoty spalovaného plynu, která se zahřeje na teplotu 1 700 až 2 400 °C V prostředí plamene spalovaného plynu, rozloži na částice pevného a plynného skupenství, přičemž pevné částice emitují záření vlnových délek nad 400 nm. Ke spalovanému palivu je vhodné přidávat organické sloučeniny, které jsou směsi aromatických uhlovodíků ropného původu nebo směsí vzniklou pyrolýzou-uhlovodiků ropného původu.Výhodou způsobu podle vynálezu je tvorba emitujícioh částio přímo v plameni. Částicese generují 2 kapalného materiálu definovaného poměrem uhlíku a vodíku. Neni třeba přídavné zařízení pro tvorbu těchto částic před vstupem do plamene. Další výhodou způsobu podlevynálezu je, že nevyžaduje náročné konstrukční změny hožáku. Při využití způsohu podle vynálezu je možno snižit spotřebu topného plynu podle druhu hořáku q 2 až 8 , při současném snížení obsahu siry a těžkých kovů ve spalináoh. VZpůsob podle vynálezu je dále vysvětlen V příkladech vedení. Přiklad 1Do hořáku spalujíciho zemní plyn v poměru s předehřívaným vzduchem 121,1 až 11,25 a dosahujíçího teploty plemene 2 250 °C V systému ohřívané vany s roztavenou sklovinou byl dávkován plynový pyrolyzní olej hustoty 0,96, viskozity 1,22 cSt při 50 °C, bodu vzplanutí 80 OC s malým obsahem síry a popela. Rychlost dávkování plynového pyrolyzního oleje byla 20 1 za hodinu, spotřeba zemního plynu cca 500 m 3.h 1. Při zachování teploty ve vaně a kvality skloviny byla přidavkem plynového pyrolyzního oleje plynu snížena o 5 proti spotřebě bezDo hořáku spalujicího zemní plyn jako v příkladě 1 byl dávkován předehřátý těžký pyrolyzni olej hustoty 1,034, viskozity 4 s.1 o°m 2.s 1 při 100 °c, bodu vzplanuti 137 °cs malým obsahem siry a popela. Rychlost dávkováni byla 18 l za hodinu. Spotřeba plynu byla snížena o 4 zachování teploty na vaně a kvality skloviny.V teplárně spalujici zemní plyn byla do hořáku dávkována směs pyrolyzních olejů rychlosti 5 1.hod 1. Teplota plamene byla 2 100 °C, spotřeba plynu cca 200 m 3.hod 1 teploty resp. tlaku páry v reaktoru byla spotřeba plynu snižena přĺdavkem pyrolyzních olejů.Vynálezu je možno využít ve všech provozech, kde je používáno spalování plynu za účelem ohřevu reaktorů, van se sklovinou neho roztaveným kovem, to je v teplárnách, sklárnách,metalurgických závodech, slévárnách, elektrárnách, chemických závodech, potravinářských provozech, pekárnách a podcbně.Způsob zvýšení přenosu tepelné energie plamene spalovaného paliva radiaci přidavkem organických sloučenin, vyznačujici se tim, že se do spalovaného plynného paliva přidává kapalná směs organických sloučenin aromatického cparakteru s poměrem počtu atomů uhliku a vodíku v molekule v rozmezi 0,7 až 1,521, obsahující maximálně 5 hmot. síry a maximálně 104 hmot. těžkých kovů, v množství 0,5 až 50 kalorické hodnoty spalovaného plynu, která se zahřivá na teplotu 1 700 až 2 400 °C v prostředí plamene spa 10 vanéhoplynu.

MPK / Značky

MPK: F23G 7/06

Značky: přenosu, zvýšení, spalovaného, způsob, energie, plamene, paliva, tepelně

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-254582-zpusob-zvyseni-prenosu-tepelne-energie-plamene-spalovaneho-paliva.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob zvýšení přenosu tepelné energie plamene spalovaného paliva</a>

Podobne patenty