Presúvacia jednotka dyhových súborov

Číslo patentu: 254191

Dátum: 15.01.1988

Autor: Oroszlán Tibor

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

°E°,.° 2 POPIS VYNÁLE Zu (3154123)0 mm mo WNALEZV 45 Vydané 15- 11 88 A ozuavv .(751 Autor vynálezu OROSZLÁN TIBOR ing. CSc., BRATISLAVA(54) Presüvacia jednotka dyhových súborovRiešenie sa týka presúvacej jednotky dyhových súborov. Podstatou riešenia, pozostávajúceho z nosného rámu s plošinou na ich Skladanie, ktorá je na svojich bokoch m opatrená bočnícami a Oproti svojej čelnej časti presúvadlom, pričom na výstupnej strane dyhovýcł súborov a presúvacej jednotky je nosný rám opatrený výklopný/m zrovnávacím a navádzacím plechom, je to,že po oboch stranách plošiny sú výkyvne uložené sklopné vodítka a výklopný zrovnávací a navádzací plech, je na nosnom ráme uložený výkyvne okolo horizontálnej osi,pričom za výklopným zrovnávacím a navädzacím plechom je V priestore dosahu jeho ramien prípevnená k rámu aspoň jedna nastaviteľná narážka.Vynález rieši presúvaciu jednotku dyhových súborov, pre tvarové i rovinné preglejky.V súčasnej dobe známe upresúvacie jednotky sú tv-orené nosným rámom s plošinou na ich Skladanie, ktorá je na svojich bokoch opatrená bočnicami a oproti svojej čelnej strane presúvadlom, pričom na výstupnej strane je plošina opatrená navádzacím plechom.Popísané zariadenia pracujú tak, že dyhový súbor sa ukladá na plošinu medzi bočnice, ktorý po uložení ipresúvadlo presunie do príslušného ďalšieho zariadenia, pričom je dyhový súbor vedený bočnicami a horným navädzacím plechom. Uvedená presúvacia jednotka nezabezpečuje vedenie dyhového súboru zhora pri jeho presúvaní, pretože horný navádzaci plech zaisťuje len navedenie dyhového súboru do štrbiny príslušného zariadenia.Známy systém okrem toho nezabezpečuje spravne uloženie dýh na seba v smere presúvania. chýbajúce horné Vedenie dyhového súboru spôsobuje časté polámanie dýh pri ich presúvani, vyvoláva následné poruchy príslušných zariadeni a vyžaduje časté ručné zasahovanie obsluhy na pridržovanie dýh pri ich presúvani. Nesprávne uloženie dýh na seba zvyšuje výrobu nepodarkov pri lisovaní preglejok.Nevýhody doterajšieho stavu techniky odstraňuje presúvacia jednotka dyhových súborov podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že po oboch stranách plošiny sú výkyvne uložené sklopné vodítka a výklopný zrovnávací a navádzací plech je na nosnom ráme uložený výkyvne okolo horizontálnej osi, pričom za výklopným zrovnavacím a navádzacím plechom je v priestoredosahu jeho ramien ipripevnená k rámu a spoň jedna nastavitelná narážka.Vyšší účinok presúvacej jednotky podľa vynálezu spočíva v tom, že umožňuje dodatočné zrovnavanie dýh v dyhovom súbore aj v smere presúvania a zabezpečuje vede 4nie dyhového súboru aj zhora. Výhody vynälezu sú v tom, že sa znižuje poruchovost príslušných naväz-ujúicich zariadení, čím sa zvyšuje ich výkon, odstraňuje potrebu ručného zasahovania na pridržiavanie dýh pri presúvaní, čo prináša zníženie času potrebného na dozor a obsluhu, ako aj zvýšenie bezpečnosti pri práci a súčasne sa znižuje zmätkovitosť pri výrobe.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 schematicky znázornený nárys a na obr. 2 bokorys presúvacej jednotky podla vynálezu.Po stranách plošiny 1 na Skladanie dyhových súborov 7 sú výkyvne uložené sklopné vodítka 3 prlpevnené k rámu presúvacej jednotky. V strede zadnej časti presúvacej jednotky je umiestnené presúvadlo 4 a na ráme presúvacej jednotky je výkyvne uložený výklopný zrovnávací a navádzaci plech 5, za ktorým sú v priestore dosahu jeho ra mien pripevnené nastavitelné narážky 6, rovnako pripevnené k rámu presúvacej jednotky. Po uložení dyhového súboru 7 manipulá torom na iplošinu 1 medzi bočnice 2 sa sklo- ipia sklopné vodítka 3 do vodorovnej plochy,čím pridržujú dyhový súbor 7 počas doby presúvania, potom presúvadlo 4 začne presúvat dyhový súbor 7 na ďalšie spracovanie,pričom dyhový súbor 7 najprv narazí do výklopného zrovvnávacieho a navádzacieho plechu 5, ktorý sa pod tlakom dyhového súboru 7 vyklopí a narazí do nastavitelných narážok 6, ktoré zabezpečujú jeho správnu polohu. Narazením súboru do výklopného zrovnávacieho a navádzacieho plechu 5 sa dyhový súbor 7 zrovná aj v smere presúvania. Pri spätnom chode presúvadla 4 do základnej polohy sa výklopný zrovnávací a navádzací plech 5 a sklopné vodítka 3 vratia do zvislej polohy.Využitie presúvacej jednotky dyhových súborov podľa vynálezu je možné v drevospracujúcom priemysle pri výrobe tvarových i rovinných preglejok..na ich Skladanie, ktorá je na svojich bokoch opatrena bočnicami a oproti svojej čelnej časti presúvadl-om, pričom na výstupné strane dyhových súborov a presúvacej jednotky je nosný rám. opatrený výkl-opným zrovnavacím a navádzacím plechom, vyznačujúcasa tým, že po oboch stranách plošiny 1 sú výkyvne uložené sklopné vodítka 3 a výklopný zrovnávací a navädzaci plech 5, je na nosnom ráme uložený výkyvne okolo horizontálnej osi, pričom za výklopným zrovnávacím a navádzacím plechom 5 je v priestore dosahu jeho ramien pripevnená k rámu aspoň jedna nastaviteľná narážka 61.

MPK / Značky

MPK: B65G 47/08

Značky: presúvacia, súborov, jednotka, dýhových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-254191-presuvacia-jednotka-dyhovych-suborov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Presúvacia jednotka dyhových súborov</a>

Podobne patenty