Svetlom degradovatelné polyméry obsahujúce 1-(4-karbetoxyfenyl)-2-propén-1-ónové štruktúry

Číslo patentu: 253934

Dátum: 17.12.1987

Autori: Karpátyová Angela, Lukáč Ivan, Hrdlovič Pavol

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

S§êf 5 ৠ5 횧 POPIS VYIÁlEZlI 315393454 svetlom degradovateľné pulyméry obsahujúce 1- ( tł-karhetoxytenyl -Z-prupên-l-ůnnvê štruktúryNové svetlom degradovateľné polyméry obsahujúce 1-ll-karbetoxyfenyl-2-prQpén-1-ónové štruktúry naslçgujúceho VzorcaRiešenie má použitie napr. pri príprav-e fotorezistaw pre mikroelektrtaniku.vynález sa týka svetlom degradovateľných polymérov obsahujúcich,l-Vł-karbeto xyfenylj-Z-prolpen-l-ónové štruktúry masleZ-propén-l-öny sú známe, že lahko tvoria homopolyméry a kopolymery. Viaceré poly méry na báze Z-propén-l-ñnov savyznačujúvysokým poklesom molekulovej hmotnosti účinkom ultrafialového svetla. Fotochemicke vlastnosti polymérov obsahujúcich štruktúry l-ci-substituovaný tenyU-Z-propěn-l-ónu závisia od druhu substituenta v polohe 4. Doteraz neboli pripravené polyméry obsahujúce štruktúry l-ŕł-karbetoxyfenylj-Z-propén-l-ânu. (P. Hrdlovič, I. Lukáč, v Developments in Polymer Degradation 4,101 1982 Ed. N. Grassie, Applied Science Publishers Ltd. Degradáciu svetlom je možné využít napr. pri príprave totorezistov M. Tsuda a spol. Photogr. Sci. Eng. 23, 290Podstatou vynálezu sú svetlom degradovateľné polyméry obsahujúce 1-4-karbetoxyfenyj-Z-propén-l-önové štruktúry pripravené polymerizáciou samotného 1-4-karbetoxyfe-nylj-z-propén-l-ónu, alebo jeho zmesí s v-inylovým monomérom ako styrén, kyselina akrylová a metakrylov-a a ich estery a amidy, akrylonitril, etylén, vinylchlorid,vinylacetát a vinylpirolidón, pričom obsah prvej zložky je 1 až 100 hmotnostných v inertnej atmosfére s radikálovým iniciátorom alebo bez iniciatora. Pripravené polyméry sa vyznačujú tým, že účinne degradujú pôsobením ultrafialového svetla.Uvedený vynález popisuje nové polymerne materiály, ktorých vlastnosti sa účinne menia pôsobením svetla. Výhodou polymerov na báze 1-ll-karbetoxyfenyl-Z-propén-l-ónu je najmä dobrá absorpcia svetla v ultrafialovej oblasti, pričom dochádza k trhaniu hlavných väzieb s vysokým kvantuv-ým výťažkom pre homopolymérov 0,45 vPrí k 1 a d 1 6 g 1-tl-karbetoxytenyl-z-propén-l-ónu v zatavenej ampulke v dusíkovej atmosfére sa polymerizuje v tme, alebo pri červenom osvetlení 15 hodin. Po trojnásobnom pre 4zrážaní z benzénu do metanolu sa získa 2,3 gramu (34,8 hmot. Ú/o poly 1-4-karbetoxyfeny 1-2-propén-1-ónu. Polymér má priemernú vähovú molekulovú hmotnosť 1,3 . 106 Dalton. Elementárna analýza jpre p 0.ly 1-4 p -karbetoxyfenyij-z-propéin-l-ón sumárnehoKvantový výťažok trhania hlavných väzieb svetlom 366 nm v benzénovom roztoku je 0,45.0,4 g l-ci-karbetoxyfenyl-2-propén-1-önu,10 ml styrénu a 0,01 g azoblsizobutyronitrilu v zatavenej ampulke v dusíkovej atmosfére sa polymerizuje pri 68 °C 11 hodín. Po trojnásobnom prezrážaní z benzénu do metanolu sa získa 7,42 g kopolymêru, ktorý podľa UV-absorpcie obsahuje 3 hmotnostné 1-Ił-karbetoxyfenylj-Z-propén-l-ónu. Kopolymér degraduje účinne UV-svetlom. Podobne sa pripraví upolymér z 0,1 g 1-4-karbetoxyfenyl-2-propén-1-ónu a 9,9 g styrénu a 0,01 g azobisizovbutylronitrilu.0,4 g 1-4-karbetoxyfenyl-2-propén-1-ónu a 10 ml metylvmetakrylátu v zatavenej ampulke v dusíkovej atmosfére sa polymerizuje pri teplote 25 °C 15 hodín. Po trojnasobnom prezrážani z benzénu do metanolu sa získa 1,16 g kopolyméru, ktorý podľa UV-absorpcie obsahuje 10 hmotnostných 1-tł-karbetoxytenylj-Z-propén-l-ónu. Rovnako sa priąpravil kopolymér 1-4-karbetoxyfenyll-Z-propén-l-ónu (0,4 g s e-tylakrylátom 10 ml vo výtažku 2,93 g, ktorý obsahuje podľa UV-absorpcie 3 hmot. prvej zložky..sa použije 10 m 1 vinylacetátu. Po 28 hodi nách sa získa 7,53 g kopolyméru.Podobne sa pripravia i kopolymêry s kyselinou akrylovou a metakryiovou a ich amidml, akrylonltrilom, etylénom, vinylchloridom a vinylpyrolidónom, prípadne s použitím rozpúšťadla alebo za tlaku.vynález môže nájsť využitie tam, kde sa vyžadujú rpolyméry účinne degradujúce ultraflalov-ým svetlom. Môžu to byt napr. fotorezisty pre mikroelektroniku.svetlom degradovateľné polyméry obsahujúce 1-łkarbetoxyŕenylJ-Z-vpropén-l-ónové štruktury nasledujúceho vzorce

MPK / Značky

MPK: C08F 10/06

Značky: obsahujúce, svetlom, struktury, degradovatelné, 1-(4-karbetoxyfenyl)-2-propén-1-ónové, polyméry

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-253934-svetlom-degradovatelne-polymery-obsahujuce-1-4-karbetoxyfenyl-2-propen-1-onove-struktury.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Svetlom degradovatelné polyméry obsahujúce 1-(4-karbetoxyfenyl)-2-propén-1-ónové štruktúry</a>

Podobne patenty