Zariadenie na snímanie a vyhodnocovanie pohybovej aktivity plodu

Číslo patentu: 252956

Dátum: 15.10.1987

Autori: Toldy Mikuláš, Zachar Jozef Akademik, Hoťka Pavel, Poledna Juraj

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚČŘÍĚ EQ VYNÄĚĚV A onjävyVydane 15Autor vynälezu POLEDNA IURA RNDr. csc., HOŤKA PAVEL ing., BRATISLAVA,TDLDY MIKULÁŠ doo. MUDr. csc., MARTIN,ZACHAR JOZEF a-kademik, BRATISLAVA(54) Zariadenie na snímanie a vyhodnocovanie pnhybovej aktivity ploduÚčelom zariadenia na snímanie a vyhodnocovanie pohybovej aktivity plodu je ziskanie signálu, reprezentujúceho pohybovú aktivitu plodu, ktorý sa zaznamenáva na zapisovaciu jednotku a ďalej spracováva V digitálnej forme, výsledkom čoho je priebežné zobrazovanie počtu pohybov plodu na zobrazovacej jednotke. Uvedenêho účelu sa dosiahne tým, že výstupy z dvoch tenzo~ metrických snímačov sú spojené so vstupe mi zosilňovačov, ktorých výstupy sú spoje» né so vstupom diferenciälneho zosilňovača,ktorého výstup je spojený so vstupom filtra-pásmovej priepuste, ktorého výstup je pripojený na zapisovaciu jednotku a na jed notku počítača nadprahovýoh impulzov, ktorá je pripojená na jednotku zobrazovania počtu nadprahovýcb impulzov. Zariadenie na snímanie a vyhodnocovanie pohybovej aktivity plodu môže nájsť využitie v pôrodnickej diagnostika pri monitorovaní pohybovej aktivity plodu V druhej polovici gravidity. Vzhľadom na použité technické princípy je vhodné aj na dlhodobé monitorovanie.Vynález sa týka zariadenia na snímanie a vyhodnocovanie pohybovej aktivity plodu pre diagnostiku v pôrodníctve.Doteraz známe zariadenia na snímanie pohybovej aktivity plodu tenzometrickými snímačmi využívajú jeden alebo viac snímačov, z ktorých sa signály nezávisle zaznamenávajú, prípadne jednoducho upravujú pre ďalšie vyhodnotenie. Nevýhodou týchto zariadení je, že získané signály obsahujú popri informáciio pohybovej aktivite plodu aj nežiadúce zložky od mechanických prejavov fyziologických funkcií tehotnej,najmä od kontrakcií maternice, dýchania a tepu tehotnej, ktoré pôsobia rušivo pri vyhodnocovaní pohybovej aktivity plodu. Ďalšie známe zariadenia na snímanie pohybovej aktivity plodu - s využitím ultrazvuku majú pre prípad dlhodobejšieho monitorovania nevýhodu v tom, že dlhodobý vplyv ultrazvuku na plod nie je s istotou preskúmaný.Uvedené nevýhody V podstatnej miere odstraňuje zariadenie na snímanie a vyhodnocovanie pohybovej aktivity podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že výstupy z dvoch tenzometrických snímačov sú spojené so vstupmi zosilňovačov, ktorých výstupy sú spojené so vstupom diferenciálneho zosilňovače, ktorého výstup je s-pojený so vstupom filtra-pásmovej priepuste,ktorého výstup je pripojený na zapisovaciu jednotku a na jednotku počítača nadprahových impulzov, ktorá je pripojená na jednotku zobrazovania počtu nadprahových impulzov.Hlavnou prednosťou vynálezu je získanie signálu, reprezentujúceho pohybovú aktivitu plodu, z ktorého sú v podstatnej miere odstránené rušivé zložky od mechanických prejavov fyziologických funkcií tehotnej. Tento signál sa zaznamenáva na zapisovaciu jednotku a súčasne ďalej spracováva v digitálnej forme, čo umožňuje priebežné zobrazovanie počtu pohybov plodu na zobrazovacej jednotke. Prednostou oproti snímaniu pohybovej aktivity plodu s využitím ultrazvuku je, že aj pri dlhodobejšom monitorovaní sú vylúčené negatívne účinky na plod.Na pripojenom výkrese je znázornená bloková schéma zariadenia na snímania a vyhodnocovanie pohybovej aktivity plodu.Zariadenie na snímanie a vyhodnocovanie pohybovej aktivity plodu pozostáva z dvoch tenzometrických snímačov 1 a 2, ktoré sú pohyblivo uložené na elastickom páse 3,pričom výstupy tenzometrických snímačov 1 a 2 sú spojene so vstupmi zosilňovačov 4 a 5. Výstupy zosilňovačov 4 a 5 sú spojené so vstupom diferenciálneho zosilňovače 6,ktorého výstup je spojený s filtrom 7. Výstup filtra 7 - pásmovou priepasťou je spojený so zapisovacou jednotkou 8 a s jednotkou počítača 9 nadprahových impulzov,ktorá je spojená s jednotkou 1 D zobrazovania počtu nadprahových impulzov.Pri snímaní pohybovej aktivity p 0 du sa tenzometrické snímače 1 a 2 Liložia na brucho tehotnej spolu s alestickým pásom 3,na ktorom sú pohyblivo zložené. Elastický pás 3 sa zapne a posúvanim tenzometrických snímačov 1 a 2 po elastickom páse 3 sa nastaví ich správna poloha - uložia sa symetricky vzhladom k sagitálnej rovine tela. Elastické signály z výstupov tenzometrických snímačov 1 a 2 sa zosilnia v zosilňovačoch 4 a 5 a V diferenciálnom zosilňovačl 6 sa navzájom odčítajú. Výstupný signál zo zosilňovače 6 sa filtruje filtrom 7- pásmovou priepustou s medznými frekvenciami 0,02 Hz a 0,2 Hz. Signal po filtrácii sa zaznamenáva na zapisovacej jednotke 8 a súčasne postupuje na vstup jednotky počítača 9 nadprahových impulzov, ktorá vyhodnocuje počet nadprahových impulzov. Údaj o počte nadprahových impulzov sa vysiela na jednotku 1 U zobrazovania, ktora zobrazuje počet nadprahových impulzov,t. j. počet pohybov plodu od začiatku snímania.Vynález môže najst využitie v pôrodníckej diagnostika pri monitorovaní pohybovej aktivity plodu v druhej polovici gravidity. Vzhladom na použité technické princípy je vhodný aj na dlhodobé monitorovanie.Zariadenie na snímanie a vyhodnocovanie pohybovej aktivity plodu, vyznačujüce sa tým, že pozostáva z dvoch tenzometrických snímačov 1 a 2, ktoré sú pohyblivo uložené na elastickom páse (3), pričom výstupy tenzometrických snímačov 1 a 2 sú spojené so vstupmi zosilňovačov 4 a 5,ktorých výstupy sú spojené so vstupom dl ferenciálneho zosilňovače 6, ktoreho výstup je spojený so vstupom filtra 7 pasmovej priepuste, pričom výstup filtra 7 pásmovej priepuste je spojený so zapisovacon jednotkou B a s jednotkou počítača 9 nadprahových impulzov, ktorá je spojená s jednotkou 10 zobrazovania počtu nadprahových impulzov.

MPK / Značky

MPK: A61B 5/10

Značky: vyhodnocovanie, pohybovej, zariadenie, aktivity, snímanie, plodů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-252956-zariadenie-na-snimanie-a-vyhodnocovanie-pohybovej-aktivity-plodu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na snímanie a vyhodnocovanie pohybovej aktivity plodu</a>

Podobne patenty