Pomocná konštrukcia znižujúca korózne praskanie sušiaceho bubna liadku amonného

Číslo patentu: 252857

Dátum: 15.10.1987

Autor: Podhradský Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynälazu PODHRADSKY MILAN ing., ŠAĽA54 Pomocná konštrukcia znižuiúca korůzne praskanie sušiaceho bubna liadku amónnehnPodmienkou pretekanie v »ďuslčnłaznuorcvh je exñsatemucba jeho àhilarvnnje kvaąwalnréhn rpmosjtrred-ixa a zpnutia. Ná-Uhyllľľołsĺ Ik upnwslaałnivuv je-motžné znížiť .pxotužirtíxm ukünuvďneąnývch a. míkmlegowvamýoh »oucwe 1 í, prípadne vysorlçłolvegxcr varných maxt-eriálnov. U špeciálnych «uł 11 í 1 katých (meli sa mne vždy edotsitashme účinok a pmuďíe rod zaťaženia a zbwtłkřowvé rpnmuvtha hlarvIHB po amronrtäžlnych zvamoh spôsobujú síce menšie, ale vždy texixsŕuujúce mlebezpečíve pIruaIskalniaj. Výnrroba hwhlnov z wvyswokąolegoxvanýtch mIa 6 te 1 ĺ~á~lOV je veľmi 1 x~eekuomolmüccká. Navrhovrainé riešenie znižuje prnwt-ie vywomeąnłíun slušmvosstammej tntosnej kunšttmkcite a úpnlme- Ołdsünćtňuj-e jednu pmdtmihajmku xprarsekntrria, kt. j. pznuüe.vynález se týdne pomsocrnej komšürvujktrie znižuú.c-ej až úplne odehnaňujíicej kťorózne praekanie v zariadení na sušenie, chladenie e výrobu gIraInúI, pripadne noziokmmv liodku amonlnéľio.Výmenné zatriedenie roztokov a gmanúl liodku aunonlného sú reraüizownné z dôvodu zniženi-a nediobndaicej ceny z bežný-oh pmipaomze mik-rolegovam~.ých ooelí. Hlavne ~sú to veľké časti, okno je gmonulačný, smšiaci e činsttočne tiež chladiaci buben Tieto bubny pri priemere až 3 m, dlžky až 25 m, majú hmotnooť do 100 ton ocele. K tejto válhe je nutné pripočitávzat hmomnost opraeolvävajruélłio obsahu, ktorá nvaiepeuiím materiálu na otenymjôže dtOlSĺñjhllÚť až lmiotnoef ćllalšíoh 100 tom.Bu-born je v ,podstate tenkostenný ciutý nosIlĺlk o pooporáoh v .mieetach ovbežnýoh kladietk 0 d ohybu hmotaImi Vznilçajú V stenáoh veljkě etriodejúce sa tlalkové a ť-whové mapätia. Celá táto hmorta~ sa otáča pomocou ozubenélno vence, čo znáša ďalšie rslkuutovvé namáłionie, kmore sa zvyšujú neprovideluiostou dnodlu a pri uozbeltiu a b 1 zd~enĺ. Výoiedné napätia v -etIená-oh aj pri ioh jpmedimenzov-amí dosahujú vysokých hodnôt.Bre vznik tzv. puresüíemnila v dwsičlnaooeh,t. j. »od miimotmhliniek .vedúcich prevažne tmanslkryšłtaliouky až po preslkliny cez smenu sú postrebmé dve slkuliočnosti, a to napätie a pôsobenie vdusŕčnvanovv. Neviem k deštcrulkcii docahá~dza V hanelie, teda bežne je vizuálne nepozorlowałt-eľuiá. Nie všetky druhy oceli sú FOVIIHIKD náchlylné na .prve-ekani-e, aie kelžuié napätie vznik .pnaejklin zvyšuje. Pureto pre odstránenie pealslklaunia je numo-é odomnaňoveť .podmienky vzniku Pr~ostr~edvie denné teehnológíoui výtroby je v podetate nemenné a n.eordsiranibelné. Druhá možnost je v znižovaní napätia. Znižolvanie nopätia zväčšovualnim hoúbky stien je neekonom~ické a Tllváĺü účinne. Väčšia ihluúhkra znamená väčšiu váhu a teda spätné stopu-une ~hmottnosti.Nnviec používanie reušiecicih bluonov v priemysle je bežné a dosahuje pvrnkťciueíky životnosti do mIPACÍLHiIÍlClKÉłI-Ol opotrebovarriiua. Pri výskyte dutsičuiłonov je podmienená ich životnosť. iUvedené nedouiiaüaky sa odstránia pomoonou konštrukciou zniž~ujúoou~ korózne pree kanie ~sušiaceh~o bubna liatcilau amonnéino,kworého podlsmota spočíva v tom, že pomoc 4Iná lloouištnukcia prenáša všetky tnepätia. Konšmnukoia na ob~r. je tvomená priehrado~vou leonšuvnukttitou 3, ktorá je ,pripevnená v mieste pvodlpier 2 v podstate sú to obežná dľáłhy buonve 1 pomocou Inedzilktoužie 5 a pmužnýnmi -o«bjímkami 4 ik b-ubnnu 1, čo zaisťuje zníženie až úplné odstránenie napätie v LŠlÍelľ 1 áCh~bUĺb 1 líl 1.Podľa vyná-lsezu sa višeiko napätie prenáša samostohnou rnosnoir konšbruikciou. Týmto spôsobom sa duosl.ahn~e, že tá časť zariadenia, v ktorej sa jinenäša yšemko napätie únieujné nosnosti použitých materiálov a koošnrłuulçciĺ nepmide »do styku s médiom. Na druhej Sľiľlaxlle vlastný bubon, v ktorom se napr. liiad~ok goznnuiuje soší a ohledi nemá oikrem zvyškových napätí z výroby a od uohyienia žiłodlne Vysoké napätia. Taklto sa odehráni vždy jodfna z príčin praskania a zaistí sa ich rozdelenie.Riešenie podľa vynálezu teda odstraňuje jednu z podmienok pre vznik preek~enia, bez nutnosti použitia drahých vyeokoleigovalných malteriálo-v. Použitím samostahnej nosnej k.lietky sa zníži prierez samoťoneho bubna,čim sa zmenši jeho hmotnost tank, že hmotnost vlastnej výrslüuže a nosnej .klietky len z oasltí zvýši cellkovú hmoünoeať zoriamieľiia.Dalšou výhodou je tá skutočnom že aj keď bruibon po dlhšom čase popurns-ká, dá se v konštrwkwsií po jednotlivych luboch .po suupne vymieňať. Opoaya dolteirejšieho p~r~e~ ved-enia je možná v podetaie ioh .celkovou výmenou.Pri jednej konkrétnej aplikácii predmetu vynálezu bol eušilalci bubon, na ~ktoro 1 n boli zisaienué .prersłkliny, zaohmälnený do doby novéjho zai 5 ienia nového lbubna. Pri obojpnwtí bubna obrsučmarmi s moznostou irozťahooania ponioouu taníerovýc~h pnužín v okrujiikowýoh epojooh boli tieto pospájené páenioami v pozdlžnej ose bubna. Tieto pársnioe podľa polohy prenášali tohové a tlaľleové napätie čo puneujkiázzuielne zaistalvilo ďalší meet strihlíln.Ako ďalšie použitie .predrmvetvu vynálezu je možné nawmhnúť aplikáciu pre všetky výnobne umelý/oh lmojiv s drueičnaaimi a. tiež pre ich miešanie. Tlokrto sa (momedzí ploužitie VYLSlGÍŠIOIBgOVX/HMÝUÍI materiálov na veľmi malú mieru.Pomocná konštrukcia znižujúoa korrözrne piwausjlcwnie sušiaoehro bubna liodkťu anmonnébo, vyznačená tým, že je tvorená priehneucio-voru lkonšjtrlukmriou 3, pripevlnenou v miestepodlpier 2 pomocou me~tl~zikr 1 ~žia 5 ik s L šiaoemu hubou 1, pričom hubom 1 je oopružen pcoužnými objínuklami 41.

MPK / Značky

MPK: C01C 1/18

Značky: bubna, praskanie, konštrukcia, liadku, amonného, pomocná, sušiaceho, znižujúca, korozně

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-252857-pomocna-konstrukcia-znizujuca-korozne-praskanie-susiaceho-bubna-liadku-amonneho.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pomocná konštrukcia znižujúca korózne praskanie sušiaceho bubna liadku amonného</a>

Podobne patenty